2024-01-12   Доставка на пет броя леки автомобили – нови за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на... (Община Бургас)
Предмет на настоящата обществена потъчка е Доставка на пет броя леки автомобили – нови за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на заместник-кметовете, дирекция „Строителство“ и дирекция „УКОРС“ по 5 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – Доставка на високо проходим лек автомобил; Обособена позиция № 2 – Доставка на високо проходим лек автомобил; Обособена позиция № 3 – Доставка на лек автомобил; Обособена позиция № 4 – Доставка на лек автомобил; Обособена позиция № 5 – Доставка на лек … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-11   Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване... (Община Бургас)
Ежедневна доставка на готова храна за служителите на ОП „Чистота Еко“, 70 /седемдесет/ броя на ден, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за осигуряване на безплатна храна, както следва: Обяд в еднократна опаковка, включващ: - основно ястие - 300 гр.; - хляб - бял/ „Добруджа“ - 150 гр. Преглед на обществените поръчки »
2024-01-05   „ДЕМОНТАЖ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ВИСОКОЕМИСИОННИ ПЕЧКИ И КОТЛИ, РАБОТЕЩИ С ТВЪРДО ГОРИВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 39,... (Община Бургас)
Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва следното: - Дейности по демонтаж на старите отолителни уреди на въглища и/или дърва от имотите на крайнте бенефицинти, транспорт и предаването им за временно съхранение на площадка на регионално депо „Братово-Запад“, което се оперира от ОП ”Чистота Еко”. - Подписване на приемо-предавателен протокол по образец между крайния бенефициент и Изпълнителя - Осигуряване на подписване на декларация за произход от крайния бенефициент по образец. - … Преглед на обществените поръчки »
2024-01-04   Подготовка, организиране и провеждане на информационна кампания за населението в Община Бургас (Община Бургас)
Предметът на настоящата поръчка с наименование „Подготовка, организиране и провеждане на информационна кампания за населението в Община Бургас в рамките на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас - II“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ Целта на настоящето възлагане е Община Бургас да подсигури комуникационните канали с целевите домакинства и цялата останала общественост, с посредничеството на квалифициран … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-28   „Консултантски услуги по управление на инвестиционния процес,вкл. извършване на инвеститорски контрол по време на... (Община Бургас)
Чрез възлагане на обществената поръчка ще бъде осигурена консултантска подкрепа по време на изграждането, оборудването и обзавеждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, гр. Бургас, наричана по-долу „Детска болница (ДБ)“ в следните направления. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-22   „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на... (Община Бургас)
Доставка на месо и месни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на територията на Община Бургас, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1.1. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-21   Събиране и транспортиране на отпадъци (Община Бургас)
Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител съгласно чл.82, ал.1 от ЗОП, за предоставяне на комплексна услуга по: „Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване на територията на град Бургас”. В … Преглед на обществените поръчки »
2023-12-19   Доставка на яйца за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени на ОП „Туризъм“ при Община Бургас (Община Бургас)
Доставка на яйца за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени на ОП „Туризъм“ при Община Бургас“, съгласно Приложение 1 - Технически условия Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на поверените му за стопанисване и управление заведения за хранене и развлечения. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-18   Услуги по застрах. на имоти/сгради на община Бургас и общинските предприятия, вкл. стоп. инвентар към тях – застр.... (Община Бургас)
Обект на застраховане са сгради, общинска собственост, съоръжения и стопански инвентар (съгласно опис Приложениe №1), стопанисвани от община Бургас и общинските предприятия. Застрахователната стойност на активите е по тяхната отчетна стойност, съгласно приложения опис. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв.... (Община Бургас)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ /Сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.444/, включваща следните дейности: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на прозорци и врати; Изпълнение / Ремонт на система за отопление; Изпълнение / Ремонт на осветителна система; Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на... (Община Бургас)
Настоящият проект предвижда цялостна модернизация на централната сградата на ДГ "Вълшебство", гр. Бургас за осигуряване на привлекателна, ресурсо-ефективна и достъпна образователна и възпитателна среда. Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, външна и вътрешна естетизация на сградата при прилагане на най-високи санитарно-хигиенни норми, осигуряване на достъп за лица с увреждания до и вътре в сградата, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор ) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас... (Община Бургас)
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности: 1.Проектиране. Проектната разработка да включва следните части: Част Архитектура; Част Конструктивна; Част ОВК; Част Електро; Част Пожароизвестяване; Част ВИК; Част Геология; Част Асансьорна уредба; Част Енергийна ефективност; Част Геодезия; Част Паркоустройство и благоустройство; Част ПБ; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част Зона за СТЕМ; Част Сметна документация. 2.Изпълнение на СМР дейности за реализиране на проекта - Изпълнителят да … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света... (Община Бургас)
Предмет на настоящата поръчка е доставката на медицинска апаратура и оборудване за Многопрофилна болница за лечение на детски болести и включва следните дейности:Доставка на медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в документацията за обществената поръчка;Монтаж и инсталация или монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медиц.апаратура, изискваща разрешителен режим;За ОП1–В обхвата на дейностите се включва и изготвяне на проектна документация,съгл.Наредба … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Доставка на Булдозер фабрично нов и Самосвал триосов фабрично нов за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ гр. Бургас (Община Бургас)
Доставка на Булдозер фабрично нов и Самосвал триосов фабрично нов за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ гр. Бургас Обособена позиция № 1: „Доставка на Булдозер фабрично нов"; Обособена позиция № 2: „Доставка на Самосвал триосов фабрично нов" Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнение на дейностите, предвидени в настоящата обществена поръчка. На основание чл. 114 от ЗОП, Договорът за изпълнение на поръчката влиза в сила след подписването му и след осигуряване на финансиране, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   “Доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка” по 2 обособени позиции (Община Бургас)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка” по 2 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка на специализирано оборудване за подводна работа на обект “Лодкостоянка Крайморие“, кв. Крайморие, гр. Бургас и ОП2: доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка за обект Закрита лодкостоянка „Ченгене Скеле. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за... (Община Бургас)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за: Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (включваща дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни програми и от програми за транснационално сътрудничество на ЕС. Изисквания към поръчката Да се изработват рекламни материали, съгласно заявка на Възложителя - Община Бургас. При необходимост и извънредно възникнала ситуация … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за Рибарско пристанище "Сарафово"и лодкостоянка „Ченгене скеле“ по 2... (Община Бургас)
„Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за Рибарско пристанище "Сарафово"и лодкостоянка „Ченгене скеле“ по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на преместваем обект – склад за малки плавателни съдове на територията на Риборско пристанище Сарафово, УПИ II – 1234, 1235, 1236, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247, кв. Сарафово, гр. Бургас“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на модулна поцинкована скара за обезпечаване нуждите на лодкостоянка „Ченгене скеле“ на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   “Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове и котвена система по 2... (Община Бургас)
Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове и котвена система по 2 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове за обект Рибарско пристанище "Сарафово". ОП2: „Доставка и монтаж на 6 бр. котвени линии и удължаване на верига за обект защитена лодкостоянка кв. Крайморие, Община Бургас“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана... (Община Бургас)
„Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.10.1331 по КК на гр. Бургас” по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Преместваем обект „Ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.10.1331 по КК на гр. Бургас“ Обособена позиция № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ММ АГРО БГ ЕООД
2023-10-27   Доставка на видеоконферентни системи (Община Бургас)
Предмет: „Доставка на видеоконферентни системи по проект „Повишаване капацитета на Община Бургас за ефективно изпълнение на проекти финансирани от ПРр 2021-2027 г.“, АДБФП BG16RFOP001-8.006-0003-C01, както следва: Видеоконферентна система за големи зали – 1 бр Микрофон към видеоконферентна система за големи зали (pod) – 5 бр Видеоконферентна система за малки зали – 1 бр Екран за видеоконферентни разговори в малка зала – 1 бр Стойка за екран за видеоконферентни разговори - 2 бр Интерактивен дисплей за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМПЛЕКС 2000 ООД
2023-10-17   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово по три обособени позиции (Община Бургас)
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово за нуждите на проект №: BG-RRP-1.012-0001-C01 „Надграждане на образователната инфраструктура в Община Бургас, чрез изграждане на нови сгради към училища“, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост Процедура BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на компютърно оборудване и мултифункционални устройства; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Доставка на техника и оборудване за обезпечаване дейността на две лодкостоянки и рибарско пристанище на територията... (Община Бургас)
„Доставка на техника и оборудване за обезпечаване дейността на две лодкостоянки и рибарско пристанище на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на един челен товарач. Обособена позиция 2: Доставка на един верижен багер; Обособена позиция 3: Доставка на ремаркета тип „колесар“ за лодка, в съответствие с Техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРОСОЛ ООД
2023-10-13   “Доставка и монтаж на понтонни съоръжения съоръжения, фингери и пешеходни пасарeли” по 2 обособени позиции (Община Бургас)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка и монтаж на потонни съоръжения съоръжения, фингери и пешеходни пасарeли”, разделен на 2 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка и монтаж на понтонни съоръжения, фингери и пешеходен пасарел за обект Пристанище „Сарафово“ ОП2: „Доставка и монтаж на понтонни съоръжения, фингери и пешеходен пасарел за обект Закрита лодкостоянка „Ченгене Скеле“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дийп Дайв Системс ЕООД
2023-09-28   „Доставка и монтаж на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с АС мощност 55,2 kWp, разположена на... (Община Бургас)
За изграждане на „Фотоволтаична инсталация 55.2kWp е изготвен технически проект. Фотоволтаичната инсталация ще бъде разположена на терена в Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.10.1331 по КККР на гр. Бургас, кв. Крайморие по плана на гр. Бургас. Имотът е държавна публична собственост с площ 14 226 кв. м. Възложител на проекта е Община Бургас, на която е учредено безвъзмездно право на строеж върху имота, за което е приложен Договор №Д-01-30 от 23.11.2017 г. За обекта има изготвен технически проект … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа гр. Бургас в две... (Община Бургас)
„Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. Рудник, гр. Бургас“. В две обособени позиции: ОП 1: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон 1 и III, клон 2, 4 и 6 от водопроводната мрежа и частично изграждане на битовата канализационна мрежа с КПС в кв.47 ПИ ХLІІІ, кв. Рудник, гр. Бургас ОП 2: Изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана... (Община Бургас)
“Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за съществуваща лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.10.1331 по КК на гр. Бургас” по 4 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка и монтаж на понтонни съоръжения и фингери за обект защитена лодкостоянка в кв. „Крайморие, Община Бургас.“; ОП2: „Доставка и монтаж на колонка с помпа за сантинни води за обект защитена лодкостоянка в кв. „Крайморие, Община Бургас“; ОП3: „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дийп Дайв Системс ЕООД ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД
2023-08-30   ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (Община Бургас)
Цел на настоящата обществена поръчка е изграждане на нова система за споделяне на електрически велосипеди за нуждите на Община Бургас. При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани следните основни дейности: - Доставка на електрически велосипеди; - Доставка на софтуер за управление, мониторинг и плащане; - Осигуряване на комуникационна свързаност; - Настройка, оживяване и тестване на системата; - Гаранционна поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-28   Доставка на Булдозер фабрично нов и Самосвал триосов фабрично нов за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ гр. Бургас (Община Бургас)
Доставка на Булдозер фабрично нов и Самосвал триосов фабрично нов за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ гр. Бургас Обособена позиция № 1: „Доставка на Булдозер фабрично нов"; Обособена позиция № 2: „Доставка на Самосвал триосов фабрично нов" Преглед на обществените поръчки »
2023-08-24   Доставка, монтаж и инсталиране на компютърно оборудване и софтуер и видеоконферентни системи по две обособени... (Община Бургас)
Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване и софтуер по две обособени позиции: ОП1: Доставка на компютърно и съпътстващо оборудване и софтуер; ОП2: Доставка на видеоконферентни системи Дейностите, включени в обхвата на поръчката са: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и свързване на компютърно и съпътстващо оборудване и инсталиране на софтуер. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на видеоконферентни системи, с минимални технически параметри, посочени в техническите спецификации. Място на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-08-23   „Доставка на пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени... (Община Бургас)
Доставка на пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ при Община Бургас, съгласно Приложение № 4. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИВ ТРЕЙД ООД
2023-08-23   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (Община Бургас)
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Бургас и нейни поделения по обособени позиции. ОП 1: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение, за сгради, собственост на Община Бургас и нейни поделения ОП „Общински имоти“, ОП „Транспорт“, ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, ОП „Чистота еко“, ОП „Обреден комплекс“, социални домове, жилища и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-08-16   „Определяне на изпълнител за строителство,осн.ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища... (Община Бургас)
Настоящата процедура цели сключване на Рамково споразумение между Община Бургас и един изпълнител.Дейностите, подлежащи на възлагане по реда на рамковото споразумение, ще бъдат индивидуализирани с писмени възлагания до потенциалния изпълнител. С оглед на спецификата, сложността и комплексността на видовете работи, които следва да се извършват, същите не биха могли да се определят предварително. При осъществяване предмета на поръчката възникват различни по сложност и вид на изпълнение дейности. Обхватът, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфра експерт АД
2023-08-09   Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка,подмяна на контейнери за отпадъци и улични... (Община Бургас)
Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител съгласно чл.82, ал.1 от ЗОП, за предоставяне на комплексна услуга по: „Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване на територията на град Бургас”. В … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-08   „Изпълнение на надзор в проектирането и строителството на обект „Многопрофилна болница за активно лечение на детски... (Община Бургас)
Предметът на поръчката включва следното: Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ; Осъществяване на строителен надзор в процеса на строителството, в съответствие с изискванията на чл.168 от ЗУТ; Извършване на геодезическо заснемане с данни за новоизградената сграда – съгласно чл. 54 а, ал. 2 от ЗКИР. Съставяне на Окончателен доклад до Възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация; Изготвяне на Технически паспорт на строежа. Важно! … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НОРМИС ЕООД
2023-07-28   „Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов” (Община Бургас)
„Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов” (бивш участък от път III-9008 „I-9 (Бургас) -кв.Долно Езерово”, от км 0+000 до км 2+400) с изграждане на второ пътно платно, с етапно изпълнение – втори етап: Реконструкция на ул.„Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”от км 1+520 до км 0+600 (от о.т.687 дп/о.т.689 лп до о.т.708 дп/о.т.707 лп по ПУП-ПУР НА ПЗ „СЕВЕР“, гр.Бургас“, в съответствие с Работен инвестиционен проект, неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфра експерт АД
2023-06-27   “Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и... (Община Бургас)
Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, проекти финансирани със средства на Община Бургас и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас и дейностите на ОП „Летен театър, фестивали и концерти. От избраният за изпълнител не се изисква изработване на дизайн на заявените артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-06-27   „Изграждане на пристройка, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност вкл. съпътстващи дейности в ДГ... (Община Бургас)
Предметът на обществената поръчка включва изграждане на двуетажна пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда на ДГ „Ален мак“ кв. Сарафово. За реализацията на дейностите има изготвени два технически инвестиционни проекта и влезли в сила разрешения за строеж. Пълно описание на предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕНДСТРОЙ ЕООД
2023-06-23   Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I В кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с... (Община Бургас)
Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I В кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас, в съответствие с Работен инвестиционен проект неразделна част от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
2023-06-12   „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на... (Община Бургас)
Настоящият проект предвижда цялостна модернизация на централната сградата на ДГ "Вълшебство", гр. Бургас за осигуряване на привлекателна, ресурсо-ефективна и достъпна образователна и възпитателна среда. Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, външна и вътрешна естетизация на сградата при прилагане на най-високи санитарно-хигиенни норми, осигуряване на достъп за лица с увреждания до и вътре в сградата, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-02   Модернизация на сграда и обзавеждане, вкл. въвеждане на мерки за ЕЕ, изграждане на STEM център, осигуряване на... (Община Бургас)
Модернизация на сграда и обзавеждане, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център, осигуряване на достъпност и облагородяване на дворно пространство на ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас, в съответствие с Технически инвестиционен проект, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булпласт БГ ЕООД
2023-06-02   „Модернизация на образователна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на СТЕМ център и... (Община Бургас)
Предметът на настоящата обществената поръчка включва цялостна модернизация на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас. Целта е да осигури модерна, привлекателна и достъпна образователна среда, чрез осъвременяване на материална база на ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас, водещо до разгръщане потенциала на учениците за усвояване на нови знания в една по-привлекателна и достъпна среда. В резултат на идентифицирани нужди за осъвременяване на сградния фонд на институцията, подобряване класа на енергоефективност и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО-2023 Партньори-А.Т. ЕООД ФЕРОНА СТРОЙ ЕООД
2023-05-19   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ НА... (Община Бургас)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката и монтажа на отоплителните уреди за домакинствата за втория прием на кандидатствалите и одобрени кандидати по Основната фаза на проекта. Целта на обществената поръчка е доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление в Община Бургас по видове и технически характеристики съответно по обособени позиции: − Обособена позиция №1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виксо ЕООД ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД Консорциум Екселор Холдинг Груп КОНСОРЦИУМ СМАРТ КЛИМА БУРГАС 2 Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Файърстар ЕООД
2023-05-17   Техническа поддръжка, ремонтни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Община Бургас (Община Бургас)
Техническа поддръжка, ремонтни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Община Бургас и включва: 1.Поддържане, текущ ремонт и експлоатация на публично осветление: включва осигуряване нормално функциониране на публичното осветление на територията на Община Бургас, включително всички материали, резервни части, съоръжения и дейности, необходими за нормално функциониране и поддръжка на публичното осветление. 2.Наблюдение и управление на системата за мониторинг и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛТЪР ЕООД ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ БУРГАС
2023-05-15   “Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и... (Община Бургас)
Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, проекти финансирани със средства на Община Бургас и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас и дейностите на ОП „Летен театър, фестивали и концерти. От избраният за изпълнител не се изисква изработване на дизайн на заявените артикули. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-12   Доставка на Колесен челен товарач и Специализиран автомобил за повдигане и извозване на контейнери 15м3 за нуждите... (Община Бургас)
Предметът на обществената поръчка е Доставка на Колесен челен товарач и Специализиран автомобил за повдигане и извозване на контейнери 15м3 15м3 за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ гр. Бургас: Обособена позиция № 1: „Доставка на Колесен челен товарач фабрично нов”; Обособена позиция № 2: „Доставка на Специализиран автомобил за повдигане и извозване на контейнери 15м3 фабрично нов“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-05-05   „Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с инсталирана мощност... (Община Бургас)
Основната цел на поръчката е чрез изграждане на централата да бъдат компенсирани разходите за електрическа енергия. Добиването на електроенергия чрез използване на слънчевата енергия за намаляване на отрицателно въздействие върху околната среда е заложено в енергийната стратегия на община Бургас. Стремежът е да се постигне екологично чисто собствено производство на електричество от възобновяем източник и намаляване на разходите за енергия, доставяна от външни доставчици на комунални услуги. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ММ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД
2023-04-28   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на... (Община Бургас)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Мляко, млечни продукти, млека от растителен произход, № 2 Риба, № 3. Плодове и зеленчуци, № 4. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, № 5 Хляб и хлебни изделия, № 6 Пакетирани стоки и подправки, № 7 Яйца, съгласно Приложение 1 Артикули и Приложение 1.1 Прогнозни количества по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД ПАПИ - 2006 ООД Уикенд ООД Фантастика 2002 ЕООД Фиоре ЕООД
2023-04-21   „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на потребителите на Домашен социален патронаж към Община Бургас“ (Община Бургас)
Приготвяне и доставка на храна за нуждите на потребителите на Домашен социален патронаж към Община Бургас.Приблизителният брой менюта, които се очаква да бъдат поръчвани е 1000 на ден, като се предвижда възможност за доставка на готова храна. Седмичните менюта се изготвят от ДСП, като в тях са включени диетите № 1, № 9, № 10, както и вегетарианска. Предвижда се възможност за включване на допълнителен брой лица, включително и по проекти или поради възникнала необходимост на Община Бургас, или друг … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД
2023-04-13   Доставка на лек автомобил - нов за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на служителите от дирекция „УКОРС“ (Община Бургас)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Бургас при осъществяване дейността на служителите от дирекция „УКОРС“. При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омникар ауто ООД
2023-04-10   „Предоставяне на застрахователни услуги на община Бургас и общинските предприятия по пет обособени позиции (Община Бургас)
„Предоставяне на застрахователни услуги на община Бургас и общинските предприятия по пет обособени позиции: № 1 „МПС - застраховки „Гражданска отговорност” „Пълно автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска отговорност“; № 2 „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”; № 3 „Детски площадки, съоръжения и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Застрахователно акционерно дружество Армеец АД Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД