„Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена“

Технически университет

Предметът на поръчката е: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена.
Предлаганите консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки, със стикер - удостоверяващ произхода на съответния консуматив. Под „оригинални“ да се разбират консумативи, които са произведени от производителя на съответната марка техника, в оригинална опаковка с ненарушена цялост. В случай на спиране на производството на предлаганите консумативи по време на процедурата, поради внедряване на нови технологии, участникът трябва да предложи за доставка консуматив със същите или по-добри характеристики.

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Технически университет
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1756
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Лучия Христова Фурнаджиева
Телефон: +359 29652031 📞
Електронна поща: luchiya@tu-sofia.bg 📧
Факс: +359 28683215 📠
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.tu-sofia.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/338657 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/338657 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена“”
Продукти/услуги: Тонер за лазерни принтери/факс машини 📦
Кратко описание:
“Предметът на поръчката е: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена. Предлаганите консумативи...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 60065.51 💰

1️⃣
Допълнителни продукти/услуги: Тонер за лазерни принтери/факс машини 📦
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“за Филиал Пловдив - до склада на Филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Цанко Дюстабанов”, № 25. за всички останали звена - до склада на ТУ-София, гр. София,...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на поръчката е: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена - доставка на 427 бр. нови...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 60065.51 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Не се поставят.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се поставят.
Условия за участие
Не се поставят.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 в актуална версия или еквивалентен, включващ в...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 в актуална версия или еквивалентен, включващ в...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Закон за икономическите и финансовите...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Офертата трябва да бъде валидна до: 2024-06-14 📅
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от Раздел III.2.2.)Условия за изпълнение на поръчката: Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП и...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702084 (2023-11-15)