Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобила, собственост на „СЦДП”ДП гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР"

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Марката и модела на автомобилите, както и резервните части, са описани подробно в Техническа спецификаПровеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид обстоятелството, че Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, обществената поръчка ще се възложи именно чрез посочения вид процедура

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име:
“СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР"”
Национален регистрационен номер: 2016168050193
Пощенски адрес: м.Воден
Пощенски град: с.Острово
Пощенски код: 7326
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Kiril Petrov Kolev
Телефон: +359 877248340 📞
Електронна поща: voden@scdp.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: www.scdp.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15935 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/335767 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/335767 🌏
Вид на възлагащия орган
Друг тип: публично предприятие

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобила, собственост на „СЦДП”ДП гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“”
Продукти/услуги: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване 📦
Кратко описание:
“Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 81 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: сервизна база на изпълнителя
Описание на обществената поръчка:
“Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 81 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Възложителя, не поставя изискване.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1 Участникът следва да е изпълнил 3 /три/ услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1.Гаранцията за изпълнение в размер на 2 % (два процент) от стойността на поръчката. 2. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Участник ( заинтересовано лице) може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки решението за откриване на процедурата може да се обжалва пред комисия за защита на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-696607 (2023-11-14)