Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази - съгласно техническата спецификация на поръчката. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя.

Краен срок
Deadline 2023-12-19

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
2023-11-27 Допълнителна информация
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Русенски университет "ангел кънчев"
Национален регистрационен номер: 000522685
Пощенски адрес: ул. СТУДЕНТСКА №.8
Пощенски град: гр.Русе
Пощенски код: 7017
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Зорница Георгиева Дочева
Телефон: +359 82888403 📞
Електронна поща: zdocheva@uni-ruse.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: http://www.uni-ruse.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18306 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/335878 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/335878 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" 00585-2023-0027”
Продукти/услуги: Електрическа енергия 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1 400 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“град Русе, ул. "Студентска" № 8 филиали в град Силистра, Разград, Видин обекти в с. Стоевци и с. Шкорпиловци”
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Място за изпълнение на...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 400 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът следва да притежава валиден лиценз за дейността „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ и...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-19 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-20 12:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия: м. декември 2024
Допълнителна информация

“1)Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 2)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Срокът за обжалване е десетдневен - съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП против решението за откриване на процедурата.”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-699026 (2023-11-13)
Допълнителна информация (2023-11-27)

Допълнителна информация
Оригинал на известието
Номер на известието в ОВ Д: 2023/S 222-699026

Промени
Текст, който трябва да се коригира в първоначалното известие
Номер на раздела: II.2.4)
Стара стойност
Текст:
“Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Място за изпълнение на...”    Покажи повече
Нова стойност
Текст:
“Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Място за изпълнение на...”    Покажи повече
Текст, който трябва да се коригира в първоначалното известие
Номер на раздела: VI.3)
Стара стойност
Текст:
“1)Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 2)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за...”    Покажи повече
Нова стойност
Текст:
“1)Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 2)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 232-728313 (2023-11-27)