Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“ от ОТ 52101 до ОТ 5339, гр. Перник

Община Перник

онсултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на доставените и вложените в строежите строителни материали и продукти.Упражняване на контрол на количественото и качеството на изпълнените строително-монтажни работи;Следене и документиране на всички обстоятелства, свързани със строежа.;Междинни и окончателен доклади;Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г.Подробно описание в ТС.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-19. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-14.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община перник
Национален регистрационен номер: 000386751
Пощенски адрес: пл. СВ.ИВАН РИЛСКИ 1 А
Пощенски град: гр.Перник
Пощенски код: 2300
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Александрина Александрова-Антова
Телефон: +359 76684220 📞
Електронна поща: poop@pernik.bg 📧
Факс: +359 7603890 📠
Регион: Перник 🏙️
URL: https://pernik.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1270 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342146 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342146 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“ от...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Строителни консултантски услуги 📦
Кратко описание:
“онсултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 21227.5 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Перник 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“улица „Благой Гебрев“ гр. Перник, община Перник. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или подизпълнителя...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на настоящата открита процедура е: „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 21227.5 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 268

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение, съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, издадено от...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Няма предвидени изисквания за икономическото и финансово състояние на участника.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1.Участникът трябва да е изпълнител услуги с предмет, идентични или сходни с тези на настоящата ОП. При подаване на офертата участникът декларира...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1.При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-19 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-20 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Възложителят предвижда отстраняване на участниците, чийто технически предложения за изпълнение на предмета на поръчката не отговарят на поставените...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалби се подават след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбите се подават в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1 ,т. 1, предложение първо от...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-700289 (2023-11-14)