„Изпълнение на дейности по поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника / бариерна преграда/ - от град Крън –до местност „Бузлуджа“ за срок от 12 месеца“

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК"

В предмета на поръчка се включва поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника/ бариерна преграда/ от град Крън до местност „Бузлуджа " в горски територии държавна собственост.
Поддържането на тези площи ще бъде с обща дължина 5050 л.м. и ширина, както следва:
– от едната страна - до 3 м – при едностранно почистване,
- или от двете страни на пътя – до 2 м при двустранно почистване ,в зависимост от тяхното разположение .
В почистването на тези площи ще бъдат включени следните операции :
- Окосяване/премахване/ на висока тревна растителност, където е необходимо в предвидените подотдели.
- Изсичане на храстова и дървесна растителност, където е необходимо в предвидените площи.
- Изнасяне на изсечените отпадъци съгласно Наредбата за опазване на горските територии от пожари.
- Почистване на канавки от тревна растителност и дървесни отпадъци където е необходимо в предвидените площи.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Териториално поделение "държавно горско стопанство - казанлък"
Национален регистрационен номер: 2016176540149
Пощенски адрес: бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ №.19
Пощенски град: гр.Казанлък
Пощенски код: 6100
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Евгения Ванчева Костова
Електронна поща: dgs_kzk@abv.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: https://dgskazanluk.uidp-sliven.com 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26288 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342786 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342786 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Изпълнение на дейности по поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника / бариерна преграда/ - от град Крън –до...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Различни услуги по ремонт и поддържане 📦
Кратко описание:
“В предмета на поръчка се включва поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника/ бариерна преграда/ от град Крън до...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 6000.14 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Мястото на изпълнение на услугите е по протежението на шосеен път от град Крън до местност "Бузлуджа"”
Описание на обществената поръчка:
“В предмета на поръчка се включва поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника/ бариерна преграда/ от град Крън до...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6000.14 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Възложителят не поставя изисквания относно годност.
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние.
Условия за участие
Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да разполага със строителна техника за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва: 1. Багер с кофа и гребло с...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът следва да разполага със строителна техника за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва: 1. Багер с кофа и гребло с...”    Покажи повече
Информация за персонала, отговорен за изпълнението на договора
Задължение за посочване на имената и професионалната квалификация на персонала, на който е възложено изпълнението на договора

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Предишна публикация относно тази процедура: 2023/S 183-571812
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“При сключване на договора избраният изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, която може да бъде...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Решението за откриване на процедурата се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.197, ал.1, т.1 от...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-699439 (2023-11-14)