„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по две обособени позиции: ...продълж в поле II.1.4)

Агенция "Пътна инфраструктура"

продълж. от поле II.1.1)... Обособена позиция № 1 - Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница; Обособена позиция № 2 - Мост над река „Русенски лом” на Път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/“

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Агенция "пътна инфраструктура"
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. МАКЕДОНИЯ №.3
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1606
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Лора Бацева/ инж. Виляна Осман
Телефон: +359 29173382 📞
Електронна поща: l.bazeva@api.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: http://www.api.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18152 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/338713 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/338713 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по две обособени позиции: ...продълж в поле II.1.4)”
Продукти/услуги: Инженерни услуги по проектиране и конструиране 📦
Кратко описание:
“продълж. от поле II.1.1)... Обособена позиция № 1 - Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница; Обособена позиция № 2 - Мост над...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 258 333 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават само за една партида

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Инженерни услуги по проектиране и конструиране 📦
Място на изпълнение: Благоевград 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: област Благоевград
Описание на обществената поръчка:
“​​​​​​​Кратко описание:Съществуващо положение: А) Обособена позиция № 1 - Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница: Мостът на р....”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 100 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 150
Допълнителна информация:
“1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа на критерий...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Мост над река „Русенски лом” на Път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/“”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Място на изпълнение: Русе 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: област Русе
Описание на обществената поръчка:
“​​​​​​​Кратко описание:Съществуващо положение: Б) Обособена позиция № 2 - Мост над река „Русенски лом“ на Път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 158 333 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците за...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция: 1. да е изпълнил дейност/и с предмет, идентична/и или сходна/и с тези на поръчката, за...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция: 1. да е изпълнил дейност/и с предмет, идентична/и или сходна/и с тези на поръчката, за...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Възложителят отстранява от участие участник (за всяка обособена позиция): • за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1, т....”    Покажи повече
Информация за персонала, отговорен за изпълнението на договора
Задължение за посочване на имената и професионалната квалификация на персонала, на който е възложено изпълнението на договора

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 12
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“продълж. тот поле III.2.2)...• чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от Възложителя за настоящата...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-699917 (2023-11-13)