2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: ...продълж. в т. II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от т. II.1.1) ... „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“ Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед изработването на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-11   „Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-08   Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и извършване на строителство на две обособени позиции (Агенция "Пътна инфраструктура")
А) Етап I – Дейност „Проектиране” – изпълнение на проектантски работи (ПР): Б) Етап II – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР): В) Етап III – Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по две... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)... Обособена позиция № 1 - Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница; Обособена позиция № 2 - Мост над река „Русенски лом” на Път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Определяне на изпълнител за разработване на Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново... (Агенция "Пътна инфраструктура")
„Определяне на изпълнител за разработване на Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново строителство, извършване на оценка на въздействието върху пътната безопасност на АМ „Рила“ и анализ разходи-ползи за изграждането на АМ “Рила” Във връзка с планиране на инвестиционни намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по-конкретно предприемане на действия по изграждане на трасе на АМ „Рила“ е необходимо да се разработи Методика за изготвяне на оценка на въздействието за обекти – ново … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Определяне на изпълнител за извършване на основен ремонт на обект: „Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за извършване на основен ремонт на обект: „Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813.45“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител на строително – монтажните работи, във връзка с основен ремонт на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъка в съответствие с нормативните изисквания и спазване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ...и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно за АМ „Струма“ в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник“ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1).....технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор за обект: „Мост над р. Дунав (Дунав мост) между Русе и Гюргево на път I-2 „Русе – Разград“ от км 0+000 до км 1+057“. Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител и да сключи договор с него, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от поле II.1.1) "...близост до пътни участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно за АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник“. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ като... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, с който да бъде сключен договор за извършване на доставки на препарати, средства за почистване и хигиенни материали. Кратко описание: За всички предлагани препарати, средства за почистване и хигиенни материали следва да бъдат посочени търговската марка и производител. Всеки от доставените артикули следва да притежава етикет за произход на артикул, срока на годност и начин на употреба. Срокът на годност на доставяните … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   „Избор на изпълнител за транспортиране и охрана на ценни пратки на територията на страната“ (Агенция "Пътна инфраструктура")
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по транспортиране и охрана на ценни пратки от посочените обекти на Възложителя, съгласно списък и график по Приложение 1 – Техническа спецификация, до Касовия център на Българска Народна банка, с адрес: гр. София 1784, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, която се явява обслужващата Възложителя банка. ВАЖНО! Подоробно описание на предмета на обществената поръчка е посочено в Техническа спецификация - Приложение № А към документацията за … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ... и упражняване строителен надзор по време на строителство на обект: Път II-99 „Царево – Малко Търново“ от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523,40 до км 112+173,28 по проект)“. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обект: Път II-99 „Царево – … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ... и упражняване на строителен надзор по време на строителство на съоръжения с необходимост от неотложни ремонтни дейности на седем обособени позиции". Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“,и упражняване на строителен надзор по време на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите, с което да се осигури постигане на хигиенните норми за шум в жилищните помещения, регламентирани в нормативните документи, отчитащи степента на дискомфорт … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-07   „Изготвяне на проекти за подробни устройствени планове–парцеларни планове, проекти за частично изменение на... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ... план за застрояване (ПЗ), план за регулация и застрояване (ПРЗ), необходими за процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на поръчката е сключване на Рамково споразумение с максимум 3 (трима) класирани участници, респективно 3 (трима) потенциални изпълнители, за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс. След провеждане на процедурата с … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-05   ”Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от Поле II.1.1)...част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III- 213 на км 9+200“. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи Консултант, който да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на шумозащитни съоръжения на жилищни територии... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от т. II.1.1) ... ниво на шум от автомобилния трафик, в близост до пътни участъци от републиканската мрежа разделени на шест обособени позиции" Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за проектиране и строителство (инженеринг) на шумозащитните съоръжения, с оглед изготвянето на цялостни и законосъобразни технически проекти, които да послужат за качественото строителство на съоръженията, в съответствие с … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи (основен ремонт) за обект: „Мост над р. Дунав... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) ... на път I-2 „Русе – Разград“ от км 0+000 до км 1+057“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител на строително – монтажните работи, във връзка със ремонтно – възстановителни работи на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъка в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   „УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ – УСЛУГИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА” (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда, включваща осигуряване на основна комуникационна свързаност и поддръжка на оборудване, за нуждите на Национално тол управление. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител, който да извърши дейности по архитектурно изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда, която включва осигуряване на Интернет свързаност, осигуряване на комуникационна … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от Поле II.1.1) ...и упражняване строителен надзор по време на строителство нa две обособени позиции. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, и упражняване на строителен надзор с цел подобряване на технико – експлоатационните им характеристики, постигане на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-23   „Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на Формуляр за кандидатстване за финансиране (ФК) по... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на обществената поръчка за всяка обособена позиция включва (описание на дейностите по поръчката): А) Актуализиране на Анализа „разходи-ползи“: Б) Изготвяне и комплектуване на съпътстващите документи/приложения към ФК: В) Формуляр за кандидатстване за финансиране: В.1) Формуляр за кандидатстване за финансиране (ФК) на хартиен носител В.2) Формуляр в ИСУН Подробно описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е предоставено в Техническата спецификация (Приложение № 1А – за … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-15   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на обект: Кръгово кръстовище...прод. в поле II.1.4 (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от поле II.1.1...........на път I-7 „Силистра – Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200, на етап “Технически проект“, на етап „Преди въвеждане в експлоатация“ и на етап „Начална експлоатация”. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи провеждане на одит за пътна безопасност на посочения по-горе обект. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва...прод. в II.1.4 (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1...ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЯМБОЛ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЛОВДИВ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СМОЛЯН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ХАСКОВО“ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   "Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ...... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1... Обособена позиция № 1 - ОПУ ВИДИН; Обособена позиция № 2 - ОПУ ВРАЦА; Обособена позиция № 3 - ОПУ МОНТАНА; Обособена позиция № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ; Обособена позиция № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН" Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: * Обособена позиция № 1 - ОПУ ВИДИН; * Обособена позиция № 2 - ОПУ ВРАЦА; * Обособена позиция № 3 - ОПУ МОНТАНА; * Обособена позиция № 4 - … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, по обособени позиции“ (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – АМ „Марица“ на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продълж. от поле II.1.1)... * ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БЛАГОЕВГРАД; * ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ КЮСТЕНДИЛ; * ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЕРНИК; * ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СОФИЯ . Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН по обособени позиции, както следва:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продължава от поле II.1.1) ..... • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ГАБРОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ РАЗГРАД; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РУСЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СИЛИСТРА“ Преглед на обществените поръчки »
2023-08-04   „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН;“ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-02   „Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на служителите от ОПУ и... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Цел на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за двете обособени позиции, които да доставят лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на служителите от ОПУ и отдел “Контрол по републиканската пътна мрежа”, дирекция АРОК на АПИ. Служителите следва да бъдат подсигурени със съответните лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-24   Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на... (Агенция "Пътна инфраструктура")
В Решение по ОВОС № 3-3/2017г. за одобряване на инвестиционно предложение за ”Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по „Източен вариант Г 10.50“, е поставено общо условие за всички фази на реализиране на проекта, което изисква да се провежда мониторинг върху популациите на двата вида сухоземни костенурки и двата вида змии, предмет на опазване в зоната, в района на дясното платно (съществуващия път). Съществуващо положение: Към настоящия момент движението на обекта, на който ще се … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-21   „Изработване на технически проект и проект на ПУП-парцеларен план за обходен път на гр. Провадия с приблизителна... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Началото на обходния път се отделя от трасето на републикански път ІІІ-208 „Провадия-Дългопол-Айтос“ преди навлизане в гр. Провадия от северна страна. През 2020 г. е разработен технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на ж.п. надлез при км 17+183, предвид което съоръжението няма да е част от настоящия технически проект. Краят на обхода да се приеме преди съоръжението при приблизителен километраж 17+000 на път ІІІ-208. Пътното трасе обхожда гр. Провадия от източната страна. По … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-17   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект от републиканската пътна мрежа: „Път... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Във връзка с изпълнение на инфраструктурен обект, финансирани със средства от Републиканския бюджет, а именно „Път ІI-29 /Варна-Добрич-Ген.Тошево-Кардам-ГКПП Кардам/ от км 52+168 до км 84+080“, съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чл. 36б от Закона за пътищата и Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-14   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител, с който да се сключи договор за доставка на канцеларски материали. *Забележка: Подробно описание на артикулите предмет на обществената поръчка е посочено в Техническа спецификация (Приложение № 1), приложена към документацията за обществената поръчка! Поръчката включва периодични доставки на канцеларски материали. При … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-03   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“, попадащи в списъка по чл. 12, ал.... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“, попадащи в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител, с който да се сключи договор за доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. *Забележка: Подробно описание на артикулите предмет на обществената поръчка е посочено в Техническа спецификация (Приложение № 1), приложена към … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-03   „Определяне на изпълнител за извършване на оценка на въздействието върху пътната безопасност на АМ „Тракия“ в... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи извършване на оценка на въздействието върху пътната безопасност на посочения по-горе обект. Във връзка с планиране на инвестиционни намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по-конкретно предприемане на действия по разширяване на трасето на АМ „Тракия“ в участъка София – Пловдив от км 0+000 до км 156+284 и съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-07   Изготвяне на анализи „разходи-ползи“ за обекти, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за... (Агенция "Пътна инфраструктура")
...прод. от II.1.1) по три обособени позиции: • Обособена позиция № 1: Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6; • Обособена позиция № 2: Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг – ново“, етапно изграждане: - етап I: Участък от км 147+776,96 до км 148+890,35 - етап II: Участък от км 146+594,69 до км 147+776,96 • Обособена позиция № 3: Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на гр. Оряхово от км 0+000 до км 8+770“ – актуализация на анализ „разходи-ползи“ Преглед на обществените поръчки »
2023-06-02   „Доставка на сторидж (масив за съхранение на данни) за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ)” (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на сторидж (масив за съхранение на данни) за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ)”. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Доставка на масив за съхранение на данни; Физическа инсталация и окабеляване; Инсталация, конфигурация и внедряване на масива за съхранение на данни към средата на Възложителя; Обновяване на фърмуеър до последната налична версия; Гаранционна поддръжка на масива за период от 36 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-01   „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за нейното изпълнение, с който да извърши доставка и монтаж на климатици за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Доставените климатици трябва да съответстват напълно на техническите и експлоатационни характеристики, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виксо ЕООД
2023-05-29   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на обект: „Софийски околовръстен път в....прод. в VI.3) (Агенция "Пътна инфраструктура")
Във връзка с изпълнението на инфраструктурен проект, финансиран със средства от Републиканския бюджет, а именно: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“, за който има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-172/31.03.2022 г. и Протокол за установяване годн. за ползване на строежа Образец № 16/25.03.2022 г., съобразно изискванията на Дир. (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД
2023-05-15   „Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“. В този смисъл цел на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, с който да бъде сключен договор за осигуряване на безопасност и сигурност на обектите, собственост на АПИ. *Забележка: Подробно описание на предмета на обществената поръчка е посоченa в Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-04   „Избор на изпълнител за изграждане на защитена инфраструктура за СВИП, доставка на масив от независими дискове с... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изграждане на защитена инфраструктура за СВИП, доставка на масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) и закупуване на сървъри за нуждите на НТУ“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител, който да извърши дейности по изграждане на защитена инфраструктура за СВИП чрез доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и масив от независими дискове … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-04   „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: 1. Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно Инвестиционния проект, в т.ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР, Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга. 2. Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-27   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от Поле II.1.1) ... и упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на нов Мост при км 7+361 на път III-103 в с. Горна Кремена на територията на ОПУ Враца“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътинвест-Инженеринг АД
2023-04-26   Oпределяне на изпълнител за Актуализация на технически проекти за основни ремонти и строителство по две обособени позиции (Агенция "Пътна инфраструктура")
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за актуализация на технически проекти и извършване на строително – монтажните работи, във връзка с извършването на основен ремонт на пътищата от обособените позиции, с оглед изготвянето на цялостни и законосъобразни технически проекти, които да послужат за качественото строителство на пътищата, в съответствие с нормативните изисквания и при спазване на договорените срокове. Преглед на обществените поръчки »
2023-04-07   „Провеждане на одити за пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа на съответните етапи от... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Целта на поръчката е сключване на Рамково споразумение с първите 9 (девет) класирани участници, респективно 9 (девет) потенциални изпълнители, или по-малко в зависимост от подадените предложения и допуснатите до класиране участници, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, с оглед извършване на одит за пътна безопасност на обект/и от Републиканската пътна мрежа (РПМ) на съответен етап от инвестиционния процес. След провеждане на процедурата с участниците, определени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ЛОГИСТИКА 21 ЕООД ПРЕСТИЖ 2004 ЕООД ПЪТ КОНСУЛТ ООД СТРОЛ-1000 АД Трафик Холдинг ЕООД Три - Ес ЕООД УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И...
2023-04-07   Избор на изпълнител за „Актуализиране на технически проект и изграждане на обект: Кръгово кръстовище на път I-7... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка Избор на изпълнител за „Актуализиране на технически проект и изграждане на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за актуализиране на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200 и да се … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-30   Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на етап „Технически проект“, на етап „Преди... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1)...„Начална експлоатация“ за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи провеждане на одит за пътна безопасност на посочения по-горе обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДеНиДи ЕООД
2023-03-30   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1)...„Гулянци-Долна Митрополия", участък от км 14+786 до км 24+150 - на етап „начална експлоатация"; Обособена позиция № 2: Път III-507 „Кърджали-Мост-Манастир“ участък от км 0+055 до км 26+109 на етап „начална експлоатация"; Обособена позиция № 3: Път III-559 “Полски Градец- Тополовград - с. Устрем", участъци от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450 - на етап „начална експлоатация". Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ПЪТ КОНСУЛТ ООД Пътконсулт 2000 ЕООД
2023-03-27   „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СМОЛЯН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ХАСКОВО Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍