Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води - Продължава в "II.1.4) Кратко описание"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Продължава от II.1.1) Наименование: "при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека"
Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 17-19
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1202
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Светлана Николова Димитрова
Телефон: +359 029405413 📞
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 📧
Факс: +359 029405413 📠
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://www.mrrb.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1152 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/339772 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/339772 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води - Продължава в...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Услуги по технически анализ и консултантски услуги 📦
Кратко описание:
“Продължава от II.1.1) Наименование: "при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 147 500 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Дейностите по предмета на поръчката ще се изпълняват на територията на Република България.”
Описание на обществената поръчка:
“Основните дейности, които ще се извършат при изпълнението на поръчката са разделени на два етапа - Етап I и Етап II, като следва да се предвиди, че двата...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование): Качество „Екип“ участник
Критерий за качество (тежест): 60
Цена (тежест): 40
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 147 500 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 14

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците за настоящата...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за икономическо и финансово състояние на участниците за настоящата обществена поръчка, поради което не...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците в процедурата трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност/и с предмет*, идентичен...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Минималното изискване е участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, *идентична или сходна с предмета на поръчката през последните три години, считано...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без вкл. ДДС.”

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 9
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 15:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Уч-ците следва да представят следн. документи и образци: 1.Док. за личното състояние на уч-ка–Образец №1(ЕЕДОП). 2.Док. за доказване на предприетите мерки...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-698475 (2023-11-14)