„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „АВР на път VRC 1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра на км 6+850 до км 6+900“ по обособени позиции

Община Роман

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Аварийно-възстановителни работи /АВР/ на път VRC 1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра на км 6+850 до км 6+900“ по обособени позиции:
ОП 1. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра - І етап
ОП 2. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Авариен ремонт на път VRC1143 / ІІІ – 103/ Роман - Струпец - граница общ. -Мездра) на км 6+850 до км 6+900 /Възстановяване на участък от път Роман - Струпец /,като – II етап

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-18. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-14.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община роман
Национален регистрационен номер: 000193460
Пощенски адрес: ул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136
Пощенски град: гр.Роман
Пощенски код: 3130
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Sonya Dimitrova Tincheva
Телефон: +359 1232064 📞
Електронна поща: marieta_12@abv.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: https://roman.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18118 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342817 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342817 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „АВР на път VRC 1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра на...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Строителен надзор по време на строителството 📦
Кратко описание:
“„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Аварийно-възстановителни работи /АВР/ на път VRC 1143...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 115 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Обособена позиция № 1: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Строителен надзор по време на строителството 📦
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: община Роман
Описание на обществената поръчка:
“Обособена позиция № 1: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование):
“Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”
Критерий за качество (тежест): 60
Критерий за разходите (наименование): Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Критерий за разходите (тежест): 40
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 90 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 180

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ОП 2. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Авариен ремонт на път VRC1143 / ІІІ – 103/ Роман - Струпец - граница общ....”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Основен обект или място на изпълнение: община роман
Описание на обществената поръчка:
“ОП 2. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Авариен ремонт на път VRC1143 / ІІІ – 103/ Роман - Струпец - граница общ....”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование):
“Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“”
Критерий за разходите (наименование): „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 15 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“По всяка една от двете обособени позиции се изисква: Участникът следва да е вписан в регистъра на консултантите, упражняващи дейностите по чл. 166, ал. 1,...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“По обособените позиции се изисква: Обособена позиция № 1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Гаранция за изпълнение 3% от стойността на договора за съответната обособена позиция .На основание чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: чл.197 от ЗОП
Източник: OJS 2023/S 222-697752 (2023-11-14)