2023-11-21   Deadline 2023-12-28   Упражняване на СНпо време на изпълнение на СМР на проект „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за... (Община Роман)
Упражняване на СН по време на изпълнение на СМР на проект „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за волейбол и обособяването му в комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол“, УПИ I, пл.№991, кв.69 по рег. и кад. план на гр.РоманДейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „АВР на път VRC 1143... (Община Роман)
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Аварийно-възстановителни работи /АВР/ на път VRC 1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра на км 6+850 до км 6+900“ по обособени позиции: ОП 1. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра - І етап ОП 2. Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Авариен … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-27   „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община... (Община Роман)
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и ДГ“ЗОРА Преглед на обществените поръчки »
2022-03-04   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община... (Община Роман)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и ДГ“ЗОРАПериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и ДГ“ЗОРА Преглед на обществените поръчки »
2021-10-28   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА... (Община Роман)
ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РОМАН“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Чез Трейд България ЕАД
2020-06-11   „Основен ремонт на улици в община Роман“ (Община Роман)
„Основен ремонт на улици в община Роман“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД ИСКЪР 2020
2020-04-29   Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2020/2021 г. и 2021/2022 г (Община Роман)
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маестриа 07“ ЕООД
2020-03-19   Основен ремонт на улици и в с. Камено поле, с. Кунино, с. Синьо бърдо, с. Радовене, с. Долна Бешовица, с. Курново и... (Община Роман)
Основен ремонт на улици и в с. Камено поле, с. Кунино, с. Синьо бърдо, с. Радовене, с. Долна Бешовица, с. Курново и с. Хубавене, община Роман Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД „Искър 2020“
2020-03-17   „Ремонт на улици и общински пътища на територията на община Роман“ (Община Роман)
„Ремонт на улици и общински пътища на територията на община Роман“ Обособена позиция № 1: „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“. Обособена позиция 2: „Ремонт на улици на територията на община Роман“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нивел строй“ ЕООД
2019-02-25   „Ремонт на улици на територията на община Роман“ (Община Роман)
„Ремонт на улици на територията на община Роман“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гарант 90 — Цонев и сие“ ООД
2018-11-13   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на община Роман... (Община Роман)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на община Роман — КСУДС, КСУДУ, ДСП и ДГ „Зора“. Обществената поръчка включва пет обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лъки Враца ЕООД
2018-09-03   Аварийно възстановителни работи на местен път до махала Марково равнище, община Роман (Община Роман)
Аварийно възстановителни работи на местен път до махала Марково равнище, община Роман Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вийом ЕООД
2018-06-19   Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев” и тротоари, съоръжения и принадлежностите към него на... (Община Роман)
Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев” и тротоари, съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гарант 90 — Цонев и сие“ ООД
2018-04-24   „Ремонт на улици и общински пътища на територията на община Роман“ (Община Роман)
В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: — Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“, — Обособена позиция № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автомагистрали Хемус“ АД „Пътстройинженериг“ АД
2016-08-03   „Изготвяне на работни проекти реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Камено Поле, с. Радовене, с.... (Община Роман)
„Изготвяне на работни проекти реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Камено Поле, с. Радовене, с. Хубавене, с. Струпец, с. Синьо Бърдо и с. Долна Бешовица Община Роман и упражняване на авторски надзор“: Дейност 1: Изготвяне на работен проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор. Преглед на обществените поръчки »
2016-02-25   „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община... (Община Роман)
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС; КСУДУ; ДСП и детските градини“. По Обособени позиции: 1. Месо и месни произведения; 2. Млечни произведения; 3. Хляб и хлебни изделия; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Разни хранителни продукти; 6. Консервирани продукти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лъки-Враца“ ЕООД „Лъки-Враца“ ЕООД ЕИК 200378735 „Лъки-Враца“ ЕООД, ЕИК 200378735
2014-12-22   „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по... (Община Роман)
Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци” в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“ Обхватът на обществената поръчка е свързан с доставка на технологично оборудване и хладилна техника: ЧАСТ А: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ: - ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА – 5 бр. - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ /1 бр./ И СЕПАРАТОР /1 бр./ - ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ - Миещо място за … Преглед на обществените поръчки »
2014-11-25   „Доставка на специализирани транспортни средства за обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор №... (Община Роман)
Доставката на специализирани транспортни средства за обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ на ПРСР 2007—2013 г.“ обхваща доставка на: Електрокар — товароподемност 1 500 т., Санитарен камион — бруто тегло 3,5 т., Санитарен камион — бруто тегло 6,5 т., Санитарен камион — бруто тегло … Преглед на обществените поръчки »
2014-11-25   „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по... (Община Роман)
Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“. Обхватът на обществената поръчка е свързан с доставка на технологично оборудване и хладилна техника: Част А: Технологично оборудване: — Транспалетна количка — 5 бр.; — Пречиствателна станция (1 бр.) и сепаратор (1 бр.); — Технологично оборудване; — Миещо място за … Преглед на обществените поръчки »
2014-01-14   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман... (Община Роман)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман - КСУДС; КСУДУ; ДСП и детските градини. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Лъки-Враца" ЕООД
2013-10-16   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман... (Община Роман)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман - КСУДС; КСУДУ; ДСП и детските градини за календарните 2014 г. и 2015 г. Преглед на обществените поръчки »
2013-08-07   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман... (Община Роман)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман - КСУДС; КСУДУ; ДСП и детските градини за календарните 2014 г. и 2015 г. Преглед на обществените поръчки »