Доставчик: ЕКСА АРТ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕКСА АРТ ЕООД

2023-03-21   Проектиране и авторски надзор на реконструкция и въвеждане на мерки за EE на съществуващи сгради на Дом за стари... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Проектът да съдържа следните части: „Архитектурна", "Конструктивна", "Електро силнотокови и слаботокови инсталации“, вкл.: Пожароизвестяване, Евакуационно осветление, Заземление и Мълниезащита, "ВиК", "Отопление, вентилация и климатизация", “Енергийна ефективност“, "Геодезия", „Паркоустройство и благоустройство", „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „ПУСО“, Инженерно-геоложки доклад и други необходими за издаване на Разрешение за строеж. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКСА АРТ ЕООД