Доставчик: Елтрак България ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Елтрак България ЕООД

2023-03-01   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е услуга. Услугата включва извършване на техническо обслужване, диагностика и ремонт, тенекеджийско - бояджийски и стругарски дейности, електрически услуги, профилактика, както и доставка на необходимите резервни части, материали и консумативи за Верижен булдозер - марка: CATERPILAR, модел:D5K2, номер на двигател:W7N05814, номер на рама: CAT00D5KJKY200853 собственост на ТП ДГС "Селище". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елтрак България ЕООД
2021-10-28   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
Услугата включва извършване на техническо обслужване, диагностика и ремонт, тенекеджийско - бояджийски и стругарски дейности, електрически услуги, профилактика, както и доставка на необходимите резервни части, материали и консумативи за верижен булдозер - марка: CATERPILAR, модел:D5K2, номер на двигател:W7N05814, номер на рама: CAT00D5KJKY200853. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елтрак България ЕООД
2019-07-09   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини,... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Селище“)
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини и извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), включително доставка на резервни части и консумативи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елтрак България ЕООД
2018-10-26   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на строителна машина „верижен... (ЮЦДП, Държавно ловно стопанство Извора)
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на строителна машина „верижен булдозер“, включително доставката му, на резервни части и консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Извора“ за срок до 24 месеца. Подробното описание възложителя е посочил в техническата спецификация — приложение № 10, неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елтрак България“ ЕООД Елтрак България ЕООД