Доставчик: КАРИС ГРУП ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КАРИС ГРУП ЕООД

2023-03-02   „Доставки на почистващи препарати, консумативи и дезинфектанти за нуждите на обекти на Община Ловеч,…..продължава в... (Община Ловеч)
Предмет на поръчката е доставки на почистващи препарати, консумативи и дезинфектанти за нуждите на обекти на Община Ловеч, бюджетните дейности и второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ловеч и по Проект „Грижа в дома в община Ловеч“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ в рамките на Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАРИС ГРУП ЕООД