Доставчик: ЛИБЪРТИ АП ООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЛИБЪРТИ АП ООД

2023-03-13   „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластнa и... (Община Златоград)
Предметът на поръчката включва извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград, по 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ ИВО ТОПЧИЕВ ЕТ СЪБИ КОЧАНОВ ЕТ ЯВОР-60 - ЯВОР ЧОЛАКОВ ЛИБЪРТИ АП ООД СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД
2023-01-16   Превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областната транспортна схеми на община... (Община Брезово)
Обществена поръчка е с предмет „Превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областната транспортна схеми на община Брезово по обособени позиции“ и е разделена на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Общинска транспортна схема по следните маршрути: гр. Брезово – с. Сърнегор; гр. Брезово – с. Свежен; гр. Брезово – с. Отец Кирилово; гр. Брезово – с. Тюркмен“ Обособена позиция №2 – Областна транспортна схема по следните маршрути: гр. Пловдив – Върбен; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛИБЪРТИ АП ООД
2021-05-14   Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на община Елин Пелин (Община Елин Пелин)
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Елин Пелин. В предмета се включва превоз на пътници по утвърдени междуселищни маршрутни разписания от общинската транспортна схема. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БК ТРАНС ООД ЛИБЪРТИ АП ООД ТОПТРАНС ООД