Доставчик: ОББ Интерлийз ЕАД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ОББ Интерлийз ЕАД

2023-03-22   „Доставка на нов неупотребяван багер при условията на финансов лизинг за нуждите, община Доспат” (Община Доспат)
Предвижда се доставка на един нов неупотребяван багер с предна кофа за товарене и задна кофа за изкопни работи, оборудван с допълнителен инвентар - гребло за снегочистене, бързосменник, допълнителна задна кофа и палетни вилици при условията на финансов лизинг за период от 5 год. след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. В техническата спецификация са посочени минималните изисквания към предлагания неупотребяван багер. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2023-02-14   „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нови товарни автомобили при условията на финансов лизинг, по... (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нови товарни автомобили при условията на финансов лизинг, по обособени позиции. Позициите са: 1) Доставка на самосвали със задвижване 4х2; 2) Доставка на един самосвал с краново устройство и два самосвала със задвижване 4х4. Поръчката се открива със срок за изпълнение 5 (пет) години от подписване на договор/и с избрания/те за Изпълнител/и участник/и. Възложителят има право в срок до 12 (дванадесет) месеца да заяви и закупи един, няколко или всички от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2022-12-29   „Доставка на един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване при условията на... (община Главиница)
„Доставка на един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване при условията на финансов лизинг за нуждите на Община Главиница“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2022-11-02   „Доставка на три броя нови леки автомобила и един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и... (община Главиница)
„Доставка на три броя нови леки автомобила и един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите Община Главиница“ по четири обособени позиции Обособена позиция 1: „Доставка на един брой нов лек автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Община Главиница“ Обособена позиция 2: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Община Главиница“ Обособена позиция 3: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛ АУТО ТРЕЙД ЕООД Еуратек ауто ООД ОББ Интерлийз ЕАД
2022-10-07   „Доставка при условията на финансов лизинг, за срок от три години, на седемдесет броя нови високопроходими... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Поръчката има за цел да осигури доставка на фабрично нови високопроходими автомобили, за нуждите на ЮЗДП ДП. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили.Плащанията се извършват по погасителен план, предложен от участника при спазване на следните задължителни финансови условия: - фиксирана годишна лихва за 36 (тридесет и шест) месечен период; - не повече от 10% първоначална вноска; - авансово плащане на ДДС; - не повече от 1% такса за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2022-09-09   "Доставка чрез закупуване на 2 броя нови автомобили при условията на финансов лизинг за срок от три години за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ОСОГОВО")
Процедурата включва доставка чрез закупуване на 2 броя нови автомобили при условията на финансов лизинг за срок от три години за нуждите на ТП ДЛС “Осогово“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2022-08-17   Доставка чрез покупка на нови и употребявани моторни превозни средства и специализирана техника, по обособени... (Община Търговище)
Обособена позиция № 1: „Закупуване на употребяван лекотоварен автомобил за ОП "Обреди", гр. Търговище“ Обособена позиция № 2: „Закупуване на нов товарен автомобил за нуждите на ОМ"СП", гр. Търговище“ Обособена позиция № 3: „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за Община Търговище“ Обособена позиция № 4: „Закупуване на ново специализирано транспортно средство, категория М1 (микробус) “ Обособена позиция № 5: „Закупуване на нов товарен автомобил за ОП "ДУХ" гр. Търговище“ Обособена позиция № 6: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ АВТОМАНИЯ - ДАРИНА КОЛЕВА ОББ Интерлийз ЕАД
2022-05-25   Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за... (ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД)
Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции: - Обособена позиция № 1- Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 50 (петдесет) броя нови, неупотребявани автомобили тип „VAN“; - Обособена позиция № 2 -Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 15 бр. нови, нови неупотребявани автомобили клас В. Минималните изисквания на Възложителя и техническите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД
2021-04-07   Закупуване на 2 броя нови МПС (бусове) и 1 брой нов багер-товарач при условията на финансов лизинг за нуждите на ОП... (Столична община)
Закупуване на 2 броя нови МПС (бусове) и 1 брой нов багер-товарач при условията на финансов лизинг за нуждите на ОП „Гробищни паркове“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД София Франс Ауто АД
2018-03-08   „Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг“ („Софийска вода“ АД)
Предмет е „Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОББ Интерлийз ЕАД Райфайзен Лизинг ЕООД Сожелиз България ЕООД