Доставчик: ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД

2023-03-13   „Проектиране във връзка с основен ремонт и промяна на предназначение в архив на самостоятелен обект с идентификатор... (Национална агенция за приходите)
Предметът на поръчката включва изпълнение на проектиране във връзка с основен ремонт и промяна на предназначение в архив на самостоятелен обект с идентификатор 68134.208.54.20, находящ се в гр. София, р-н Красно село, ул. “Коломан” №1-3, включително упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД
2023-02-22   "Изготвяне на инвестиционни проекти „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“ за... (Община Перник)
Предмет на поръчката е изготвяне на ПБЗ и ПУСО преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по изграждане или премахване на строежи или при основен и текущ ремонт. Изпълнителя следва да разграничи и специализира следните видовете ПБЗ и ПУСО: - новостроящи се сгради на територията на Община Перник; - основен и текущ ремонт на територията на Община Перник; - премахване на незаконно изградени и/или опасни сгради или части от тях на територията на Община Перник. Проектът следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД