Доставчик: РЕЛ ООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РЕЛ ООД

2023-03-22   Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в ЕСО ЕАД, УМЕР Плевен (Мрежови Експлоатационен Район - Плевен)
Периодично изпитване на електрозащитни средства, съгласно Раздел III, чл.212 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби, както и НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Използват се следните електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици; Диелектрични боти; Изолационни оперативни щанги от 6 до 110 кV; Изолационни щанги за поставяне на преносими заземители от 6 до 400 кV; Указатели за напрежение от 1 до 400 кV. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕЛ ООД
2022-05-30   „Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в МЕР Благоевград“ (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД)
Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в МЕР Благоевград, които подлежат на периодично изпитване, съгласно Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. В обектите на МЕР Благоевград, се използват следните електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици; Диелектрични боти; Указатели за напрежение до 400 кV, контактни и безконтактни; Изолиращи щанги - манипулационни; Щанги за поставяне на преносими заземители до 400 кV Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕЛ ООД
2022-05-05   Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в МЕР Монтана (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - МОНТАНА)
Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в ЕСО ЕАД, МЕР Монтана. Съгласно Раздел III, чл. 212 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби от 2004 г., както и Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. В обектите на МЕР Монтана в ел. подстанции и групите по поддържане и ремонт на електропроводи ВН, се използват следните електрозащитни средства: 1. Диелектрични ръкавици; 2. Диелектрични боти; 3. Диелектрични галоши; 4. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕЛ ООД