Доставчик: РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД

4 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са ГЕЯ-КОМЕРС-5 ООД и Инжсервиз ООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД

2023-03-07   "Доставка на резервни части необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен в осем... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДП)
Възложителят открива процедура с предмет: "Доставка на резервни части необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен в осем обособени позиции, за срок от дванадесет месеца “, Резервни части предмет на обществената поръчка трябва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация за съответната позиция по видове селскостопанска техника /трактори, комбайни и прикачен инвентар/ собственост на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕЯ-КОМЕРС-5 ООД РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД
2021-11-24   „Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр.... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДП)
предметът на Общ поръчка включва: „Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр. Шумен в пет обособени позиции, за срок от дванадесет месеца ” както следва: 1. „Доставка на резервни части за ТРАКТОР ТК 80, Т 150 К С ДВИГАТЕЛ .ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, Т-130, К 701 за срок от дванадесет месеца" 2. "Доставка на резервни части за КЛАС МЕГА 360; КЛАС ЛЕКСИОН 550; КЛАС ЯГУАР 830; КЛАС ДОМИНАТОР; КЛАС РОЛАНД 250 КЛАС ВАРИАНТ 260, КЛАС СКОРПИОН 740 за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД
2021-04-28   „Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Паламара”)
„Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС" Паламара" в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка ................ Обособена позиция № 2: Извършване на услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инжсервиз ООД РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД
2021-04-27   Доставка на резервни части и консумативи за 32 транспортни средства, селскостопанска техника (трактори и прикачен... (Северноцентрално държавно предприятие, териториално поделение „Държавно ловно стопанство Воден—Ири Хисар“)
Предметът на поръчката обхваща доставка на резервни части и консумативи за 32 транспортни средства, селскостопанска техника (трактори и прикачен инвентар) и камиони, собственост на СЦДП ДП — Габрово, ТП „ДЛС Воден—Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца, уточнени в техническа спецификация приложение № 1 към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД