Доставчик: Си Ес Ком ООД

4 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД и ПЛАКС ЕНЕРДЖИ ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Си Ес Ком ООД

2023-03-21   „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦEНКА НА СЪОТВЕТ. НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ ЦЕНТЪР ЗА... (Община Самоков)
Изпълнителят се ангажира да упражнява строителен надзор, както и проверка и контрол на доставяните и влагани в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на обекта на интервенция в експлоатация, всички регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) дейности, както и отговорностите, произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Изпълнителят е длъжен да изпълнява задължителния обхват от дейности, съобразно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3/2003 г. за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Си Ес Ком ООД
2023-01-23   „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на... (Министерство на вътрешните работи)
Oценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на два отделни обекта: „Преустройство и основен ремонт на II-ри етаж от административна сграда, находяща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, гр. София“(обособена позиция 1) и „Изграждане на оптично трасе с дължина около 7 км, между ДМОС и ДКИС-Лозенец и разширяване на съществуващата структурно-кабелна система (СКС)“(обособена позиция 2). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД Си Ес Ком ООД
2022-09-16   Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на независим строителен надзор... (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: 1.Оценяване съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията и окомплектоване на пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта, от компетентните органи. 2.Предоставяне пълната документация за издаване на разрешение за строеж на Възложителя. 3.Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Си Ес Ком ООД
2022-04-21   „Извършване на оценка за съответствие на ИП с основните изисквания към строежите и упражняване на СН по изпълнените... (Община Плевен)
„Извършване на оценка за съответствие на ИП с основните изисквания към строежите и упражняване на СН по изпълнените СМР на общ. обекти, разделена на 3 /три/ обоб.позиции", №1: „Укрепване на съвременно, периодично–активно свлачище №PVN24.56722.13, прекъсващо общ. път PVN2141 при км 4+000”, №2:„Укрепване на съвременно, периодично–активно свлачище № PVN24.62116.02, регистрирано на общ. път LOV1054 при км 15+440, в землището на с. Ралево, Общ. Плевен”, №3: „Осн. ремонт и реконструкция на общ. път-ПИ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПЛАКС ЕНЕРДЖИ ЕООД Си Ес Ком ООД