2023-11-24   Deadline 2023-12-29   „Предоставяне на цифрови и аналогови селищни и междуселищни наети линии за МВР“ (Министерство на вътрешните работи)
Предметът на поръчката включва предоставяне на цифрови и аналогови селищни и междуселищни наети линии, както и аналогови наети линии с отнемане за осигуряване функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност за Министерството на вътрешните работи. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Проектиране, авторски надзор и изграждане на оптично трасе с дължина около 7 км между ДМОС и ДКИС – Лозенец и... (Министерство на вътрешните работи)
Изработване на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изграждане на оптична кабелна линия съгласно Техническа спецификация и Задание за проектиране, състояща се (един) оптичен кабел (ОК) за външен монтаж, с капацитет 144 влакна, осигуряваща комуникационна свързаност между сграда на ДМОС - МВР, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №114Б (обект 1) и сграда на ДКИС - МВР, гр. София, ул. Теодосий Търновски” № 42 (обект 2), с обща дьлжина около 7 км. Ще се използва съществуващата подземна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   „Следгаранционна поддръжка на мрежово оборудване и система за безжичен достъп до интернет за Пътна полиция-София“ (Министерство на вътрешните работи)
Предметът на обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на мрежово оборудване и система за безжичен достъп до интернет за Пътна полиция-София, като целта е да гарантира безжичен достъп до интернет на територията на Пътна полиция - София, както на граждани, така и на служители на МВР. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на Министерството на вътрешните работи и курсантите редовно... (Министерство на вътрешните работи)
Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на Министерството на вътрешните работи и курсантите редовно обучение в Академията на Министерството на вътрешните работи Застраховката включва застраховане срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука в работно и извънработно време на държавни служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, държавни служители, лица, работещи по трудово … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   Изработка и доставка на рекламни материали (Министерство на вътрешните работи)
Изработка и доставка на: 50 бр. Флаери/брошури; 1 бр. рол банер - стойка; 50 бр. брандирани тефтери; 50 бр. брандирани химикалки; Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторна хладилна техника за нуждите на химико-токсикологичната лаборатория... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на лабораторната хладилна техника, както следва: - 2 (два) броя лабораторен хладилник с полезен обем не по-малък от 250 литра; - 1 (един) брой лабораторен хладилник с фризер с полезен обем на хладилника не по-малък от 140 литра и с полезен обем на фризера не по-малък от 80 литра; - 2 (2) броя лабораторен фризер вертикарен с полезен обем не по-малък от 250 литра. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Преустройство и основен ремонт на II етаж от административна сграда, находяща се на бул. ,, Княгиня Мария Луиза„ 114... (Министерство на вътрешните работи)
Преустройство и основен ремонт на II-ри етаж от административна сграда находяща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, гр. София, ПИ 68134.511.100, гр. София. - Съгласно одобрен инвестиционен работен проект: Преустройство и основен ремонт на II-ри етаж от административна сграда находяща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, гр. София, ПИ 68134.511.100, гр. София, по части, както следва: - част „Архитектура“; - част „Конструктивна – Конструктивно становище; - част “Водоснабдяване и Канализация“ (В и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   „Доставка на оригинални тонери с марка HP (Ейч Пи)“ (Министерство на вътрешните работи)
Тонерите са необходими за дейностите по издаване на български лични документи на български и чужди граждани в Дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС), отделите „Български документи за самоличност“ и „Пътна полиция“ при СДВР и секторите „Български документи за самоличност“ в ОДМВР в страната през 2024 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-07   Надграждане на капацитета на реагиращите структури за съвместна реакция при възникване на опасност за безопасността... (Министерство на вътрешните работи)
Надграждане на капацитета на реагиращите структури за съвместна реакция при възникване на опасност за безопасността на движението по републиканската пътна мрежа и повишаване познанията на гражданите относно тяхното поведение при тези ситуации по три обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-06   „Доставка и инсталиране на електромагнитно екранирано помещение тип „Фарадеев кафез“ (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на техническо оборудване - електромагнитно екранирано помещение тип „Фарадеев кафез“ за защита в честотния диапазон от 14 KHz до 40 GHz съгласно изискванията на европейски стандарт EN50147-1. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   „Доставка на обзавеждане и IT оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на обзавеждане и IT оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ по две обособени позиции Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за учебни зали по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ Обособена позиция № 2: „Доставка на IT и офис оборудване на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Закупуване на техническо оборудване, консумативи и реактиви за нуждите на лабораториите по токсикохимия“ с пет... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва закупуване на техническо оборудване, консумативи и реактиви за нуждите на лабораториите по токсикохимия по 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Закупуване на 4 (четири) броя напълно автоматизирани системи за твърдофазна екстракция на биологични проби в комплект с азотен генератор с вграден въздушен компресор“; Обособена позиция № 2 – „Закупуване на 3 (три) броя системи за ултра чиста вода“; Обособена позиция № 3 – „Закупуване на стандарти на наркотични … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Закупуване и доставка на 70 броя КУ за измерване на обемното съдържание на CO2 и други вредни емисии в отработените... (Министерство на вътрешните работи)
Предмета на поръчката включва закупуване и доставка на 70 броя комбинирани уреди за измерване на обемното съдържание на CO2 и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели и степен на димност при дизеловите двигатели, монтаж (при необходимост), инсталация и тестване с цел въвеждане в пълна експлоатация на същите. Провеждане на еднодневно теоретично и практично обучение на 140 (сто и четиридесет) обучители – потребители от СДВР и ОДМВР в страната, с цел запознаване с работата и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   "Организация на информационни събития, доставка и разпространение на рекламни материали" с три обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1 „Популяризиране на каналите за подаване на сигнали за корупция чрез видео- и радио съобщение“; Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на информационни събития“; Обособена позиция № 3 „Отпечатване и изработка на информационни, рекламни материали и печатни издания“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Чуждоезиково обучение за служители на ДМОС (Министерство на вътрешните работи)
За целия период на проекта ще бъдат организирани и проведени общо 4 (четири) броя курсове по чуждоезиково обучение за общо 60 служители на ДМОС. Курсистите следва да бъдат разпределени в 4 (четири) групи от по 15 (петнадесет) човека всяка. 1-ва група: английски език, ниво на владеене съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) ,,С1“ (15 човека); 2-ра група: испански език, ниво на владеене съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) ,,А1“ и „А2“ (15 човека); 3- та група: италиански език, ниво на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   Доставка и гаранционна поддръжка на един брой течен хроматограф с масспектрален детектор за химикотоксикологичните... (Министерство на вътрешните работи)
Течен хроматограф с масспектрален детектор и необходимите компютър и софтуер, газов генератор необходим за работата на хроматографа, консумативи необходими за работа на системата и UPS. Включва се и обучение на служители на ВМА за работа с течния хроматограф с масспектромтър. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката обхваща изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект на обект: „Изграждане, развитие и оптимизация на цифрова ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявана от МВР“, включващ следните подобекти: 1. РЕГИОН: Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово - 30 броя обекти; 2. РЕГИОН: София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик - 20 броя обекти; 3. РЕГИОН: … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-02   Оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на строеж“, за... (Министерство на вътрешните работи)
„Оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на строеж“, за помещения за нуждите на РЦ 112 при дирекция „Национална система 112“ – МВР по 4 об. поз., за следните обекти, а именно: Об. позиция № 1: Обект: Ремонт, преустройство на помещения на първи етаж в сграда, за нуждите на РЦ 112-София Об. позиция № 2: Обект: Преустройство на сграда, за нуждите на РЦ 112-Русе Об. позиция № 3: Обект: Ремонт и преустройство на трети етаж на сграда, за нуждите на РЦ … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   Закупуване и доставка на газов хроматограф с масспектрален детектор за изследване на синтетични наркотични вещества... (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка на следната апаратура: 1 брой газов хроматограф с масспектрален детектор, включително компютърна система и софтуер, UPS, комплект консумативи, описани в Техническата спецификация, 1 брой аналитична везна от 0,01 mg до 200 g; 1 брой прецизна везна от 10 mg до 4000 g; 1 брой водороден генератор; 1 брой ултразвукова баня с нагряване; 1 брой вортекс миксер с контрол на скоростта; 1 брой центрофуга, както инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   Изготвяне на инвест. проект, упр. на авторски надзор и изпълнение на обект: "Ремонт и преустройство на помещения за... (Министерство на вътрешните работи)
Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: "Ремонт и преустройство на помещения за нуждите на РЦ 112 при дирекция "Национална система 112" - МВР" по проект "Подобряване на националната система за спешни комуникации", включен в НПВУ (Инвестиция C12.I6), по четири обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   Подобряване на националната система за спешни комуникации 112 (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва изпълнение на следните дейности: Софтуерна платформа НС 112 и лицензи; Медицински модул, надграждане и интеграция; Единна комуникационна и мрежова инфраструктура; Информационна инфраструктура – хардуер и системен софтуер за основен и резервен дейта центрове и записваща система за обективен контрол; Работни станции – стационарни; Работни станции – мобилни; Интеграция с ИАСС, ТЕТРА, ГИС и системи на МЗ; Специализирана гаранционна поддръжка за осигуряване на непрекъсваема работа на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   „Закупуване и доставка на комлекти за оборудване на полицейски автомобили за обезопасяване на пътно-транспортни... (Министерство на вътрешните работи)
Предметът на поръчката включва закупуване и доставка на 300 бр. комплекти за оборудване на полицейски автомобили за обезопасяване на пътно-транспортни произшествия за нуждите на служителите от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ финансирана със средства от Фонд за безопасност на движението. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   Закупуване на апарати и оборудване, необходими за изграждане на лаборатория за установяване и определяне наличието... (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на газов хроматограф с масспектрален детектор и техническото оборудване, доставка на консумативи, необходими за цялостното извършване на изследванията, както и провеждане на тридневен курс на обучение на 5 броя служители на ОДМВР-Пловдив за работа с газов хроматограф с масспектрален детектор. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   Доставка, инсталация, монтаж и гаранционна поддръжка, на видеоконферентно, ИТ и офис оборудване с две обособени позиции: (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1 – „Доставка, инсталация, монтаж и гаранционна поддръжка на видеоконферентни системи“ Обособена позиция № 2 – „Доставка и гаранционна поддръжка на ИТ и офис оборудване“ Преглед на обществените поръчки »
2023-08-24   Закупуване на един брой газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и оборудване“ (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на следната техника: Един газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор, включително компютърна система и софтуерен пакет за пълно управление на системата, консумативи описани в Техническата спецификация; Комплект включващ: един азотен генератор, един водороден генератор и един въздушен компресор; Комплект спомагателно оборудване, включващ ултразвукова вана, вортекс миксер и лабораторна стъклария описани в … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-24   Организиране и провеждане на Национален конкурс „Пътен полицай на годината“ през 2023 г. в гр. Бургас (Министерство на вътрешните работи)
В предмета на обществената поръка се включва осигуряване на хотелско настаняване, хранене, помещения за провеждане на изпитна и конферентна дейности, тържествено честване, изработка и осигуряване на рекламни и информационни материали, съгласно изискванията на техническата спецификация на поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД
2023-08-23   „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на... (Министерство на вътрешните работи)
Основната цел на проекта е избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве за осигуряване на законосъобразна процедура по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и окомплектоване на пълната документация за проектиране, съгласуване, строителство и приемане на обекта в експлоатация. 1.Оценяване съответствието на всички части на инвестиционния проект със … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-23   Провеждане на обучителен семинар за повишаване на професионалните умения на полицейските служители за безопасно... (Министерство на вътрешните работи)
В предмета на обществената поръка се включва осигуряване на хотелско настаняване със включена закуска, обяд в индивидуална опаковка, писта за провеждане на практически занятия, помещения за провеждане теоретична част, транспорт, медицинско осигуряване, изработка и доставка на сертификати, фотографиране на събитието, съгласно изискванията на техническата спецификация на поръчката Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "АВТОЦАР - РАЛИ...
2023-08-21   „Закупуване на 29 бр. микробуса за осъществяване на дейности с превантивна цел и провеждане на специализирани... (Министерство на вътрешните работи)
Закупуване на 29 бр. микробуса за осъществяване на дейности с превантивна цел и провеждане на специализирани полицейски операции на територията на СДВР/ОДМВР Преглед на обществените поръчки »
2023-08-08   Закупуване на компютърна и мултифункционална техника за СДВР и ОДМВР (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка се финансира със средства от Фонд за безопасност на движението. Предметът на обществената поръчка включва: доставка и гаранционно обслужване на: -Компютърна конфигурация (настолен персонален компютър, монитор, клавиатура, мишка): тип 1 – 163 броя; -Компютърна конфигурация (настолен персонален компютър, монитор, клавиатура, мишка): тип 2 – 68 броя; -Преносим компютър (лаптоп) – 56 броя; -Мултифункционално устройство: тип 1 -181 броя; -Мултифункционално устройство: тип 2 – 10 … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-24   Закупуване на автомобили, оборудвани с полицейско оборудване. Доставка на ТЕТРА терминали за автомобили с три... (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили тип „PLUG-IN HYBRID”; Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили с повишена проходимост тип „PLUG-IN HYBRID”; Обособена позиция № 3 „Доставка на ТЕТРА терминали за автомобили”; Преглед на обществените поръчки »
2023-07-24   „Закупуване на защитно оборудване – 6840 броя гащеризон за защита в опасна среда, 6840 броя защитна маска за... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на ,,6840 броя гащеризон за защита в опасна среда, 6840 броя защитна маска за многократна употреба, 6840 броя противогази", с следните обособени позиции: Обособена позиция 1- „Закупуване на гащеризон за защита в опасна среда – 6840 броя“ , Обособена позиция 2-„Закупуване на защитна маска за многократна употреба – 6840 броя“ , Обособена позиция 3-: „Закупуване на противогази – 6840 броя“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-07-17   Обновяване и поддръжка на автоматизираната балистична идентификационна система (АБИС) (Министерство на вътрешните работи)
"Обновяване и поддръжка на автоматизираната балистична идентификационна система (АБИС)" с финасиране, осигурено по фонд "Вътрешна сигурност" 2021-2027 по Специфична цел 1: "Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации". Преглед на обществените поръчки »
2023-07-13   „Следгаранционна поддръжка на високоефективен течен хроматограф с масспектрална детекция“ (Министерство на вътрешните работи)
Предмет на обществената поръчка е петгодишно следгаранционно обслужване на 1 брой високоефективен течен хроматограф с тройно квадропулен масспектрометър и аутосемплър, със софтуер за управление Thermo Scientific TSQ Endura/UltiМate 3000, станция за събиране, обработка на данни и отпечатване на резултати и непрекъсваемо токозахранващо устройство – UPS Riello, Sentinel Power Green SPH 8, и спомагателно оборудване 1 брой азотен генератор Genius NM32LA, Peak Scientific, включващо ремонт, техническо … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-13   Закупуване на мобилни средства за комуникация и видеоинформация за оперативни автомобили (Министерство на вътрешните работи)
Предмета на обществената поръчка включва закупуване на минимум 15 броя мобилни средства за комуникация и видеоинформация осигуряващи комуникация и обмен на информация на оперативните служители по време на изпълнения на възложените им задачи и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-07-13   „Публикации в медиите. Провеждане на анкети”, с две обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Публикуване на 3 бр. материали с информация за проекта в национален ежедневник с цел популяризиране на резултатите от проекта и осигуряване на прозрачност на неговото изпълнение, както публикациите са както следва: - Първа публикация - в начална фаза на проекта. - Втора публикация - за междинна фаза. - Трета публикация - в крайна фаза на проекта. Проучване на общественото мнение относно качеството на полицейското обслужване на гражданите в посткризисна ситуация, в което се включва: 1. Подготовка; 2. … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-06   Модернизация и разширение на системата за видеонаблюдение на СДВР (Министерство на вътрешните работи)
Модернизация и разширение на системата за видеонаблюдение на СДВР 1. Етап № 1 - Изграждане на под-система централна управляваща компонента; 2. Етап № 2 - Реализация на функционални интеграции с външни системи; 3. Етап № 3 - Изграждане на локалните под-системи за видеонаблюдение в съответните зони; Преглед на обществените поръчки »
2023-07-06   Закупуване и доставка на мобилни устройства за контрол на скоростта (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1. Доставка на мобилни технически средства за контрол на скоростта (ТСКС). Конкретните количества на доставяните стоки ще бъдат определени в договора с избрания за изпълнител спрямо предложената единична цена в рамките на прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 95 (деветдесет и пет) броя ТСКС; 2. Инсталация, настройване, конфигуриране, тестване и пускането в експлоатация на цялото оборудване и софтуер на ТСКС; 3. Провеждане на обучение на 30 … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-03   Осигуряване на работоспособността на хардуера и системния софтуер, осигуряващ функционирането на АИС ЕЦОН - 36 месеца (Министерство на вътрешните работи)
Осигуряване на работоспособността на хардуера и системния софтуер, осигуряващ функционирането на АИС ЕЦОН В предмета на поръчката са включени следните основни дейности: Удължаване на извънгаранционната поддръжка на инфраструктурните компоненти, изграждащи системата на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН); Реализация на услуги по осигуряване на всички дейности, свързани с техническото обезпечаване и поддръжка на компонентите, съобразно детайлните изисквания към услугите; Развитие и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ТехноЛинк" ДЗЗД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ТехноЛогика ЕАД
2023-07-03   Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор и... (Министерство на вътрешните работи)
1. Оценяване съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в ЗУТ и окомплектоване на пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта от компетентните органи. 2. Да предостави пълната документация за издаване на разрешение за строеж на Възложителя. 3. Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват определен в ЗУТ, при извършване на строително - монтажните работи на обекта. 4. Осъществяване на контрол върху … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Термоконтрол сървиз ЕООД
2023-07-03   Закупуване на 180 броя информационни терминали (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на 180 информационни терминали, софтуер за управление на всеки терминал, интернет свързаност, монтаж, софтуерни инсталации и настройки, обучение на служители от МВР по мястото на монтаж за работа с терминалите. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-03   „Закупуване на компютърно и IT оборудване и консумативи“ с четири обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
обособена позиция № 1: Закупуване на мултифункционално устройство (МФУ) - принтер, скенер и копир - 210 броя; обособена позиция № 2: Закупуване на 360 комплекти принтер и таблет с адаптер за захранване, чанта за пренос и обезопасяване и за всеки комплект по 7 ролки термо хартия; обособена позиция № 3: Закупуване на компютърни конфигурации - за 210 приемни х 2 компютъра, т.е. 420 компютърни конфигурации; обособена позиция № 4: Закупуване на принтер/плотер за печат А0 + консумативи - 1 брой; Преглед на обществените поръчки »
2023-06-21   „Доставка на термо хартиени ролки за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция“ (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на термо хартиени ролки за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция“. Доставката включва минимум 2 145 броя термо хартиени ролки. Посочените количества са минимални и задължителни в офертата на участниците. Конкретното количество термо хартиени ролки ще бъде определено в договора с избрания изпълнител спрямо предложената единична цена, в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка, но не по-малко от 2 145 броя термо хартиени ролки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТАНАНД ЕООД
2023-06-06   Закупуване на защитно оборудване по две обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Предметът на обществената поръчка е закупуване на противоударни каски с визьор и противоударни щитове, предназначени за нуждите на полицейските служители от охранителна полиция. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Закупуване на противоударни каски с визьор“ - включва закупуването на минимум 2838 броя противоударни каски с визьор. 2. Обособена позиция № 2: „Закупуване на противоударни щитове” - включва закупуването на минимум 2838 броя противоударни щитове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
2023-06-06   Закупуване и доставка на 1000 броя камери за носене върху тялото (Body camera) и 250 броя докинг (docking) станции с 8 гнезда (Министерство на вътрешните работи)
Закупуването и доставката на 1000 броя камери за носене върху тялото (Body camera) и 250 броя докинг (docking) станции с 8 гнезда включва: 1. Докинг станция с не по-малко от 8 (осем) слота - 250 (двеста и петдесет) броя; 2. Камери за носене върху тялото (Body camera) с лицензи за включване към АИС ВОДПК - 1000 (хиляда) броя; 3. USB зарядни устройства за зареждане на батерията в боди камерата от слота за запалката към електрическата система на автомобил - 500 (петстотин) броя; 4. Батерии за камери за … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-06   Закупуване на нови, неупотребявани моторни превозни средства (МПС), за нуждите на служителите осъществяващи контрол... (Министерство на вътрешните работи)
„Закупуване на нови, неупотребявани МПС, за нуждите на служителите осъществяващи контрол на пътното движение” по три обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Закупуване на не по-малко от 20 (двадесет) броя нови високоскоростни автомобили, за нуждите на „Пътна полиция“; Обособена позиция № 2 „Закупуване на не по-малко от 200 (двеста) броя нови, неупотребявани МПС за нуждите на служителите осъществяващи контрол на пътното движение тип М1 или N1 - 4х2“; Обособена позиция № 3 „Закупуване на не … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-05   Закупуване и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за ДНК анализи с три обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Закупуване и гаранционна поддръжка на автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ - доставка на един брой капилярен автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ в комплект с компютър, софтуер и принтер. Обособена позиция № 2: Закупуване и гаранционна поддръжка на един брой сух термоблок и два броя PCR-апарати за термична обработка на ДНК проби - доставка на един брой сух термоблок и два броя конвенционални PCR-апарати. Обособена позиция № 3: Закупуване и гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Ридаком ЕООД
2023-06-02   „Доставка на мундщуци с възвратен клапан за даване на проба, който е неделима част от пробовземателната система на... (Министерство на вътрешните работи)
Обществена поръчка касае контрола на безопасността на движението по пътищата от ГДНП, СДВР и ОДМВР в страната. Предмета на поръчката включва закупуване и доставка на 3 666 000 (три милиона шестотин шестдесет и шест хиляди) броя мундщуци с възвратен клапан за даване на проба, който е неделима част от пробовземателната система на анализатора за алкохол в издишания въздух „Alcotest 7510“ Преглед на обществените поръчки »
2023-05-25   Закупуване на камери за носене върху тялото, докинг станции, сървър и разширение на дисковото пространство за... (Министерство на вътрешните работи)
1. Докинг станция с не по-малко от 8 (осем) слота – 250 (двеста и петдесет) броя; 2. Камери за носене върху тялото (Body camera) с лицензи за включване към АИС ВОДПК – 1 146 (хиляда сто четиридесет и шест) броя; 3. Батерии за камери за носене върху тяло (Body camera) – 1 146 (хиляда сто четиридесет и шест) броя; 4. Стойка за стабилно закрепване в автомобил на бодикамера – 300 (триста) броя; 5. Дисков масив – 1 (един) брой; 6. Блейд сървъри за виртуализация – 2 (два) броя; 7. Модулна памет - 24 (двадесет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАКСТЕЛ ООД