Доставчик: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД

2023-08-16   „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет –... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Консумативи за биопринтер за костни и тъканни импланти Обособена позиция 2: Консумативи за роботизирана система за процесна оптимизация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД
2023-04-05   „Доставка на Оптика за измерване на праволинейност и равнинност по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Изпълнението на обществената поръчка включва: Доставка на оборудването на адрес на възложителя. Гаранционно обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД
2023-03-16   „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени профили, лагерни опори, линейни направляващи и... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени профили, лагерни опори, линейни направляващи и крепежни елементи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на специализирани алуминиеви сплави. Обособена позиция 2: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД
2022-11-18   „Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Изпълнението на обществената поръчка по всяка обособена позиция включва: Доставка на оборудването на адрес на възложителя. Гаранционно обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД
2022-09-29   Доставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности по договор № BG05M2OP001-1.002-0023 (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Доставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по седем обособени позиции: Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД Марвел ООД СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД СПЕЙСКАД ООД