Доставчик: Симатекс ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са „Симатекс“ ЕАД и ТРЕЙД СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Симатекс ЕООД

2023-03-01   Доставка на резервни части, консумативи и блок за управление за газомотокомпресор (ГМК) (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Предметът на поръчката е доставка на резервни части, консумативи и блок за управление за газомотокомпресор (ГМК). Поръчката е разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на комплект резервни части и клапани Обособена позиция № 2 Доставка на блок за управление Обособена позиция № 3 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Симатекс ЕООД ТРЕЙД СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
2021-06-24   Вътрешнотръбни инспекции с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа, разпределена в 2 обособени позиции (Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор)
Вътрешнотръбни инспекции с интелигентни бутала при технологична необходимост след получаване от възложителя на заявки (писмени уведомления) на участъци от газопреносната мрежа, разпределена в две обособени позиции. Всяка възложена инспекция включва изпълнение на задачи: Задача1-Извършване на мобилизация, полева инспекция, полеви доклади и предварителни доклади; Задача2-Изготвяне на доклади за участъка; Задача3-Извършване на обучение. Гаранционна отговорност при установени несъответствия в докладваните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Симатекс ЕООД
2021-04-26   Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор за (ГМК) (Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор)
Предметът на поръчката включва доставка на 9 вида резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) с общо количество 1412 броя за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и при необходимост доставка на допълнителни количества резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК), с характеристики, съгласно Техническата спецификация, за период от 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор или до достигане на сумата от 850 000,00 лева без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Симатекс ЕООД
2013-03-04   "Доставка на резервни части за двигател тип НК и нагнетател тип НЦВ" („Булгартрансгаз" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставката на резервни части за двигатели НК 12СТ и НК 14СТ и нагнетател тип НЦВ за обезпечаване на своевременно и качествено техническо обслужване и ремонт на газотурбинните двигатели (ГТД) и центробежните нагнетатели (ЦН) с цел гарантиране на висока надеждност при преноса на природен газ по транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование „Доставка на резервни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Симатекс“ ЕАД Симатекс ЕООД