Доставчик: СИМИ ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИМИ ЕООД

2023-08-17   "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 20/двадесет/ броя служебни автомобили и селскостопанска техника (1)... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛЕНА")
"Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 20/двадесет/ броя служебни автомобили и селскостопанска техника (1) брой, собственост на СЦДП ДП гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Елена гр.Елена за срок от 12 календарни месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМИ ЕООД
2023-03-02   ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БУЙНОВЦИ")
Обект на настоящата обществена поръчка е Периодично техническо обслужване , включващо– профилактика , ремонт (Основен и текущ) , осигуряване резервни части на 12 (дванадесет) броя Моторни Превозни Средства , собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП–гр.Габрово, стопанисвани от ТП„ДГС Буйновци”–с. Буйновци за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМИ ЕООД
2022-07-11   "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 18/осемнадесет/ броя служебни автомобили собственост на СЦДП ДП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛЕНА")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 18/осемнадесет/ бр.моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Елена гр.Елена, за срок от 12 календарни месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМИ ЕООД
2021-05-25   Доставка на резервни части и ремонтни услуги за МПС, собственост на СЦДП ДП — гр. Габрово, стопанисвани от ТП „ДГС... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елена“)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили и селскостопанска техника, собственост на СЦДП ДП — гр. Габрово, стопанисвани от ТП „ДГС Елена“ — гр. Елена, за срок от 12 календарни месеца чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства предвид … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМИ ЕООД