2023-10-05   „Доставка, инсталация и предоставяне на право за ползване на консолидационна платформа за бази данни Oracle като... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени следните дейности: Дейност 1. – Доставка, инсталация и първоначална настройка (провизиране на услугите) на консолидационната платформа за бази данни като услуга в основния център на НЗОК Дейност 2. – Предоставяне на право на ползване на консолидационната платформа за бази данни като услуга за системи на НЗОК Изискванията на Възложителя са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-09-15   „Доставка на хардуерни ресурси, софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
„Доставка на хардуерни ресурси, софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР) със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“; Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-08-31   „Разширяване на капацитета на дискови масиви за резервни копия, за нуждите на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на оборудване (хардуер и софтуер) за разширяване на капацитета на съществуващите дискови масиви за резервни копия на НЗОК, както следва: Dell PowerProtect DD6900 със сериен номер CKM01221605391; Dell PowerProtect DD6300 със сериен номер CKM00200101469. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-07-10   Създаване на електронна Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) чрез надграждане и... (Министерство на образованието и науката)
Създаване на електронна Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) чрез надграждане и развитие на рейтинговата система на висшите училища. В обхвата на поръчката са включени 9 основни дейности, подробно посочени в поле II.2.4) от настоящото обявление, решението за откриване на процедурата и документацията по обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИОО-С Сирма Солюшънс АД ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО...
2023-05-12   Разработване и въвеждане в експлоатация на новите образци съгласно приетите нови стандартни формуляри за публикуване... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на съответствие на формулярите за публикуване на обявления и решения в областта на обществените поръчки с изискванията на ЕК, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, чрез надграждане на уеб базираната Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съгласно изискванията, подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-03-02   „Доставка на софтуерни продукти и лицензи за тях и техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на... (Комисия за финансов надзор)
„Доставка на софтуерни продукти и лицензи за тях и техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Комисията за финансов надзор“ в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – „Доставка на софтуерни продукти и лицензи за тях за обезпечаване работата на Единна информационна система на Комисия за финансов надзор“ с прогнозна стойност 2 051 497,50 лева без ДДС; и обособена позиция № 2 – „Техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи“ с прогнозна стойност 25 449,71 лв. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2021-12-03   „Изграждане на Резервен център за данни (Disaster Recovery Center) за нуждите на основните системи на НЗОК“ (Национална здравноосигурителна каса)
1. Предметът на настоящата поръчка е „Изграждане на Резервен център за данни (Disaster Recovery Center) за нуждите на основните системи на НЗОК“. 2. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности и поддейности: 2.1. Дейност 1: Осигуряване на консилидационна платформа за база данни, като услуга за целите на резервиране работата на базите данни на обхванатите системи, с включени две поддейности: 2.1.1. Поддейност 1.1: Доставка, инсталация и първоначална настройка (провизиране на услугите) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2021-10-29   Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за... (Комисия за финансов надзор)
Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри, монитори, аксесоари “. Обособена позиция № 2 „Контролер за управление на безжична инфраструктура, точки за безжичен достъп и мрежови комутатори“. Обособена позиция № 3 „Дисков масив за съхранение на данни“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парафлоу комуникейшънс ООД Сирма Солюшънс АД Стемо ООД
2021-09-29   Надграждане и оптимизация на ИС на НСЦРЛП – подобряване управлението на публ. регистри, създаване на процеси и... (Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти)
Поръчката има за цел да се надградят съществуващите функционалности, с оглед да се повиши ефективността и процеса на работа на информационната система на НСЦРЛП, включително разработването и внедряването на Регистър на националните номера за идентификация на лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на страната. Възлагането на обществената поръчка е във връзка със задължението на НСЦРЛП за генериране на уникален национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт и за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2016-08-31   „Извършване на цялостна инвентаризация и анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, режими и... (Министерство на Правосъдието)
В рамките на настоящата поръчка ще бъдат реализирани дейности за цялостна инвентаризация и анализ на информационната и комуникационна инфраструктура, режими и услуги и свързаните с тях процеси, както и анализ на необходимостта от осигуряване на ресурсно обезпечаване и изготвяне на препоръки с оглед изпълнението на нормативните изисквания в заложените стратегически цели за въвеждането на електронно управление и електронно правосъдие и разработване и внедряване на иформационна система. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Информационно обслужване АД Консорциум ИО-СИРМА Сирма Солюшънс АД
2011-06-09   Доставка на преносими и персонални компютърни системи за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК по обособени позиции (Национална здравноосигурителна каса)
Доставка, инсталация и конфигурация до ниво Операционна система на минимум 200 броя преносими компютърни системи и минимум 700 броя персонални компютърни системи за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД