2023-11-28   Deadline 2024-01-02   „Поддръжка на лиценз за софтуер, необходим за идентифициране на лица, извършващи търговска дейност в Интернет за... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е продължаване правото на ползване и поддръжка на закупен през 2020 г. специализиран софтуер за идентифициране на лица, извършващи търговска дейност в Интернет за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2023-12-28   „Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
„Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип „Enterprise Support“ на осигурените лицензи за нуждите на Министерство на финансите (МФ)“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-14   Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП) (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП) Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   „Техническа поддръжка на регистъра на обществените поръчки (РОП) и свързания с него специализиран софтуер на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по осигуряване на техническо обслужване и поддръжка на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Изискванията са подробно описани в Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1. Срокът за предоставяне на услугата е от датата на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   „Осигуряване на решение за автоматизирано получаване на класифицирана информация за нуждите на Министерство на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката е включено извършването на доставка, монтаж, инсталация, конфигурация, провеждане на онлайн обучение и гаранционна поддръжка на устройства за криптиране Тип 1 и Тип 2, сървър за управление, специализиран софтуер за управление на криптиращите устройства и преносими компютри/таблет за управление, съгласно параметрите, посочени в техническата спецификация. Срокът за доставка, монтаж, инсталация, конфигурация и провеждане на онлайн обучение е до 17.04.2024 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Агенция по вписванията (IPVPN)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва дейности по осигуряване на комуникационна свързаност (IPVPN) до мрежата на Агенция по вписванията (АВ). Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Осигуряване на лиценз/и за актуализация/продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерен продукт за... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва дейностите по осигуряване на лиценз/и за актуализация/продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерен продукт за защита, наблюдение и управление на база данни – IBM Security Guardium за нуждите на Агенция по вписванията (АВ), подробно описани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1. Срокът за осигуряване на лицензите е до 29.12.2023 г. Срокът на валидност на лицензите е от 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Доставка, инсталация и предоставяне на право за ползване на консолидационна платформа за бази данни Oracle като... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени следните дейности: Дейност 1. – Доставка, инсталация и първоначална настройка (провизиране на услугите) на консолидационната платформа за бази данни като услуга в основния център на НЗОК Дейност 2. – Предоставяне на право на ползване на консолидационната платформа за бази данни като услуга за системи на НЗОК Изискванията на Възложителя са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-09-25   „Осигуряване на лицензи за актуализация/продължаване на правото на ползване и поддръжка на IBM Informix Enterprise... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва дейности по осигуряване на лицензи за актуализация/продължаване на правото на ползване и поддръжка на IBM Informix Enterprise Edition User Option Authorized User Single Install Annual SW Subscription & Support Renewal за нуждите на Агенция по вписванията (АВ). Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-20   Доставка на сървърни конфигурации, лицензи за операционни системи (ОС) и пощенски сървъри за нуждите на Агенция по... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва дейностите по доставка, гаранционно обслужване и техническа поддръжка на сървърни конфигурации, лицензи за операционни системи (ОС) и пощенски сървъри за нуждите на Агенция по обществени поръчки (АОП), съгласно параметрите, подробно описани в Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1. Срокът за доставка на оборудването е до 25.01.2024 г. Срокът на гаранционно обслужване и техническа поддръжка на доставеното оборудване се определя съгласно Техническото … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   „Осигуряване на лицензи за актуализация/удължаване на поддръжката на софтуер за виртуализация VMware за нуждите на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени дейности по осигуряване на лицензи за актуализация/удължаване на поддръжката на софтуер за виртуализация VMware за нуждите на Агенция по вписванията (АВ), съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация. Срокът за осигуряване на лицензите е до 01.12.2023 г. Срокът на валидност на лицензите е от 02.12.2023 г. до 31.12.2025 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парафлоу комуникейшънс ООД
2023-09-15   „Доставка на хардуерни ресурси, софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
„Доставка на хардуерни ресурси, софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР) със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“; Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-09-15   „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка от производител на техника – сървъри, масив за данни и лентова... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва дейности по осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка от производител на техника – сървъри, масив за данни и лентова библиотека за архивиране на данни за нуждите на Агенция по вписванията (АВ), подробно описани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №1. Срокът за осигуряване на хардуерната и софтуерна поддръжка е до 5 работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора, но не по-късно от 29.12.2023 г. Сроковете на валидност са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2023-09-01   „Доставка на оборудване (хардуер и софтуер) по обособени позиции за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на оборудване (хардуер и софтуер) по обособени позиции за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“, който включва: Обособена позиция 1: „Доставка на комуникационно и мрежово оборудване за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“; Обособена позиция 2: „Доставка на защитни стени за приложенията - система за балансиране и защита на WEB трафика (WAF) за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-08-31   „Разширяване на капацитета на дискови масиви за резервни копия, за нуждите на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на оборудване (хардуер и софтуер) за разширяване на капацитета на съществуващите дискови масиви за резервни копия на НЗОК, както следва: Dell PowerProtect DD6900 със сериен номер CKM01221605391; Dell PowerProtect DD6300 със сериен номер CKM00200101469. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-08-30   Доставка на софтуер за резервни копия за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване на 15 броя лицензни пакета за софтуер за резервни копия за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Срокът за осигуряване на лицензите е до 07.12.2023 г. Срокът на валидност на лицензите е минимум 3 (три) години, считано от датата на активирането им. Мястото на изпълнение: гр. София 1504, ул. „Лъчезар Станчев“ № 11. Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НОУБЪЛ ПАРТНЪРС ООД
2023-08-28   „Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи за нуждите на Национална... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (сървъри EESSI). Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-08-15   „Осигуряване на SAP лицензи, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените постоянни лицензи за нуждите на... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване и активиране на SAP абонаментни облачни лицензи и SAP постоянните лицензи с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип „Enterprise Support“ на осигурените постоянни лицензи за нуждите на Министерство на финансите (МФ), съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-08-02   „Осигуряване на лицензи за правото на ползване и поддръжка за решение за защита на електронна поща, засичане и... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на лицензи за правото на ползване и поддръжка за решение за защита на електронна поща, засичане и защита от заплахи на ниво крайна точка за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно параметрите, подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Срок за осигуряване на лицензите: до 16.11.2023 г. ​​​​​​​Срок на валидност на лицензите: 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-26   „Доставка на консумативи и консумативни резервни части за лазерни принтери за печат върху безконечна хартия“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на консумативи за лазерни принтери за печат върху безконечна хартия марка „Microplex“, модел „SOLID F40”, за нуждите на администрациите, определени с Решение на Министерски съвет (РМС) № 727/05.12.20219 г., с последващи изменения и допълнения и Българска телеграфна агенция, по аргумент от § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (БТА). Изискванията на Възложителя са подробно описани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мениджмънт Бизнес Машин ООД
2023-05-23   „Доставка на таблети за органите на държавния здравен контрол“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени доставка на 180 броя таблети, калъфи и SIM карти с мобилен интернет за органите на държавния здравен контрол, съгласно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът за доставка е до 31.07.2023 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-12   Разработване и въвеждане в експлоатация на новите образци съгласно приетите нови стандартни формуляри за публикуване... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на съответствие на формулярите за публикуване на обявления и решения в областта на обществените поръчки с изискванията на ЕК, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, чрез надграждане на уеб базираната Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съгласно изискванията, подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сирма Солюшънс АД
2023-04-28   „Доставка на компютърни и мрежови аксесоари“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на компютърни и мрежови аксесоари“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на компютърни аксесоари"; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на мрежови аксесоари". Изискванията към обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации по двете обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-03-22   „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерни продукти IBM по обособени позиции“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерни продукти IBM по обособени позиции“, който включва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на 6 бр. лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерен продукт IBM SPSS Statistics Standard Authorized User, за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП)“; Обособена позиция № 2: „Подновяване на софтуерна поддръжка на системата за управление на бази данни /СУБД/ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Аксиор ЕООД
2023-03-07   „Доставка на таблети за органите на държавния здравен контрол“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на таблети за органите на държавния здравен контрол към Министерство на здравеопазването с цел повишаване ефективността на контролната дейност и стъпка към прехода за дигитализиране на контрола, упражняван от Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Чрез таблетите ще се достъпват поддържаните от МЗ информационни системи в реално време. Дейностите включват доставка на 180 броя таблети, калъфи и SIM карти с мобилен интернет за органите на държавния здравен … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-24   „Доставка, изграждане на комуникационна свързаност, въвеждане в експлоатация и поддръжка на комплексна единна... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка (хардуер и софтуер), изграждане на комуникационна свързаност, въвеждане в експлоатация и поддръжка на комплексна единна виртуализирана мрежова инфраструктура за нуждите на Регионалните Здравни Инспекции (РЗИ) при Министерство на Здравеопазването (МЗ). Срок за изпълнение на доставката, изграждането на комуникационна свързаност и въвеждане в експлоатация – до 01.07.2023 г. Срок за гаранционна поддръжка на оборудването и поддръжка на изградената комуникационна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-23   „Доставка на лазерни принтери за печат върху безконечна хартия“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на лазерни принтери за печат върху безконечна хартия за нуждите на администрациите, определени с Решение на Министерски съвет (РМС) № 727/05.12.20219 г., с последващи изменения и допълнения и Българска телеграфна агенция, по аргумент от § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (БТА). Изискванията на Възложителя са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мениджмънт Бизнес Машин ООД
2023-02-21   „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка по обособени позиции“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
„Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка по обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на техника и подновяване на право на ползване и поддръжка на лицензи (Cisco) за нуждите на Агенция по вписванията (АВ)“ Обособена позиция 2: „Осигуряване на разширена гаранция на комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“. Обособена позиция № 2 ще се възложи по реда за съответната й индивидуална стойност във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2023-02-10   „Доставка на скенери“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка и гаранционната поддръжка на скенери за нуждите на администрациите, определени с Решение на Министерски съвет (РМС) № 727/05.12.2019 г., с последващи изменения и допълнения и Българска телеграфна агенция, по аргумент от § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (БТА). Изискванията на Възложителя са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-01-18   „Доставка на оборудване (хардуер/софтуер) за нуждите на Министерство на финансите (МФ), свързано с миграция към SAP... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване (хардуер и софтуер) за резервен център на Министерство на финансите (МФ), свързано с миграция към SAP S/4HANA. Изискванията на Възложителя са подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-01-18   Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените лицензи за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, съгласно параметрите, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът за доставка на лицензите е до 27.03.2023 г. Предоставяне на поддръжка тип Enterprise Support на софтуерните лицензи продължаваща до 23:59:59 часа на 31.12.2026 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-16   „Доставка на дисков масив за сформиране на междинен слой за нуждите на Агенция по вписванията (АВ)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на 1 брой Дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Агенция по вписванията (АВ), съгласно параметрите, подробно описани в Техническата спецификация. Срок на доставка - до 08.09.2023 г. Хардуерна гаранция - за срок от 3 (три) години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемане на извършената доставка на оборудването; Техническа поддръжка - за срок от 3 (три) години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-01-16   „Извършване на тестове за проникване и сигурност на информационните системи на Национална агенция за приходите (НАП)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва извършване на тестове за проникване в системите (penetration test) без деструктивен ефект, които представляват опити за дистанционно идентифициране на уязвимости в сигурността и/или грешки в конфигурацията на софтуера на информационните системи и електронните услуги. В обхвата на настоящата поръчка следва да се извършат тестове на до 20 бр. информационни системи, услуги и/или информационни активи на НАП. Срокът за изпълнение е до 15.03.2023г. Изискванията са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД
2023-01-13   „Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката е „Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 (един) брой дисков масив за съхранение на данни“; Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерни продукти за надграждане на лицензи на устройство за крайна клиентска защита и засичане (EDR) от производителя Trellix“; Обособена позиция 3: „Доставка на софтуерни продукти за надграждане на лиценз на система за организиране и обработка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИФЕЛОУС ООД ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД Сиенсис АД Софтлайн ЕООД
2022-12-23   „Доставка на автоматизирана система за управление на чакащи потребители в Национална агенция за приходите (НАП)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени следните дейности: Дейност 1: Доставка на технически средства - хардуерни компоненти на системата, които ще бъдат закупени за нуждите на НАП и за които НАП ще придобие право на собственост; Дейност 2: Осигуряване на безсрочно право на ползване на софтуера на Системата; Дейност 3: Дейности по инсталация, интеграция на техническите средства- хардуерни компоненти и софтуера в съществуващата среда, пуск в експлоатация на системата, провеждане на обучения и извършване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД
2022-12-20   „Доставка и инсталация на копирни системи“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е "Доставка и инсталация на копирни системи" , включваща доставка на: Цветна копирна система А3; Черно-бяла копирна система А3; Цветна копирна система А4; Черно-бяла копирна система А4; Картови четци; Система за наблюдение на устройствата и отчетност на потребителите. Изискванията и прогнозните количества са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД
2022-10-26   „Осигуряване на лицензи за правото на ползване и поддръжка за Microsoft SQL за нуждите на Агенция по вписванията (АВ)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване на лицензи за правото на ползване и поддръжка за Microsoft SQL за нуждите на Агенция по вписванията (АВ). Microsoft SQL – 4 лиценза; Срокът за осигуряване на лицензите е до 10 дни от сключване на договора. Срокът на техническа поддръжка следва да е 3 (три) години, считано от осигуряване на лицензите. Срокът за получаване на нови версии на софтуера следва да е 3 (три) години, считано от осигуряване на лицензите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-09-29   „Осигуряване на интернет свързаност за териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва осигуряване на интернет свързаност за териториалните звена на ГД ГРАО, съгласно Приложение 1.1 - „Локации - Териториални звена на ГД ГРАО“ към Техническата спецификация. Срокът за предоставяне на свързаност до всички локации от Приложение 1.1 - „Локации - Териториални звена на ГД ГРАО“ е до 15 дни от подписване на договор. Срокът за осигуряване на интернет свързаността е до 31.10.2023г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виваком България ЕАД
2022-09-27   "Доставка на периферни устройства" (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е "Доставка на периферни устройства", включващ: ОП1 "Доставка и инсталация на копирни системи", включваща доставка на: Цветна копирна система А3; Черно-бяла копирна система А3; Цветна копирна система А4; Черно-бяла копирна система А4; Картови четци; Система за наблюдение на устройствата и отчетност на потребителите. ОП2 "Доставка на лазерни монохромни принтери формат А4"; ОП3 "Доставка на лазерни монохромни мултифункционални устройства (МФУ) формат А4"; ОП4 "Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Атласком ООД Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД Кантек ЕООД Контракс АД Мениджмънт Бизнес Машин ООД
2022-09-08   Подновяване на софтуерни лицензи за MDaemon Renewal 250 User 3 Year + MDaemon AntiVirus Renewal 250 User 3 Year за... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Обхватът на поръчката включва подновяване на софтуерни лицензи за MDaemon Renewal 250 User 3 Year + MDaemon AntiVirus Renewal 250 User 3 Year за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“. Срокът за подновяване на валидността на 250 броя лицензи MDaemon Renewal 250 User 3 Year и 250 броя лицензи MDaemon AntiVirus Renewal 250 User 3 Year за нуждите на ГД ГРАО е до 14.12.2022 г. за период от 3 години, считано от 14.12.2022 г. Мястото на изпълнение е сградата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Жар ЕООД
2022-09-02   „Осигуряване на интернет свързаност за Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и службите по геодезия,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на Интернет свързаност за Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК), службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и изнесените работни места съгласно Приложение "Локации на АГКК, СГКК и изнесените работни места“ към Техническата спецификация. Срокът за изграждане на интернет свързаност е до 1 месец от сключване на договор, но не по-късно от 01.12.2022 г. Срокът за осигуряване на услугите е от датата на осигуряване на интернет свързаността до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-08-18   "Доставка на сървъри" (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Целта на дейностите по обособена позиция № 1 е доставка на 2 броя сървъри за обновяване и разширяване на ИТ инфраструктура в Министерството на финансите (МФ) с оглед създаване на нужните условия за изграждане на виртуална среда за системите на ВАСУ "Финанси", в т.ч. ИС "ВАСУ Финанси", Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВРОУБ) и Автоматизирана система за оповестяване (АСО), управлявани от отдел "Ситуационен център" (ОСЦ) на дирекция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-08-08   Продължаване на абонаментна поддръжка и правото на ползване на софтуерни пакети за лиценз на рутер Juniper Networks... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва продължаване на абонаментна поддръжка и правото на ползване на софтуерни пакети за лиценз на рутер Juniper Networks SRX 345 по обособени позиции, за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК), със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Продължаване на правото на ползване на софтуерни пакети за лиценз на рутер Juniper Networks SRX 345 за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)“; Обособена позиция № 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТКОМ - БЪЛГАРИЯ АД
2022-07-29   „Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип Enterprise Support на осигурените лицензи за нуждите на Администрацията на Министерския съвет (АМС), съгласно параметрите, посочени в Техническата спецификация. Срокът за доставка на лицензите е до 12.10.2022 г. Доставката на лицензите се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен негов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-07-15   „Осигуряване на лицензи Microsoft“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
„Осигуряване на лицензи Microsoft“, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Осигуряване на нови Microsoft лицензи за нуждите на Българска телеграфна агенция (БТА)“; Обособена позиция 2: „Осигуряване на лицензи за правото/продължаване правото на ползване и поддръжка на лицензи Microsoft за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“; Обособена позиция 3: „Осигуряване на лицензи за правото на ползване и поддръжка за Microsoft SQL за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парафлоу комуникейшънс ООД
2022-07-07   „Предоставяне на мрежови услуги за пренос на данни за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предоставяне на мрежови услуги за пренос на данни за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП), съгласно параметрите, подробно описани в Техническaта спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-06-24   „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства, акумулаторни батерии, аксесоари и инфраструктурни компоненти“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), акумулаторни батерии, автоматични превключващи комутатори (Automatic transfer switch - ATS), PDU – Power Distribution Unit, аксесоари и инфраструктурни компоненти (наричани по-нататък за краткост „оборудването“), подробно описани по вид, количество и технически характеристики в настоящата Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-06-24   Доставка на лазерни монохромни мултифункционални устройства (МФУ) формат А4 с допълнителна тонер касета, за нуждите... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Доставка на лазерни монохромни мултифункционални устройства (МФУ) формат А4 с допълнителна тонер касета, за нуждите на Министерство на вътрешните работи (МВР). Предвижда се да се сключи договор с прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца, като Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество (1400 броя) или в случай на необходимост, да го завиши, като същото ще се заплаща по единичните цени, посочени в офертата на избрания изпълнител. Срок за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мениджмънт Бизнес Машин ООД
2022-06-23   Предоставяне на интернет услуги за Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и службите по геодезия,... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предоставяне на интернет услуги за Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), съгласно параметрите, подробно описани в Техническaта спецификация на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
2022-06-13   „Доставка на Автоматизирана система за управление на чакащи потребители в Национална агенция за приходите /НАП/“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Целта на обществената поръчка е доставка на информационна система за управление на опашки от чакащи външни анонимни потребители, чрез аудио и визуална комуникация с възможности за събиране на обратни отзиви, наречена за краткост „Система“. Преглед на обществените поръчки »