Доставчик: СТИБИС ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СТИБИС ООД

2023-09-11   Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Русе Арт“ и нов лекотоварен автомобил тип фургон – за нуждите на... (Община Русе)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Русе Арт“ и нов лекотоварен автомобил тип фургон – за нуждите на ОП „ОТСЖ“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Русе Арт“; Обособена позиция №2: Доставка на нов лекотоварен автомобил тип фургон за нуждите на ОП „ОТСЖ“ Срок за изпълнение на обществената поръчка, и за двете обособени позиции: 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТИБИС ООД
2023-03-21   Доставка на автомобил с висока проходимост за нуждите на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване... (Община Русе)
Доставка на автомобил с висока проходимост за нуждите на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Конкретните параметри на автомобила са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТИБИС ООД
2023-03-17   Доставка на 1 бр. нов лекотоварен автомобил тип фургон за нуждите на Община Русе по Целева програма "Патронажна... (Община Русе)
Доставка на лекотоварен автомобил тип фургон - нов - 1 бр. за нуждите на Община Русе по Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд" през Фонд "Социална закрила " към МТСП със следните харктеристики: тип: фургон; брой места : 1+1 ; работен обем на двигателя максимално: 1600 с.с.; гориво: дизел; Евронорма EURO 6; ABS; AFU; ESP; ASR; HS.A; ЕЕН Еuro 6; климатик; дясна странична плъзгаща врата; две задни врати разпределени 50/50; полезен обем на товарния отсег мин 3 куб. м; полезен товар … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТИБИС ООД
2022-10-17   Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители по обособени позиции (Община Русе)
Изисквания за качество: Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и документ на автомобила и/или специал. машина, от който да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал. машина с изискванията на Възложителя. Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. Чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбинаран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТИБИС ООД
2022-02-11   Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по обособени позиции (Община Русе)
Предметът на поръчката, включва доставка на специализирана техника, в това число: Обособена позиция №1: Фургон – катафалка с хладилна система, нов за ОП „Обреден дом Русе“; Обособена позиция № 2: Мултифункционална почистваща техника, оборудвана с резервоар за течности за оросяване и дезинфекция и снегопочистващо гребло, рециклирана за ОП „Обреден дом – Русе“. Съгласно одобрената техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД СТИБИС ООД