Доставчик: Автокам България ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Автокам България ООД

2023-05-31   Доставка на един брой сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил тип ротопреса (Община Несебър)
Доставка на един брой сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил тип ротопреса. Минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2023-05-30   Доставка на един брой автобус за превоз на работници от категория М3, клас ІІІ с минимум 33 броя седящи места (Община Несебър)
Доставка на един брой автобус за превоз на работници от категория М3, клас ІІІ с минимум 33 броя седящи места. Минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2023-05-02   „Доставка на автотранспортна техника за нуждите на НЕК ЕАД и извършване на гаранционно и сервизно обслужване“ в шест... (Национална електрическа компания ЕАД)
В обхвата на поръчката се включва доставка, регистрация и гаранционно сервизно (техническо) обслужване на автомобили за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, предприятие „Водноелектрически централи“ и Централно управление на НЕК ЕАД на следните МПС-та: - 1 брой автобус (55+1 места), задвижване на една ос; - 3 броя автобуси (бус пътнически) 29+1 места, задвижване на една ос; - 7 броя автобуси (бус пътнически) минимум 16+1 места, задвижване на една ос; - 11 броя автомобили (бус пътнически) 8+1 места, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Мото-Пфое ЕООД
2023-04-18   Доставка на специализиран сметосъбиращ автомобил /втора употреба/ за Община Свиленград (Община Свиленград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на специализиран сметосъбиращ автомобил /втора употреба/ за Община Свиленград. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложение на изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2023-04-10   „Доставка на употребявана многофункционална вакуумна мотометачна машина за събиране и извозване на зелени отпадъци... (Община Кубрат)
„Доставка на употребявана многофункционална вакуумна мотометачна машина за събиране и извозване на зелени отпадъци от обществени площи, паркове и градини“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2023-03-07   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Община Каварна)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ДВУРАМЕНЕН КОНТЕЙНЕРОВОЗ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕРИ С ОБЕМ 4-8 КУБ.М.; Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТИП САМОСВАЛЕН С ХИДРАВЛИЧЕН КРАН ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С ЦИСТЕРНА И … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-11-18   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ – ВТОРА УПОТРЕБА ЗА НУЖДИТЕ НА ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Габрово)
Поръчката предвижда доставка на специализирани автомобили втора употреба за нуждите на ОП Благоустрояване оборудвани с пясъкоразпръскващо устройство и снегопочистващо гребло с технически характеристики съгласно техническата спецификация. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указанията, Техническа спецификация и Проект на договор, част от документацията за участие в настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-11-14   Закупуване и доставяне на автомобили и специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни... (Община Русе)
Изисквания за качество: Участниците в офертата си трябва да приложат описание, от което да се установи съответствието на оферирания модел с изискванията на възложителя. Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане. Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2022-10-26   „Доставка на специализирани автомобили по обособени позиции" (Община Троян)
„Доставка на специализирани автомобили: Специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци с обем 5-8 куб.м. Специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци с обем 12-14 куб.м; Товарен автомобил за едрогабаритни отпадъци“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-10-07   „Покупка на употребяван сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил за нуждите на ОП БКД гр.Павликени“ (Община Павликени)
Предметът на настоящата поръчка е доставка на един брой употребяван сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил тип вариопреса. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2022-09-27   „Доставка на употребяван автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци на територията на община Каспичан„ (Община Каспичан)
„Доставка на употребяван автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци на територията на община Каспичан„ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2022-09-16   „Придобиване на транспортна техника за нуждите на Община Видин по обособени позиции“ (Община Видин)
Предметът на настоящата обществена поръчка е придобиване на транспортна техника, с цел почистване; извозване; събиране и транспортиране на строителни и зелени отпадъци, необходима за нуждите на Община Видин по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Придобиване на "Сметоизвозващ камион до 20т." - 1 брой за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и благоустройство" при община Видин и Обособена позиция № 2: Придобиване "Контейнеровоз" - 2 броя за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-06-08   Доставка чрез покупка на специализирана техника и МПС за нуждите на Община Пещера (Община Пещера)
В предмета на обществената поръчка са включени необходимите за изпълнение дейности за доставка на един брой нов неупотребяван лек автомобил, един брой нов неупотребяван лек автомобил тип "миниван", с брой места 6+1, един брой употребяван лекотоварен автомобил микробус, с брой места 6+1 със самосвална уредба, един брой употребявана мотометачна машина и един брой употребявана система за измиване и дезинфекциране на улици за нуждите на община Пещера. Пълната информация относно техническите изисквания към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: MIROSLAV CHARDAKOV Автокам България ООД ГЕРЧЕВ АВТОСЕРВИЗ ЕООД Еуратек ауто ООД М - ДИСТРИБУШЪН ЕООД
2022-05-18   „ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Каварна)
ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-04-27   Доставка на два броя автобуси за нуждите на общинско предприятие "БКСО", Община Несебър по обособени позиции (Община Несебър)
Доставка на употребявани автобуси за нуждите на общинско предприятие "БКСО", Община Несбър. Техническите параметри и изисквания на Възложителя са посочени в техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2022-04-18   Доставка на сметосъбираща техника за нуждите на общинско предприятие "БКСО", Община Несебър по обособени позиции (Община Несебър)
Доставка на употребявани специализирани сметосъбиращи МПС и фабрично ново транспортно товарно средство. Видовете, количествата, технически параметри и изисквания за специализираната техника са посочени в техническите спецификации, приложения към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД Сорико ООД
2022-02-11   Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по обособени позиции (Община Русе)
Предметът на поръчката, включва доставка на специализирана техника, в това число: Обособена позиция №1: Фургон – катафалка с хладилна система, нов за ОП „Обреден дом Русе“; Обособена позиция № 2: Мултифункционална почистваща техника, оборудвана с резервоар за течности за оросяване и дезинфекция и снегопочистващо гребло, рециклирана за ОП „Обреден дом – Русе“. Съгласно одобрената техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД СТИБИС ООД
2021-07-22   Доставка на специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци за нуждите на ОП „Комунални услугиУ — гр. Троян (Община Троян)
Доставка на специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци за нуждите на ОП „Комунални услуги“ — гр. Троян. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2018-10-15   „Доставка на 3 броя моторни превозни средства за нуждите на ОП БКС“ (Община Враца)
Обществената поръчка включва доставка на моторни превози средства, както следва: — 1 брой употребяван специален сметосъбиращ автомобил — тип ротопреса, — 1 брой употребяван мултифункционален автомобил с висока проходимост 4х4 за събиране на зелени отпадъци, — 1 брой употребяван мултифункционален автомобил, тип самосвал, с минимум 4 + 1 места за събиране на едрогабаритни отпадъци, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за изпълнение на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2018-09-10   Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на ОП „Комунални услуги — Троян“ (Община Троян)
Целта на настоящата обществена поръчка е доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на ОП „Комунални услуги — гр. Троян“. Поръчката включва доставката на 1 брой употребяван специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци, 1 брой употребяван автомобил тип „самосвал“ за зелени отпадъци от обществени паркове и градини и 1 брой употребяван автомобил тип „самосвал“ за едрогабаритни отпадъци и вещи с потенциал за повторна употреба съгласно технически спецификации, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД
2018-06-11   Доставка на автобуси — рамково споразумение (Министерство на отбраната)
Доставка на автобуси — рамково споразумение. Поръчката е разделена на осем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане до 22; Обособена позиция № 2 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 23 до 35; Обособена позиция № 3 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от от 36 до 45; Обособена позиция № 4 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 46 до 55; Обособена позиция № 5 — Доставка на автобус с брой места за сядане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автокам България“ ООД „Исубус“ ООД „Мото-Пфое“ ЕООД Авто инженеринг холдинг груп ЕООД Автокам България ООД Алианс Ауто Варна ООД Булавто България АД Джеми ООД Исубус ООД Мото-Пфое ЕООД Силвър Стар Моторс ЕАД