„Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ”

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ"

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки.
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобили собственост на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца". СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12 (дванадесет) месеца.

Краен срок
Deadline 2023-12-19

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Териториално поделение "държавно горско стопанство карнобат"
Национален регистрационен номер: 2016176540260
Пощенски адрес: ул. Москва № 1
Пощенски град: гр.Карнобат
Пощенски код: 8400
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Наталия Недкова Недева-Чалъкова
Телефон: +359 886504042 📞
Електронна поща: nnnedeva@abv.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20804 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342760 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342760 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ””
Продукти/услуги: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация 📦
Кратко описание:
“Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 15 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Сервиз на изпълнителя, находящ се на територията на град Карнобат или град Сунгурларе.”
Описание на обществената поръчка:
“Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 15 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя минимални изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от участника.”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на поръчката експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1. Право на участие в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и което: - подаде оферта за участие в обявената процедура; -...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-19 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“4. Лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП
Източник: OJS 2023/S 222-700235 (2023-11-14)