Поръчки: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ"

2 активни обществени поръчки

В миналото доставчиците на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" са били Примекс ЕООД, КЕР ТОКИ ПАУЪР АД, КОМПЛЕКС 2000 ООД, КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Кумер ООД и Поликсена ООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ"

2023-11-14   Deadline 2023-12-19   „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобили собственост на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца". СРОК ЗА … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-19   „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Доставките на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, ще се извършват по предварителни заявки, с посочени конкретни бройки за всеки отделен артикул. Максималният срок на извършване на доставката е до 48 ч., считано от получаване на заявката. Всички доставки ще се извършват чрез директна покупко-продажба в склада (магазина) на Изпълнителя на територията на град Карнобат и или град Сунгурларе, или чрез доставка до адрес на Възложителя - в гр. Карнобат - 8400, … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-03   "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група" за срок от 12 месеца Възложителят предвижда прогнозно количество консумация за срока на договора /12 месеца/: 32 000 Квтч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2023-07-03   "Абонаментно и сервизно обслужване на компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери и др., вкл. и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката" за срок от 12 месеца. Пълно описание на предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-05-02   "Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради" на територията... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т. 3 от ЗОП.Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП "ДГС Карнобат“. Описание на дейностите по предмета на поръчката се съдържат в Техническа спецификация /Приложение № 1/. Преглед на обществените поръчки »
2023-01-31   „Техническо обслужване на МПС-та, основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
„Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя (без смазочни материали и автоконсумативи) за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Поликсена ООД
2022-11-24   „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца". … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-07-27   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ за нуждите на ТП „КАРНОБАТ” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-07-01   "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери и др.,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката" за срок от 12 месеца. Пълно описание на предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМПЛЕКС 2000 ООД
2022-03-23   "Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради" на територията... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Кратко описание / документация : Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т. 3 от ЗОП.Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП "ДГС Карнобат“. Описание на дейностите по предмета на поръчката се съдържат в Техническа спецификация /Приложение № 1/. Преглед на обществените поръчки »
2021-11-29   "Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
"Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца Преглед на обществените поръчки »
2021-11-29   "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Открита процедура по реда на ЗОП и се провежда по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП, вр. чл.73, ал.1 от ЗОП. Срок на поръчката: Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. В посочената обща едногодишна цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД