Доставчик: Примекс ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Примекс ЕООД

2023-06-22   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по об. позиции: 1 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили. 2 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за селскостопански машини (трактори и други - земеделска и горска техника). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-06-19   „Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК")
„Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик” за срок от 24 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси” (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс на гуми, изправяне на джанти и др.); Обособена позиция № 2: „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД Примекс ЕООД
2023-04-28   „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП „ДЛС Несебър“ за срок от 12 месеца" (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР")
„Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП „ДЛС Несебър“ за срок от 12 месеца". Общата прогнозна стойност на поръчката е до 24 000.00 (двадесет и четири хиляди) лева без включено ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-04-27   ,,Доставка и баланс на гуми и джанти за леки автомобили’’, ,,Доставка и баланс на гуми и джанти за товарни авт.'',... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти на леки, лекотоварни, товарни и селскостопански машини стопанисвани от ТП ,,ДГС Тунджа'' Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-04-18   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца, съгласно Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-04-05   „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс на гуми, изправяне... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ")
Предметът на настоящата процедура е: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище“ за срок от 24 месеца; Пълният обхват на поръчката е съгласно Техническата спецификация – Приложение № 8 към настоящата документация за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-03-02   Доставка чрез закупуване на рез. части, консум. и гуми за селскостоп. машини, за превозни сред. както и за машини за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” по обособени позиции Обособена позиция №1 „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в.т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)” за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД НИК-СТИЛ ООД Примекс ЕООД
2023-02-28   Доставка, монтаж и баланс на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА")
Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на доставката и монтажа на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора”. Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на стоки чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на oбществената поръчка следва да извършва Доставка, монтаж и баланс на нови гуми и ремонт настари автомобилни гуми, съгласно Техническа спецификация от предмета на поръчката - Част IІ от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-02-28   „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ")
Продължава от Раздел II1.1. Наименование: (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив, за срок от 24 месеца“ „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив, за срок от 24 месеца“ Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-02-27   „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ")
Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на нови външни гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя, включващо демонтаж на стари, монтаж, баланс и смяна на вентил на нови гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси; Ремонт на стари аварирали гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на Възложителя. Примерно описание на използваните гуми за превозни средства, се съдържа в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-02-15   „Доставка чрез закупуване на гуми за автомобили (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на нови външни гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя, включващо демонтаж на стари, монтаж, баланс и смяна на вентил на нови гуми за автомобили; Ремонт на стари аварирали гуми за автомобили (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на Възложителя. Примерно описание на използваните гуми за превозни средства, се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 5. ТП „ДГС – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-01-17   Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи (в... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ")
Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-11-24   „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца". … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-10-05   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Елхово (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Елхово със срок на изпълнение на поръчката от 24 /двадесет и четири/ месеца Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация /Образец №5/. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-09-13   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца“. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация. Предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, чрез периодични заявки, в съответствие с потребността на Възложителя. Възложителят си запазва правото да поръча и други стоки, извън … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-08-12   Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства и машини за извършване на изкопно-насипни работи за срок от 24... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД)
оръчката включва две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Крумовград“ за срок от 24 месеца“ Предмет на обособената позиция е: доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на гуми за селскостопански … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-08-11   Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас)
Доставка чрез периодични покупки на автомобилни гуми за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на автомобилни гуми за леки автомобили; Обособена позиция 2 - Доставка на автомобилни гуми за товарни автомобили, автобуси, багери и други специализирани машини. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД Примекс ЕООД
2022-08-11   „Доставка чрез закупуване на гуми за автомобили (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на нови външни гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя, включващо демонтаж на стари, монтаж, баланс и смяна на вентил на нови гуми за автомобили; Ремонт на стари аварирали гуми за автомобили (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на Възложителя. Примерно описание на използваните гуми за превозни средства, се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 5. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-08-11   «Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР")
«Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно – насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция №1 «Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси» (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.); Обособена позиция №2 «Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони самосвали, машини за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-08-10   „Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства и машини за извършване на изкопно-насипни работи за срок от... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО)
Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: ОП № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“ за срок от 24 месеца“ - доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др. и ОП №2 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-06-20   Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства и машини за извършване на изкопно-насипни работи за срок от 24... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО)
Поръчката включва две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“ за срок от 24 месеца“ Предмет на обособената позиция е: доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-05-11   „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми (за всякакъв терен) за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ")
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми (за всякакъв терен) и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-05-10   Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА")
Доставка, чрез покупка нови, неупотребявани гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти др. на употребявани гуми на възложителя) за срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозния максимален финансов ресурс. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-04-19   "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА " (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД")
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с Доставка на нови гуми (зимни и летни) в зависимост от нуждите на Възложителя; Дейностите включени в обхвата на настоящата обществена поръчка ще се извършват от специалисти на Изпълнителя . Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя; Смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДГС Свиленград”) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-04-05   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС „Батак” по обособени позиции“, а именно: Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)” Обособена позиция №2- „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ИЛИЯНА СТКВ ЕООД Примекс ЕООД
2022-03-28   Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, стопанисвани от ТП „ДГС – Борино”, за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО")
Изпълнението на обществената поръчка включва доставка чрез покупка на нови външни летни и зимни гуми за 17 броя МПС и 1 брой ППС, стопанисвани от ТП „ДГС – Борино” – 5 (пет) броя мотоциклети, 6 (шест) броя леки автомобили, 6 (шест) броя товарни (лекотоварни) автомобили и 1 (един) брой ремарке. Възложителят си запазва правото при придобиване на нови МПС/ППС, да включи същите в обхвата на поръчката, в рамките на прогнозната стойност за извършване на доставките. Прогнозна стойност на поръчката е 15 000,00 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2022-03-25   „Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
Предметът на процедурата включва доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване по обособени позиции, за нуждите на ТП ДГС „Селище" за срок от 24 месеца, подробно посочени и описани в техническите спецификации към поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД СТИМ АУТО 2011 ЕООД
2022-03-14   „Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства и машини за извършване на изкопно-насипни работи за срок от... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЗЛАТОГРАД")
Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: ОП № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Златоград“ за срок от 24 месеца“ - доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др. и ОП №2 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТО ЛУКС ООД Примекс ЕООД
2022-03-11   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА")
Обект на обществената поръчка e „ доставка „ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката се изразява в доставка на нови, неупотребявани гуми / летни, зимни, външни и вътрешни / за превозни средства, селскостопански машини и оборудване, собственост на Възложителя, както и услуги по монтаж на нови гуми, демонтаж на стари гуми, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и ремонт . Настоящата обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, като участниците могат да подават … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД Примекс ЕООД
2021-11-29   "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Открита процедура по реда на ЗОП и се провежда по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП, вр. чл.73, ал.1 от ЗОП. Срок на поръчката: Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. В посочената обща едногодишна цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-11-12   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обект на настоящата обществена поръчка е „доставка”. Предметът на обществената поръчката е доставка чрез закупуване на гуми /летни, зимни, all terrain/ за МПС, собственост на ТП ДГС "Ракитово", както и монтаж, демонтаж, баланс, ремонт, изправяне на джанти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-09-03   „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Доставката включва гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи. Участниците предлагат единична цена за брой гума за всеки един вид от изброените, като предложената единична цена задължително трябва да включва всички разходи за: монтаж и баланс на доставените гуми. Участниците следва да се съобразят с Техническата спецификация приложена към документацията – Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-07-26   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции за срок от 12 месеца (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо“)
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции за срок от 12 месеца: — обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили“, — обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили“, — обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за специализирана горска техника и прикачен инвентар“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД СПЕКТА АУТО ЕООД
2021-05-31   Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак“)
Предметът на обществената поръчка включва: — доставка на нови външни гуми (зимни/летни/всесезонни) в зависимост от нуждите на възложителя, включващо демонтаж на стари, монтаж, баланс и/или смяна на вентил на нови гуми за автомобили и мотоциклети, — ремонт на стари аварирали гуми за автомобили и мотоциклети (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на възложителя, — доставка на нови външни гуми в зависимост от нуждите на възложителя, включващо демонтаж … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-05-28   Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Чепино“)
Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) за 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-03-02   Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи,... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Доспат“)
Предметният обхват на настоящата обществена поръчка включва доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване, собственост на ТП „ДГС — Доспат“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други. Прогнозните видове гуми са описани в техническа спецификация (приложение № 1), която е неразделна част от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Примекс“ ЕООД Примекс ЕООД
2021-02-26   Доставка на гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДЛС Извора“ за срок до 24 месеца (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Извора“ — Девин)
Доставка на гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДЛС Извора“ за срок до 24 месеца. Изискванията по предмета на поръчката и техническите параметри на гумите са посочени в техническата спецификация — приложение № 5 неразделна част от документацията. Всеки участник следва да се съобрази с тях, а разходите за доставка на гумите са за сметка на определения за изпълнител. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2021-01-27   Доставка, монтаж и баланс на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора“ (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Нова Загора“)
Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на доставката и монтажа на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора“. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва доставка, монтаж и баланс на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми съгласно техническата спецификация от предмета на поръчката — част IІ от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2020-05-04   „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други... („Югоизточно държавно предприятие“ ДП)
„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми(ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други сходни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, стопанисвани от Централното управление (ЦУ) на държавното предприятие (ДП) за срок до 24 месеца.” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Примекс“ ЕООД Примекс ЕООД
2020-02-28   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства,... (Южноцентрално държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Славейно“)
Настоящата обществена поръчка включва 3 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства, включително доставка на резервни части и консумативи“, — обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за моторни превозни средства, в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.“, — обособена позиция № 3 „Доставка на гуми за машини за извършване на изкопно-насипни работи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ник Стил“ ООД „Примекс“ ЕООД Ник Стил ООД Примекс ЕООД
2018-11-05   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТП „Държавно Горско Стопанство Пловдив“)
Предметът на поръчката е доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции. Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.). Описание на артикулите по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диана“ ООД Примекс ЕООД
2018-09-14   „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора“, зa срок от 24 месеца“ („Югоизточно държавна предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Нова Загора“)
Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за извършване на услуга с предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора“, зa срок от 24 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
Свързани търсения 🔍