ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ"

Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца“ и обхваща:
Доставка на гуми и джанти за автомобили, собственост на ТП “ДГС Звездец“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други, както следва:
А) Периодична доставка, чрез закупуване на нови автомобилни гуми и джанти по заявка на възложителя;
Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите).
Б) Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансиране и монтаж;
В) Изправяне на джанти.

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Териториално поделение "държавно горско стопанство звездец"
Национален регистрационен номер: 2016176540115
Пощенски адрес: ул.ПЕТРОВА НИВА №.7
Пощенски град: с.Звездец
Пощенски код: 8170
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Atanas Apostolov Spasov
Телефон: +359 888712317 📞
Електронна поща: dlzwezdec@mail.bg 📧
Регион: Бургас 🏙️
URL: https://dgszvezdets.uidp-sliven.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27697 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/343107 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/343107 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”
Продукти/услуги: Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили 📦
Кратко описание:
“Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца“ и обхваща: Доставка на гуми и...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 10 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Място на изпълнение: Бургас 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Сервизната база, посочена от Изпълнителя и/или Административната сграда на ТП“ДГС Звездец“ с адрес: с. Звездец, община Малко Търново, обл. Бургаска,...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на гуми и джанти за автомобили, собственост на ТП “ДГС Звездец“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 10 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Вписване в Търговски регистър
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се изисква
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът трябва да разполага със сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на гр.Малко Търново или...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът трябва да разполага с минимум една сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на гр.Малко Търново или гр.Бургас.”
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора: Съгласно техническата спецификация и документацията за участие.

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 10:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията”
Източник: OJS 2023/S 223-702636 (2023-11-15)