Поръчки: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ"

Една активна обществена поръчка

В миналото доставчиците на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ" са били АУТОКОМ 2 ЕООД, Georgi Georgiev и КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ"

2023-11-15   Deadline 2023-12-15   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца“ и обхваща: Доставка на гуми и джанти за автомобили, собственост на ТП “ДГС Звездец“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други, както следва: А) Периодична доставка, чрез закупуване на нови автомобилни гуми и джанти по заявка на възложителя; Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-31   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-31   „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, хардуер и софтуер и периферия, вкл. и доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се изпълнява при условията, описани в документацията за участие в процедурата ,както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация/ Образец №5/. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейността абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-06-28   “Техническо обслужване на МПС включващо: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика и 2. Доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Звездец, в качеството си на Възложител ще проведе процедура за обществена поръчка по реда на чл.18, т.1 от ЗОП – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с предмет: “Техническо обслужване на МПС включващо: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и 2. Доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя (без смазочни материали и автоконсумативи) “ Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2022-04-26   „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради в териториалния... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
„Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Georgi Georgiev
2021-10-14   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец " (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец, съгласно техническата спецификация, за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2021-10-11   „Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
„Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД