„Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019,за нуждите на ФТТ -Ямбол при ТрУ - гр. Ст. Загора“

Тракийски университет

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019, за нуждите на Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора“
Поръчката е обособена в позиции, както следва:
Обособена позиция №1 Консумативи за PCR и микроскопски изследвания
Обособена позиция №2 Реактиви, консумативи за химичен и биохимичен анализ
1.2. Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация, неразделна част от настоящите Указания изисквания за отделните артикули/продукти, за всяка обособена позиции, необходими за дейността на структурните звена, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите.
1.3 Доставката ще се извърши съответно:
за Факултет „ Техника и технологии“ Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора на адрес: гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 38, п.к. 8600

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Тракийски университет
Национален регистрационен номер: 123024538
Пощенски адрес: ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД
Пощенски град: гр.Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Ивелина Чехларова
Телефон: +359 42699270 📞
Електронна поща: ivelina.chehlarova@mail.bg 📧
Факс: +359 42672009 📠
Регион: Стара Загора 🏙️
URL: https://trakia-uni.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1117 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342271 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342271 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019,за...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Медицински консумативи 📦
Кратко описание:
“Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за PCR, химичен и биохимичен анализ в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 23333.33 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Консумативи за pcr и микроскопски изследвания
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Лабораторни реактиви 📦
Място на изпълнение: Стара Загора 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет - гр. Стара Загора на адрес: гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 38, п.к. 8600”
Описание на обществената поръчка:
“Във файл „Техническа спецификация“, Възложителят е посочил подробно описание, спецификации и разфасовка на отделните артикули/продукти, включени във всяка...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 15 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 3
Допълнителна информация:
“Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.”

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Реактиви, консумативи за химичен и биохимичен анализ
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 8333.33 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Възложителят поставя...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Възложителят поставя...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 13:30 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1.2. Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато: 1.2.1. е осъден...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Съгласно чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 222-700067 (2023-11-13)