Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново

Община Велико Търново

Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново.
ВАЖНО: Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране! Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114, ал.2 от ЗОП изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При непредставяне на гаранцията за изпълнение в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, възложителят прекратява договора.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община велико търново
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. "Майка България" № 2
Пощенски град: гр. Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Надя Петрова
Телефон: +359 62619228 📞
Електронна поща: mop_vt@abv.bg 📧
Факс: +359 62627997 📠
Регион: Велико Търново 🏙️
URL: https://www.veliko-tarnovo.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15997 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/339866 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/339866 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново”
Продукти/услуги: Строителни и монтажни работи 📦
Кратко описание:
“Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 2398572.82 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Велико Търново 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Обектът се намира в УПИ I - за детска градина, кв.663, по плана на гр. Велико Търново, и е с административен адрес гр. Велико Търново, ул. Мальовица №10.”
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка включва изпълнение на предвидени довършителни работи: топлоизолация по външни стени и крайно покритие – мазилка; изграждане на вътрешни...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 2398572.82 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 210
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Възложителят е предвидил „опция за допълнителни дейности или количества” по чл. 21, ал. 1 от ЗОП в размера на стойността на непредвидените разходи, в случай...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не определя критериите за подбор, които се отнасят към икономическото и финансовото състояние на потребителите.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят към техническите и професионални способности на потребителите.”
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Възложителят определя гаранцията за изпълнение /ГИ/ да е в размер на 4,5% от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител избира сам...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП),...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702106 (2023-11-15)