2023-11-28   Deadline 2024-01-02   Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на община Велико Търново (Община Велико Търново)
Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект: •доставка на необходимите материали и оборудване; •строително - монтажни работи; •изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; •дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство. Целта е разширение на подземната тръбна съобщителна мрежа на територията на гр. Велико Търново, чрез максимално използване на съществуващата подземна техническа … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2024-01-02   Доставка на горива и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за... (Община Велико Търново)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: - Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, газ пропан бутан за автомобили и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България; - Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговските обекти (бензиностанции) на участника, определен за изпълнител, на територията на Република България. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-18   Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА... (Община Велико Търново)
Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново. ВАЖНО: Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране! Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114, ал.2 от ЗОП изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-05   Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново по следните артикули: месо, месни продукти, млечни произведения, яйца; плодове, зеленчуци, консервирани храни, варива, подправки; хляб и хлебни изделия; десерти; безалкохолни напитки; консерви. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо... (Община Велико Търново)
Предметът на настоящата поръчка е „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”.. Пълният обхват на дейностите е подробно описан в … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на... (Община Велико Търново)
Продължение от II.1) : по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ Поръчката предвижда изпълнение на дейности за видимост, прозрачност и комуникация по проекта, които са задължителни и планирани с цел да се осигури подобряване на информираността на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и резултати; популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие; … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на... (Община Велико Търново)
(продължение от раздел II.1) … финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” Услугите, предмет на обществената поръчка са необходими с цел цялостно управление на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. В рамките на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще определи изпълнител, който да осигури следните външни експерти: 1. Ръководител на проекта; 2. Експерт мониторинг и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Техническа подкрепа при изпълнение на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на... (Община Велико Търново)
„Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в... (Община Велико Търново)
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново, с местоположение - УПИ I - за детска градина, кв.663, по плана на гр. Велико Търново, съгласно одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти за нуждите на Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Доставка на нови паркови и улични кошчета за битови отпадъци и нови кошчета за кучешки екскременти за нуждите на Община Велико Търново. Прогнозното количество на парковите и улични кошчета, които ще бъдат доставяни в рамките на срока на договора, е 80 (осемдесет) броя, а на кошчетата за кучешки екскременти — 30 (тридесет) броя, като възложителят си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо. Количеството на стоките се определя от представител на възложителя в зависимост от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   Доставка на нова техника за нуждите на ОП „Зелени системи“, Община Велико Търново, по обособени позиции (Община Велико Търново)
Обществената поръчка включва извършване на доставка на градинска и горска техника за нуждите на ОП „Зелени системи“ (1 брой акумолаторна косачка, 1 брой бензинова косачка, 1 брой пароструйна машина, 2 броя листосъбирач за прикачване) и един брой нова сметоизвозваща надстройка, с технически характеристики, съгласно техническите спецификации към документацията на обществената поръчка и по цени съгласно ценово предложение на избрания за изпълнител участник по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-20   Електромонтажни дейности за извършване на аварийни, ремонтно-възстановителни работи, изграждане на нови... (Община Велико Търново)
Електромонтажни дейности за извършване на аварийни, ремонтно-възстановителни работи, изграждане на нови далекосъобщителни и електрически инсталации, изграждане и присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, и други дейности за нуждите на Община Велико Търново. Обществената поръчка включва извършването на строително монтажни работи, свързани с електрически инсталации. Работите, които ще бъдат извършвани зависят от конкретните нужди на възложителя и ще бъдат … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-15   Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в... (Община Велико Търново)
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново, с местоположение - УПИ I - за детска градина, кв.663, по плана на гр. Велико Търново, съгласно одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-28   „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и... (Община Велико Търново)
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. ,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури“ ,като общия брой автомобили, които са обект на обсужване е - 68; Позиция №2: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-26   Дейности свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация извършвани в обекти и площи на територията... (Община Велико Търново)
Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация извършвани в обекти и площи на територията на Община Велико Търново. В съответствие с възможността по чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-25   „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на два дома за стари хора към Община Велико... (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Велико Търново на два дома за стари хора във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, програма „Модернизиране на дългосрочната грижа“, Процедура: BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по 2 обособени позиции: Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИНЕКС ООД
2023-07-13   Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново (Община Велико Търново)
Изпълнение на аварийни строително - ремонтни дейности, изпълнение на строително-монтажни работи - временно строителство, демонтажни работи, доставка на необходимите материали и оборудване, дейности по отстраняване на констатирани дефекти. Целта на поръчката е възстановяване и благоустрояване на градската среда в обществените паркове и градини в град Велико Търново. Обхваща дейностите реконструкция, рехабилитация и ремонт на алейната мрежа, прилежащи тротоари към парковете и градините, площади. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
2023-07-11   Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури по обособени позиции (Община Велико Търново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури по обособени позиции: В предмета на настоящата поръчката се включват 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки: „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Автоасистанс“ при пътуване, „Каско“ и „Злополука на местата в МПС”. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-28   Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Целта на настоящата обществена поръчка е доставки и монтаж на климатици/ климатични системи за нуждите на Община Велико Търново, съгласно потребностите на Възложителя. В предмета на договора за обществена поръчка са включени следните дейности: 1. доставка на климатичните системи до мястото на доставка, посочено във възлагателното писмо; 2. монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставените климатични системи в съответните обекти и помещения; 3. инструктаж на персонала на Възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИМАТРОНИК ЕООД
2023-06-12   Техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и... (Община Велико Търново)
При изпълнението на поръчката ще се извършва техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на общината. В предмета на обществената поръчка се включват дейности по профилактика на техниката, съгласно приложен списък за съответната позиция, на дата, посочена от представител на Възложителя, като за целта техниката се доставя в сервиза на Изпълнителя. Количеството и вида на техниката, подлежаща на поддръжка, е посочено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Геокрас ЕООД ЕТ СТОРУМ - СТОЯН КЮЧУКОВ
2023-06-12   Извършване на строително-ремонтни дейности на сграден фонд, общинска собственост на територията на община Велико... (Община Велико Търново)
Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Велико Търново, в т.ч. текущ и основен ремонт на сгради, прилежащи към тях обекти, постройки, съоръжения и инсталации. Цел на обществената поръчка. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонтни дейности на обекти, собственост и на територията на Община Велико Търново, включващи както и: Текущ ремонт на обекти общинска собственост; Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Геоплан Кънстракшън ЕООД ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ - 2015 ООД Планекс Инфраструктура ЕООД
2023-06-08   „Доставка и монтаж на различни мебели и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново” (Община Велико Търново)
Предметът на настоящата поръчка обхваща доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка. В обхвата на обществената поръчка се включват следните групи мебели: офис мебели; мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи; кухненска мебел; мебелировка за детски градини и ясли; подматрачни рамки; матраци, като участникът трябва да има … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-06   „Събиране и транспортиране на отпадъци от площадките за предаване на разделно събрани и едрогабаритни отпадъци от... (Община Велико Търново)
Услугата по събиране и транспортиране на отпадъци от площадките за предаване на разделно събрани и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, разположени на територията на община Велико Търново, включва следните дейности: - разполагане на съдове за едрогабаритни отпадъци на площадките за предаване на разделно събрани и едрогабаритни отпадъци от домакинствата в гр. Велико Търново, гр. Килифарево и с. Ресен; - транспортиране на отпадъците до РСУО /Регионална система за управление на отпадъците/ в землището … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НСУ ГРУП ЕООД
2023-06-02   Предотвратяване и отстраняване на последствията, възникнали при бедствия и аварии на територията на община Велико... (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по предотвратяване и отстраняване на последствията възникнали при бедствия и аварии на територията на община В. Търново, възстановяване на засегнатите обекти на техническата инфраструктура от нанесените щети. Обектът на поръчката е услуга с изпълнение на следните дейности: Почистване на дерета и реки (речни корита и брегове) и възстановяване на проводимостта им; Почистване около водостоци и мостови съоръжения; Почистване и отводняване на отводнителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НАДЕЖДА-транспорт и строителство ООД
2023-05-31   „Доставки на строителни материали и инструменти за строителство за нуждите на Община Велико Търново и структурните й... (Община Велико Търново)
Обособена позиция №1 :„Доставки на основни строителни материали и техните принадлежности, както и строителна химия“ Обособена позиция №2: „Доставки на инструменти, ВиК материали и оборудване“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМР ПРО ЕООД
2023-05-26   Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в... (Община Велико Търново)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др. на закрити пространства (помещения), дератизация, дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на територията на община Велико Търново и дезакаризация на откритите пространства (тревни площи), дезинфекция. В съответствие с възможността по чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на... (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветления на мероприятия, изграждане на сцена и други възложени му дейности, съгласно конкретните потребности на Община Велико Търново, при спазване на оферираните единични цени за ползване на всяко отделно оборудване. Необходимото техническо оборудване за реализиране на мероприятията и техническите им параметри и характеристики са подробно описани в Техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИ САУНД ЕООД
2023-05-22   Доставка на нова специализирана сметосъбираща машина и нова сметоизвозваща надстройка за нуждите на ОП „Зелени... (Община Велико Търново)
Обществената поръчка включва извършване на доставка на един брой нова специализирана сметосъбираща машина и един брой нова сметоизвозваща надстройка, с технически характеристики, съгласно техническите спецификации към документацията на обществената поръчка и по цени съгласно ценово предложение на избраните за изпълнител участник по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2023-05-09   Доставка на млечни произведения за обекти към "Център за социални услуги" към Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Приблизителни количества на млечните произведения за 1 год: Сирене краве - вакуумирано - бяло саламурено сирене по БДС 15:2010- опак. от 1 кг - 2 000 бр.; Сирене краве - тенекия 8 кг - бяло саламурено сирене по БДС 15:2010 - 600 бр.; Сирене краве тенекия 8 кг - бяло саламурено - 200 бр.; Кашкавал - пакет 0,250 кг вакуум, пълномаслен, без растителни мазнини - 3 500 бр.; Кашкавал - пакет 0,250 кг вакуум, по БДС 14:2010 г. - 1000 бр.; Кашкавал - опак. 1 кг, вакуумиран - произведен в съответствие със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД
2023-04-28   Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея, вкл. укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търнов, и осъществяване на авторски надзор по време на строителството, с териториален обхват: Общинската пътна мрежа на община Велико Търново, с дължина 209,050 км; Уличната мрежа на град Велико Търново, с обща дължина 114,600 км; Уличната мрежа на 36 населени места на територията на община Велико Търново, с обща дължина 680,700 км; Водопроводните и канализационните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИМПРО ЕООД
2023-04-24   „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация и... (Община Велико Търново)
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново“; Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-24   „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при... (Община Велико Търново)
„Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на посадъчен материал – разсад на цветя” Обособена позиция №2 „Доставка на посадъчен материал – храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”. В обхвата на обособена позиция №1 влиза доставката на разсад на пролетни и есенни цветя в саксийки, луковици и многогодишни перенни в контейнер, по опис съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФИДУС ООД
2023-04-19   Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново (Община Велико Търново)
Целта на настоящата обществена поръчка е да се избере изпълнител, който да изпълни дейности по доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на климатици за битово отопление в жилищни имоти на лица, на които ще бъдат подменяни отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни отоплителни устройства на електричество. Избраният за изпълнителят извършва доставка и монтаж на всеки климатик на адреса на крайния получател. Крайният получател е лицето, в чиито имот (посочен от Възложителя) се монтира … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2023-04-04   "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: (Община Велико Търново)
по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures'') Обособена позиция № 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5)”, Обособена позиция № 2: Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-27   „Проектиране на инвестиционни проекти за нуждите на Община Велико Търново“ (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва изработване на инвестиционни проекти - идейни/технически/работни инвестиционни проекти за нуждите на Община Велико Търново и упражняване на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба чрез експертите си - проектантите по отделните части на проекта. Инвестиционните проекти следва бъдат изготвени съгласно описаните в Техническата спецификация законови и подзаконови нормативни актове, в … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-23   Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на... (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветления на мероприятия, изграждане на сцена и други възложени му дейности, съгласно конкретните потребности на Община Велико Търново, при спазване на оферираните единични цени за ползване на всяко отделно оборудване. Необходимото техническо оборудване за реализиране на мероприятията и техническите им параметри и характеристики са подробно описани в Техническа … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-02   "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: (Община Велико Търново)
по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures'') Обособена позиция № 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5)”, Обособена позиция № 2: Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-13   „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на общинска... (Община Велико Търново)
Обществената поръчка включва доставката на канцеларски материали, които попадат в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Доставките са периодични и се изпълняват след предварителна заявка в зависимост от конкретните потребности на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Стоките, предмет на доставка, са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Верига Домино ЕООД
2023-02-10   Доставка на млечни произведения за обекти към "Център за социални услуги" към Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Доставка на млечни произведения за обекти към "Център за социални услуги" към Община Велико Търново Преглед на обществените поръчки »
2023-02-06   Дейности по приемане и обработка на строителни отпадъци и земни маси (продължава в II.1.4) (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: разриване на строителни отпадъци и земни маси с верижен булдозер с номинална мощност не по-малко от 150 kw; разриване на строителни отпадъци и земни маси с челен товарач с номинална мощност не по-малко от 250 kw; претрошаване и пресяване на строителни отпадъци с трошачка с номинална мощност не по-малко от 200 kw. Услугите, предмет на договора, ще се изпълняват след заявка от представител на Възложителя. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НАДЕЖДА-транспорт и строителство ООД
2023-01-31   Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул."Беляковско шосе", бул."България", ул."Полтава",... (Община Велико Търново)
Предмет на обществена поръчка е определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул."Беляковско шосе", бул."България", ул."Полтава", ул."Освобождение" и ул. "Краков" в град Велико Търново. Целта е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парсек груп еоод
2023-01-16   „Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на... (Община Велико Търново)
Предметът на обществената поръчка включва услуги по почистване на замърсени терени с битови и строителни отпадъци в населените места и в околностите им (нерегламентирани сметища) на територията на община Велико Търново. Възложителят чрез свой представител изготвя и предава на Изпълнителя списък с нерегламентираните депа и замърсени терени на територията на община Велико Търново за съответния период, като се изготвя график за тяхното почистване. Дейностите, свързани с почистването се извършват за всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
2023-01-13   Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново (Община Велико Търново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище“ в гр. Велико Търново". Целта е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
2022-12-30   Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски, ул. Димитър Найденов, ул. „Сливница“, ул. Климент Охридски... (Община Велико Търново)
Предметът на поръчката е: "Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИВЕЛ ИНФРАСТРУКТУРА Нивел строй ЕООД Планекс Инфраструктура ЕООД
2022-12-19   Ремонт на Народно читалище „Надежда 1869“ и прилежаща библиотека, град Велико Търново (Община Велико Търново)
Сградата на библиотеката и читалището е масивна, двуетажна зидана конструкция с дървен гредоред за подови конструкции. Конструкцията на същите е изпълнена с носеща зидария за стени и дървен гредоред за под. Подовите конструкции (хоризонтални диафрагми) са дървен гредоред. Покривът на читалището е два вида: Дървен скатен – керемиди, летви, дървени ребра, дървена носеща конструкция; Плосък, топъл, с лек бетон за наклон и външно отводняване чрез система от казанчета и водосточни тръби. Покривът на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НСК СОФИЯ ЕООД
2022-12-19   Доставка на млечни произведения за обекти към "Център за социални услуги" към Община Велико Търново (Община Велико Търново)
Доставка на млечни произведения за обекти към "Център за социални услуги" към Община Велико Търново Преглед на обществените поръчки »
2022-12-12   „Изпълнение на подготвителни дейности от проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на... (Община Велико Търново)
Целта е да се избере изпълнител с квалифициран екип, който да изпълни подготвителните дейности, постигайки всички индикатори за изпълнение на този етап и да се изготви план за изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, за изпълнение на основните дейности от проекта.Община В. Търново подготвя проектно предложение „За по-чист въздух в община В.Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД
2022-12-09   „Изработка на рекламни материали” (Община Велико Търново)
Предмет на обществената поръчка е изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на Възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от три години, са подробно изброени в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което Възложителят си запазва правото да увеличи, намали или да не заяви … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Д - МЕДИЯ ООД
2022-12-08   Рехабилитация и реконструкция на ул.Теодосий Търновски от пътната връзка от ул.„Магистрална“ (ПЪТ E772(I-4)) до... (Община Велико Търново)
Предметът на поръчката предвиджа реализиране на третия подобект по проект: „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures“), Проектен код: ROBG – 383, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014 – 2020. Целта на изпълнението на поръчката е изграждане на … Преглед на обществените поръчки »
2022-12-08   „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка” (Община Велико Търново)
Предмета на поръчката е „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка“. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по предоставяне на услуги по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, подробно описани в списък към Техническата спецификация. С обявяването на настоящата процедура и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, възложителят възлага и изпълнението на Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователно акционерно дружество Армеец АД