Поръчки: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

13 активни обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях са били закупени от организации като Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Пловдив и Столична община.

Неотдавнашни обществени поръчки на строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях в България

2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: ...продълж. в т. II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от т. II.1.1) ... „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“ Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед изработването на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-14   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП –... (Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково)
Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП – Хасково към АСП за обекти разпределени по обособени позиции. Обект на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи/текущ ремонт/ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП), описани подробно в Количествените сметки към документацията (Приложения № 6, 6.1, 6.2, 6.3), съобразно обособената позиция, за която се отнасят. По-конкретно това са … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-08   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв.... (Община Бургас)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ /Сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.444/, включваща следните дейности: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на прозорци и врати; Изпълнение / Ремонт на система за отопление; Изпълнение / Ремонт на осветителна система; Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-02   Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сградния фонд и съоръжения на Пловдивски университет „Паисий... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Пловдивски университет „Пасий Хилендарски“ и подчинените му структури – филиал Смолян и филиал Кърджали. Очакваните основни видове работи при изпълнението на настоящата поръчка са подробно посочени в Техническа спецификация и Спецификация на видовете строително – монтажни и ремонтни работи (Приложение № 1.1 към Техническата спецификация), неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-20   СМР по проект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I–път SFO 1400 /... (Община Костинброд)
Целта на проект е рехабилитация на участъци от съществуващата общинска пътна мрежа, намираща се в гр. Костинброд, община Костинброд с което се цели да се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на пътуване и отводняване на улицата. Проектът за рехабилитация на пътните участъци е разделен на етапи, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, съобразно записаното в чл. 152 ал. 2 от Закона за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-08   Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и извършване на строителство на две обособени позиции (Агенция "Пътна инфраструктура")
А) Етап I – Дейност „Проектиране” – изпълнение на проектантски работи (ПР): Б) Етап II – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР): В) Етап III – Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2024 година. Електромонтажните дейности осигуряват поддържане или увеличаване на обоснования проектен ресурс на системи и компоненти, изпълнение на регулаторни и надзорни изисквания, гарантиране проектната надеждност и разполагаемост на оборудването от технологичните … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-03   „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор ) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас... (Община Бургас)
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности: 1.Проектиране. Проектната разработка да включва следните части: Част Архитектура; Част Конструктивна; Част ОВК; Част Електро; Част Пожароизвестяване; Част ВИК; Част Геология; Част Асансьорна уредба; Част Енергийна ефективност; Част Геодезия; Част Паркоустройство и благоустройство; Част ПБ; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част Зона за СТЕМ; Част Сметна документация. 2.Изпълнение на СМР дейности за реализиране на проекта - Изпълнителят да … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „Изпълнение на СМР на обекти за реконструкция на водопроводна инфраструктура в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“ (Община Вършец)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на СМР на обекти за реконструкция на водопроводна инфраструктура в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“ от ОТ286 до ОТ303, гр. Вършец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ171 до ОТ194, гр. Вършец“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-07   СМР за реконстр. и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи НН с изнасяне на ел. табла на имотна граница, на... (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион Благоевград - община Якоруда – ТП Бел Камен 2, ТП Бел Камен 3 и ТП Смолево“, реф. № РРС 23-083. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-13   Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца (Община Козлодуй)
Обществената поръчка обхваща изпълнение на СМР във връзка с реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца. Забележка: Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, приложение към документацията за поръчката. При откриване на настоящата процудера за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение, на основание чл. 114 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий", с.Крупник Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Deadline 2023-12-06   „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив“ (Община Раковски)
Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 20, ал. 1, б. а) във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи във връзка с изграждането на част от канализационна мрежа в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. Етап 1: главен колектор ІІІ, канал 120, канал 128, канал 129, канал 130, канал 131, канал 134, канал 138, канал 142, канал 145 и отливен канал. Специфични цели на проекта: - подобряване на селищната среда, битови и жизнени условия … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Deadline 2023-12-11   „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ В РАЙОНА НА КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА НА ГР.... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на поръчката е: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“. Основната цел на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, съгласно одобрения инвестиционен проект, включващи изграждане на напречно брегозащитно съоръжение – каменно-насипна буна с дължина 200 м, временен транспортен достъп и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска градина" и едноетажна масивна сграда - ,,Детска ясла" и реконструкция на дворното пространство Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27, съгласно Приложение № 1 - Обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за нуждите на ТП „ДГС Самоков“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО"САМОКОВ")
Предметът на настоящата поръчка е изграждане на фотоволтаична система/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW за нуждите на стопанството. Целта на обявяването и провеждането на обществената поръчка е диверсификация на източниците за снабдяване с електрическа енергия и оптимизиране на разходите за това. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва доставка на електро инсталационни материали и изграждане на фотоволтаична … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Извършване на основен ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София” (Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО))
Основният ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София се извършва на основание на следните документи: 1. Разрешение за строеж № 31-7097/19.05.2023 г., влязло в сила на 05.06.2023 г., приложено към подточка 1.2. на т. 1 „Техническо предложение“ на етапа „Представяне на оферти“ на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП. 2. Инвестиционен проект, изработен във фаза работен проект, съдържащ: 2.1. Части, които не съдържат класифицирана информация: 2.1.1. част „Архитектурна”; 2.1.2. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Извършв. на рем. дейности в обектите на интерв.–осн. ремонти в терит. структ. на РДСП–Хасково към АСП,за... (Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково)
Извършване на строително-монтажни работи/основен ремонт/ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП), описани подробно в Количествената сметка към документацията (Приложение № 6). По-конкретно това са дейности по доставка и монтаж на алуминиеви врати, както и изграждане на външни бетонни стълби за входа на дирекцията - къртене, кофраж, наливане нов бетон и облицовка. Видът и обемът на строително-монтажните работи са посочени в техническата спецификация и количествената сметка – неразделна част от документацията … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „Определяне на изпълнител за извършване на основен ремонт на обект: „Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за извършване на основен ремонт на обект: „Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813.45“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител на строително – монтажните работи, във връзка с основен ремонт на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъка в съответствие с нормативните изисквания и спазване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Лесново – Етап 2, Всички главни и второстепенни клонове, ситуирани източно... (Община Елин Пелин)
Реконструкция на водопроводна мрежа в село Лесново – Етап 2, подобект: „Всички главни и второстепенни клонове, ситуирани източно от точки №23,29,30,61,50,60,58а,267,268,268а,239,237,240,241“ с местонахождение по плана на село Лесново, община Елин Пелин. Село Лесново ползува подземни води от терасата на р. Лесновска, заедно с гара Елин Пелин и с. Нови хан. Водите от три тръбни кладенци посредством бункерни помпени станции се подават в черпателен водоем. Уличната водопроводна мрежа е изграждана в периода … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане включват строително-монтажни работи (СМР) по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения, които се изпълняват периодично по заявка на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и нормативните изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Изгр.на младежки център в УПИXIV-119,кв. 86 по пл.на ЦГЧ,гр. Бл-град-осн.ремонт на сграда с ид.04279.614.119.1 и... (Община Благоевград)
За съществуващата сграда се предвижда завършване на цялостния вътрешен ремонт на крилото, предмет на проекта – демонтаж на същ. подови и стенни покрития и изпълнение на нови такива. За НОВА СГРАДА-ПРИСТРОЙКА - Конструкцията на новата сграда-пристройка е скелетна, с вертикални носещи елементи от стоманобетонни колони и шайби. Ограждащите външни стени са от керамични тухли с дебелина 25.0 см или стоманобетонни шайби. Вътрешните преградни стени между отделните помещения са от гипсокартонени плоскости на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане включват строително-монтажни работи (СМР) по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения, които се изпълняват периодично по заявка на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и нормативните изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 11 к.м., Пристанище Бургас“ (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Проектното решение включва изпълнение на сондажни изливни пилоти с диаметър ø900 mm през 3,0 m, разположени в пилотен ред отпред и зад съществуващата кейова стена и образуващи рамкова конструкция с изливни пилоти с диаметър ø900 mm зад старата стена. Пилотите пред старата стена са с дължина 8,0 m; по задния пилотен ред – 15,60 m до дълбочина -15,98 m. Пилотният ростверк е непрекъсната греда на 8 опори с дължина 23,90 m. Предвижда се монтаж на стоманени колони от профил IPN 340, стъпващи в пилотите, които … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   „Изпълнение на СМР за въвеждане на енер. ефект. мерки в сграда публ. общ. собств. във вр. с реал. на проект „Енерг.... (Община Благоевград)
„Изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сграда публична общинска собственост във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, №BGENERGY-2.002-045, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №BGENERGY-2.002-045-С01/29.04.2022 г., финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.” Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   Рамково споразумение: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на... (Военномедицинска академия)
Обект на общ.поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3,ал.1,т.1,б.„б”, във вр с чл.3,ал.2 от ЗОП.С провеждането на процедурата се предвижда сключване на рамково споразумение с 4 потенциални изпълнители за извършването на стр.дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените ѝ структури. Стр дейности възлагани с конкр договори след провеждане на вътр.конкур.избор, ще се изразяват осн., но не само, в следните дейности: строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ и/или авариен ремонт на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на обществената поръчка е: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по две обособени позицииСтроително-монтажните работи, предмет на поръчката, ще се изпълняват на следните адреси: 2.1.По Обособена позиция № 1: ДСП – Хисаря – гр. Хисаря, обл. Пловдив , ул. „Гладстон“ № 12; 2.2. По Обособена позиция № 2: ИРМ Калояново, с . Калояново, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА МАХАЛА... (Община Кърджали)
Предвижда се разширение на довеждащ водопровод до мах. Долна Бленика на с.Бленика, вътрешна водопроводна мрежа, пожарни хидранти в населеното място. Съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква б от Закона за устройство на територията строежът е втора категория. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от поле II.1.1) "...близост до пътни участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно за АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник“. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ССЗ „Тракия“ при... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ)
Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ССЗ „Тракия“ при ДСП-Пловдив към РДСП –Пловдив - текущ ремонт“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни дейности в административна сграда, предоставена за ползване на ССЗ“ Тракия“ . Ще се изпълняват следните групи строително – ремонтни работи: ремонт на покрив, замазка, битумен грунд и 2 пласта хидроизолация , ламаринени обшивки, мазилка по стени, грундиране, боядисване с фасадна боя , … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ)
Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП- Карлово към РДСП –Пловдив - текущ ремонт“ Обособена позиция 2 –„Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Изграждане... (АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на обществената поръчка, включва: А) Дейност „Проектиране” – изпълнение на проектантски работи; Б) Дейност „Строителство“ – изпълнение на строително – монтажни работи; В) Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в документацията и приложенията към нея. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Лъки при... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни дейности в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Лъки . Ще се изпълняват следните групи строително – ремонтни работи: подмяна на дограма, монтаж на ламиниран паркет , грундиране, боядисване на стени и тавани, облицовка фаянсови плочки и др. , които са подробно описани в количествената сметка, неразделна част от указанията за участие в поръчката – Приложение № 3. Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, подробно … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София" (Технически университет)
Предметът на поръчката е: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София". Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   „Ремонт и рехабилитация на покривно пространство на Магазия 11, Пристанище Бургас" (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Сградата е строена през 1961-1967 г. като експортен склад. През 1980 г. е извършен основен ремонт, реконструкция и преустройство със смяна на предназначението й в „Административна сграда“. През 1983 година е въведена в експлоатация с Протокол обр. 16. Покривът е плосък, като цялото отводняване е решено към периферията на сградата, към дългите фасади. Дъждовната вода се събира в линейни седящи улуци, които чрез водосточни тръби по фасадата се отвеждат на терена. По време на експлоатацията на сградата като … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   „Доставка и монтаж на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с АС мощност 55,2 kWp, разположена на... (Община Бургас)
За изграждане на „Фотоволтаична инсталация 55.2kWp е изготвен технически проект. Фотоволтаичната инсталация ще бъде разположена на терена в Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.10.1331 по КККР на гр. Бургас, кв. Крайморие по плана на гр. Бургас. Имотът е държавна публична собственост с площ 14 226 кв. м. Възложител на проекта е Община Бургас, на която е учредено безвъзмездно право на строеж върху имота, за което е приложен Договор №Д-01-30 от 23.11.2017 г. За обекта има изготвен технически проект … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех - ПС-Ханово (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех - ПС-Ханово по зададен обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с.... (Община Септември)
„Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик”. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" (Община Раковски)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1236 /III-565,ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ- ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1230 II-56, РАКОВСКИ-ПЛОВДИВ/-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО) ОТЕЦ КИРИЛОВО-ДРАНГОВО-ЗЛАТОСЕЛ-ЯЗ. ДОНДУКОВ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“. В обхвата на обществената поръчка се включват два общински пътя на територията на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП“... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ)
„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ текущ ремонт на обекти на територията на област Русе по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, , ул. „Ангел Кънчев“ № 1; Обособена позиция № 2: Извършване на СМР в административна сграда, предоставена за … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-20   „Извършване на строително монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП, текущ... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ДОБРИЧ)
"Извършване на строително монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“, текущ ремонт на обекти на територията на област Добрич по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти, в териториалните структури на РДСП – Добрич към АСП, за обект предоставен за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Каварна - ИРМ Шабла, находящ се на адрес: гр. Шабла, ул. "Равно … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   Извършване на тек.ремонти в адм.сгр.на... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО)
Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени, Дирекция "Социално подпомагане" - Свищов - ИРМ - Полски Тръмбеш, и Дирекция "Социално подпомагане" - Стражица, състоящи се в текущ ремонт на същите. Обществената поръчка е част от поддейност 1.1 „Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и извършване за ремонтни дейности в обектите на интервенция“ от Проект Н7 (С11.I4) „Модернизиране на Агенция за социално … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   Изготвяне на инвест. проект, упр. на авторски надзор и изпълнение на обект: "Ремонт и преустройство на помещения за... (Министерство на вътрешните работи)
Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: "Ремонт и преустройство на помещения за нуждите на РЦ 112 при дирекция "Национална система 112" - МВР" по проект "Подобряване на националната система за спешни комуникации", включен в НПВУ (Инвестиция C12.I6), по четири обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   „ Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Невестино” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "НЕВЕСТИНО")
„ Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Невестино” . Дейностите и параметрите са подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий", с.Крупник Преглед на обществените поръчки »
2023-09-14   „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив“ (Община Раковски)
Обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи във връзка с изграждането на част от канализационна мрежа в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. Етап 1: главен колектор ІІІ, канал 120, канал 128, канал 129, канал 130, канал 131, канал 134, канал 138, канал 142, канал 145 и отливен канал. специфични цели - подобряване на селищната среда, битови и жизнени условия на населението; - ограничаване на директното изхвърляне на непречистени води; - увеличаване на процента на населението, чиито … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа гр. Бургас в две... (Община Бургас)
„Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. Рудник, гр. Бургас“. В две обособени позиции: ОП 1: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон 1 и III, клон 2, 4 и 6 от водопроводната мрежа и частично изграждане на битовата канализационна мрежа с КПС в кв.47 ПИ ХLІІІ, кв. Рудник, гр. Бургас ОП 2: Изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-12   Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска градина" и едноетажна масивна сграда - ,,Детска ясла" и реконструкция на дворното пространство Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - основен ремонт на Дирекция "Социално подпомагане"- Котел (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЛИВЕН)
Извършване на ремонтни дейности - основен ремонт на административна сграда, предоставена за ползване на ДСП Котел, където ще се извършва: демонтаж компроментирана покривна конструкция, направа двойна летвена скара, греди, челни дъски, монтаж керамични керемиди и аксесоари, ламарина за обшивка по поли, подмазване капаци, монтаж водостоци и улуци; доставка, монтаж/демонтаж инвентарно скеле, направа фасадна топлоизолационна система по отвори, дюбелиране, шпакловка със стъклотекстилна мрежа, водооткапни … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍