Поръчки: Строителни и монтажни работи

>20 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки на строителни и монтажни работи в България

2023-11-28   Deadline 2024-01-02   Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на община Велико Търново (Община Велико Търново)
Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект: •доставка на необходимите материали и оборудване; •строително - монтажни работи; •изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; •дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство. Целта е разширение на подземната тръбна съобщителна мрежа на територията на гр. Велико Търново, чрез максимално използване на съществуващата подземна техническа … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2024-01-02   СМР1- ДСП Серд.,П. Търновска 9,2- ДСП ИРМ Н.Искър, гр.Н.Искър Иск. Деф. 121,3- ДСП Връбница, Хан Кубрат 328А ет2 4-... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ-ГРАД)
„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – София-град към АСП, за следните обекти: Обособена позиция № 1 - административна сграда, ползвана от ДСП Сердика - Филиал Надежда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Света Петка Търновска" № 9; Обособена позиция № 2 - административна сграда, ползвана от ДСП Връбница/ИРМ Нови Искър, находяща се на адрес: гр. Нови Искър ул. „Искърско дефиле" № 121; Обособена позиция № 3 - административна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-29   „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И... ("СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД ЕАД)
Процедурата е разделена на 3 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение с по 3-ма изпълнители. Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП между изпълнителите по всяко от рамковите споразумения и сключва конкретен договор с участника, определен за изпълнител чрез вътрешния конкурентен избор. Обхват: • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект (когато се възлага инженеринг), за посочените в поканите интервенции … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: ...продълж. в т. II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от т. II.1.1) ... „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“ Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед изработването на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-14   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП –... (Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково)
Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП – Хасково към АСП за обекти разпределени по обособени позиции. Обект на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи/текущ ремонт/ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП), описани подробно в Количествените сметки към документацията (Приложения № 6, 6.1, 6.2, 6.3), съобразно обособената позиция, за която се отнасят. По-конкретно това са … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-08   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв.... (Община Бургас)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ /Сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.444/, включваща следните дейности: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на прозорци и врати; Изпълнение / Ремонт на система за отопление; Изпълнение / Ремонт на осветителна система; Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2023-12-28   Изпълнение на СМР на строеж: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци... (Община Камено)
Изпълнение на СМР на строеж: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Камено” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-02   Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сградния фонд и съоръжения на Пловдивски университет „Паисий... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Пловдивски университет „Пасий Хилендарски“ и подчинените му структури – филиал Смолян и филиал Кърджали. Очакваните основни видове работи при изпълнението на настоящата поръчка са подробно посочени в Техническа спецификация и Спецификация на видовете строително – монтажни и ремонтни работи (Приложение № 1.1 към Техническата спецификация), неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-03   Извършване на текущ ремонт в общежитие на сектор „Център за професионално обучение“ при РДПБЗН Монтана към ГДПБЗН –... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Извършване на текущ ремонт в общежитие на сектор „Център за професионално обучение“ при РДПБЗН Монтана към ГДПБЗН – МВР с адрес: гр. Монтана, ж.к. Пъстрина: ремонт на 15 бани – подмяна на вътрешно - сградните водопроводни и канализационни инсталации, подмяна на хоризонтални и вертикални водопроводни тръби; Разваляне на силно компрометирана облицовка от подови и стенни керамични плочи, довели до многобройни наводнявания и разрушаване на стените в съседни помещения; Частична шпакловка на стени и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Проектиране, авторски надзор и изграждане на оптично трасе с дължина около 7 км между ДМОС и ДКИС – Лозенец и... (Министерство на вътрешните работи)
Изработване на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изграждане на оптична кабелна линия съгласно Техническа спецификация и Задание за проектиране, състояща се (един) оптичен кабел (ОК) за външен монтаж, с капацитет 144 влакна, осигуряваща комуникационна свързаност между сграда на ДМОС - МВР, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №114Б (обект 1) и сграда на ДКИС - МВР, гр. София, ул. Теодосий Търновски” № 42 (обект 2), с обща дьлжина около 7 км. Ще се използва съществуващата подземна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-20   СМР по проект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I–път SFO 1400 /... (Община Костинброд)
Целта на проект е рехабилитация на участъци от съществуващата общинска пътна мрежа, намираща се в гр. Костинброд, община Костинброд с което се цели да се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на пътуване и отводняване на улицата. Проектът за рехабилитация на пътните участъци е разделен на етапи, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, съобразно записаното в чл. 152 ал. 2 от Закона за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2024-01-05   „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на... (Община Бургас)
Настоящият проект предвижда цялостна модернизация на централната сградата на ДГ "Вълшебство", гр. Бургас за осигуряване на привлекателна, ресурсо-ефективна и достъпна образователна и възпитателна среда. Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, външна и вътрешна естетизация на сградата при прилагане на най-високи санитарно-хигиенни норми, осигуряване на достъп за лица с увреждания до и вътре в сградата, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   „Избор на изпълнител на СМР на обект – „Външно електрозахранване с кабелна линия 1 kV(НН) за Парк за отдих и... (Община Априлци)
„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект – „Външно електрозахранване с кабелна линия 1 kV(НН) за Парк за отдих и многофункционално спортно игрище в ПИ с идентификатор 52218.546.577, УПИ III-555,572,кв.95 , гр.Априлци, кв.Острец“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-08   Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и извършване на строителство на две обособени позиции (Агенция "Пътна инфраструктура")
А) Етап I – Дейност „Проектиране” – изпълнение на проектантски работи (ПР): Б) Етап II – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР): В) Етап III – Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Преустройство и основен ремонт на II етаж от административна сграда, находяща се на бул. ,, Княгиня Мария Луиза„ 114... (Министерство на вътрешните работи)
Преустройство и основен ремонт на II-ри етаж от административна сграда находяща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, гр. София, ПИ 68134.511.100, гр. София. - Съгласно одобрен инвестиционен работен проект: Преустройство и основен ремонт на II-ри етаж от административна сграда находяща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, гр. София, ПИ 68134.511.100, гр. София, по части, както следва: - част „Архитектура“; - част „Конструктивна – Конструктивно становище; - част “Водоснабдяване и Канализация“ (В и … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-20   Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2024 година. Електромонтажните дейности осигуряват поддържане или увеличаване на обоснования проектен ресурс на системи и компоненти, изпълнение на регулаторни и надзорни изисквания, гарантиране проектната надеждност и разполагаемост на оборудването от технологичните … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2024-01-03   „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор ) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас... (Община Бургас)
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности: 1.Проектиране. Проектната разработка да включва следните части: Част Архитектура; Част Конструктивна; Част ОВК; Част Електро; Част Пожароизвестяване; Част ВИК; Част Геология; Част Асансьорна уредба; Част Енергийна ефективност; Част Геодезия; Част Паркоустройство и благоустройство; Част ПБ; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част Зона за СТЕМ; Част Сметна документация. 2.Изпълнение на СМР дейности за реализиране на проекта - Изпълнителят да … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   „Модернизация на системите за външно осветление в 3 зони, включващи главни пътни артерии в следните населени места –... (Община Димово)
Предмет на обществената поръчка – „Модернизация на системите за външно осветление в 3 зони, включващи главни пътни артерии в следните населени места – гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец“ по три обособени позиции, във връзка с процедура: BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 Проектът за енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление обхваща част от населените места на община Димово, а именно: гр. Димово, с. Арчар и с. Гара Орешец. Обществената … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-18   Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА... (Община Велико Търново)
Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка - Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново. ВАЖНО: Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране! Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114, ал.2 от ЗОП изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-20   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Ботевград Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Чавдар Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Челопеч Обособена позиция №4: Административна сграда, ползвана от ДСП Правец Обособена позиция №5: Административна сграда, ползвана … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-12   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП –... (Агенция за Социално Подпомагане чрез Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Плевен)
Агенция за социално подпомагане чрез РДСП–Плевен, наричана по-нататък „Възложител”, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Плевен към АСП по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа, находяща се на адрес: гр. Кнежа, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-08   Ремонтни дейности в сградата на ИАОС и регионалните лаборатории по обособени позиции (Изпълнителна агенция по околна среда)
Ремонтни дейности в сградата на ИАОС - ет. 1, 2, 4, 5; в Информационен център на ет. 14 и на ет. 13; в Заседателна зала на ет. 2; в РЛ Варна; в РЛ Русе. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „Изпълнение на СМР на обекти за реконструкция на водопроводна инфраструктура в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“ (Община Вършец)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на СМР на обекти за реконструкция на водопроводна инфраструктура в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“ от ОТ286 до ОТ303, гр. Вършец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ171 до ОТ194, гр. Вършец“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-08   Доставка и монтаж на технологично оборудване за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено... (Община Троян)
„Доставка и монтаж на технологично оборудване за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян, намиращи се в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-07   СМР за реконстр. и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи НН с изнасяне на ел. табла на имотна граница, на... (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион Благоевград - община Якоруда – ТП Бел Камен 2, ТП Бел Камен 3 и ТП Смолево“, реф. № РРС 23-083. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-13   Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца (Община Козлодуй)
Обществената поръчка обхваща изпълнение на СМР във връзка с реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца. Забележка: Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, приложение към документацията за поръчката. При откриване на настоящата процудера за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение, на основание чл. 114 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   „ Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нова сграда –корпус към О.У.... (Община Варна)
„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нова сграда –корпус към О.У. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”, в рамките на проект „Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна“, по Процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.012 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“, Национален план за възстановяване и устойчивост … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро (Община Варна)
Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   „Извършване на частични ремонтни дейности на етаж 2 и етаж 3 в учебната сграда на Национална природо-математическа... (НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. Л.ЧАКАЛОВ")
Обществената поръчка включва ремонтни дейности на етаж 2 и етаж 3 в учебната сграда на Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"“ , съгласно приложено КСС в Техническата спецификация. Възложителя предвижда опция за допълнително възлагане на строително-монтажни работи за ремонт на етаж 4 на сградата, които съвпадат, като вид с работите и количествата за ремонт на етаж 3, съгласно приложената количествено стойностна сметка. ​​​​​​​ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП –... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МОНТАНА)
Процедура за възлагане на обществена поръчка, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост с период на изпълнение 2022-2024г.“ съдържа: 1. Предметът на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на част от административна сграда, находяща се в гр. Брусарци, ул.“23-ти Септември“ №33. Съобразно изготвената количествена сметка ще се извършат строителни ремонтни дейности по поставяне на ламиниран паркет, шпакловане, боядисване, ремонт електроинсталация, доставка и монтаж алуминиеви … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий", с.Крупник Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Deadline 2023-12-06   „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив“ (Община Раковски)
Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 20, ал. 1, б. а) във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи във връзка с изграждането на част от канализационна мрежа в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. Етап 1: главен колектор ІІІ, канал 120, канал 128, канал 129, канал 130, канал 131, канал 134, канал 138, канал 142, канал 145 и отливен канал. Специфични цели на проекта: - подобряване на селищната среда, битови и жизнени условия … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Deadline 2023-12-11   „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ В РАЙОНА НА КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА НА ГР.... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на поръчката е: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“. Основната цел на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, съгласно одобрения инвестиционен проект, включващи изграждане на напречно брегозащитно съоръжение – каменно-насипна буна с дължина 200 м, временен транспортен достъп и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   „Изпълнение на СМР, ремонт на водопроводната и канализационната инсталация, подмяна на ламперия и ремонт на... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Извършване на строително-монтажни работи, ремонт на водопроводната и канализационната инсталация в лечебното заведение, ремонтни дейности по подмяна на ламперия по коридор в УМБАЛ ПловдивАД, демонтаж, доставка и монтаж на осветителни енергоспестяващи тела, ремонт в клинична лаборатория на ет. 5, бл. А, ремонтни дейности на ет. 7, сектор А иБ, ремонтни дейности на ет. 10, сектор А и Б, ремонтни дейности на ет. 12, сектор А и Б, ремонтни дейности на ет. 14, сектор А и Б. За обектът, предмет на обществета … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, и... (Управление МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, и периметрова охрана в ЦС Запад Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   "Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив" (Община Пловдив)
Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Пловдив. Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив, в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за строителство. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните параметри … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска... (Община Симитли)
Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда - ,,Детска градина" и едноетажна масивна сграда - ,,Детска ясла" и реконструкция на дворното пространство Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27, съгласно Приложение № 1 - Обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за нуждите на ТП „ДГС Самоков“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО"САМОКОВ")
Предметът на настоящата поръчка е изграждане на фотоволтаична система/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW за нуждите на стопанството. Целта на обявяването и провеждането на обществената поръчка е диверсификация на източниците за снабдяване с електрическа енергия и оптимизиране на разходите за това. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва доставка на електро инсталационни материали и изграждане на фотоволтаична … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Ремонт на покрив, подмяна на дограма и външна топлоизолация на сграда на БРТМ (УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ)
Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи на технологичната сграда за регенерация на трансформаторно масло и помпено помещение. По технологичната сграда работите обхващат: цялостна подмяна на мълниезащитна уредба, цялостна подмяна на покривната изолационна система, топлоизолиране на северната, южната и източната фасади на сградата, частична подмяна на дограмата, демонтаж и монтаж на метална стълба по източната фасада. По сградата на помпено помещение работите обхващат: … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   "Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Полски извор" (Община Камено)
"Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Полски извор" Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Инженеринг за извършване на Укрепителни мероприятия по обезопасяването на скален откос/венец над квартал Вароша... (Община Ловеч)
„Инженеринг за извършване на Укрепителни мероприятия по обезопасяването на скален откос/венец над квартал Вароша (Архитектурно-исторически резерват ), гр. Ловеч“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Deadline 2023-12-05   „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 КW на покрива на сграда с идентификатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ")
„Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 30 КW от възобновяеми източници на покрива на сграда с идентификатор 61813.750.87.5 по плана на град Разлог за нуждите на ТП „ ДГС Разлог“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Основен ремонт на сладкарска работилница, разположена на първи етаж на 8-етажна жилищна сграда, с административен... (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) на обект „Основен ремонт на сладкарска работилница, разположена на първи етаж на 8-етажна жилищна сграда, с административен адрес: ж.к. „Фондови жилища“, ул. „Подполковник Калитин“ бл. 211а, гр. София“. Сладкарската работилница е разположена на първи етаж на 8-етажна жилищна сграда, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР 68134.512.43.1.92 с площ 408.97 кв. метра, съгласно АПСД № … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в... (Община Велико Търново)
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново, с местоположение - УПИ I - за детска градина, кв.663, по плана на гр. Велико Търново, съгласно одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Изграждане на 4 (четири) броя урнови стени на територията на ОП "Гробищни паркове" (Столична община)
,,Изграждане на четири броя урнови стени, на територията на Централни софийски гробища – 2 броя“, ГП “Бакърена фабрика“ -1брой и ГП“Малашевци“-1 брой Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността - гр. Кърджали“ (Община Кърджали)
При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се извърши: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността - гр. Кърджали“ В предметния обхват на възлагане в настоящата поръчка са включени дейностите: Дейност 1 : Проектиране- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект “съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Извършване на основен ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София” (Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО))
Основният ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София се извършва на основание на следните документи: 1. Разрешение за строеж № 31-7097/19.05.2023 г., влязло в сила на 05.06.2023 г., приложено към подточка 1.2. на т. 1 „Техническо предложение“ на етапа „Представяне на оферти“ на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП. 2. Инвестиционен проект, изработен във фаза работен проект, съдържащ: 2.1. Части, които не съдържат класифицирана информация: 2.1.1. част „Архитектурна”; 2.1.2. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   Ремонт на сервизни битови помещения в сграда на гаражна база на сектор СМА (УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ)
Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи в битови помещения и на помещението за баня с тоалетна в сградата на гаражна база на Управление МЕР „Пловдив“. Предвижда се полагане на топлоизолация на външни стени и над окачен таван, подмяна на окачен растерен таван, ремонт на стените, частична подмяна на осветителна и силова ел.инсталация, подмяна на фаянс и теракота, частична подмяна на водопроводна и канализационна инсталации. Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍