„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните обекти:
Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Ботевград
Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Чавдар
Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Челопеч
Обособена позиция №4: Административна сграда, ползвана от ДСП Правец
Обособена позиция №5: Административна сграда, ползвана от ДСП Своге
Обособена позиция №6: Административна сграда, ползвана от ДСП Сливница

Краен срок
Deadline 2023-12-20

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име:
“АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ”
Национален регистрационен номер: 1210150560207
Пощенски адрес: ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ №.104
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1233
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Милда Георгиева Георгиева-Паунова
Телефон: +359 29310883 📞
Електронна поща: sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: https://www.asp.government.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27832 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/312732 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/312732 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област”
Продукти/услуги: Строителни и монтажни работи 📦
Кратко описание:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 55 100 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните обекти:...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Строителни и монтажни работи 📦
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: гр. Ботевград, ул. „Свобода“ № 1
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 7805.83 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 60
Обхват на обществената поръчка
Информация за фондовете на Европейския съюз:
“Финансирането на обществената поръчка се реализира по Проект Н7 „Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане“ , финансиран със средства от...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Основен обект или място на изпълнение: с.Чавдар, Софийска област, ул. „Георги Димитров“ № 22
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6351.67 💰

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Основен обект или място на изпълнение: с. Челопеч, Софийска област, ул. „Трети март“ № 5
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6031.67 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Основен обект или място на изпълнение: гр. Правец, ул. „Генерал Раух“ № 2А
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 5 940 💰

5️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 5
Описание
Основен обект или място на изпълнение: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, ет.2.
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 25633.33 💰

6️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 6
Описание
Основен обект или място на изпълнение: гр.Сливница, пл."Съединение"№1
Описание на обществената поръчка:
“„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 3337.5 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Всеки участник трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, за строежи от първа група, пета категория и/или...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът представя информация за дейностите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 /една/ дейност – строителство, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнена през...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-20 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 4
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Жалбите могат да се подават в 10 дневен срок съгласно чл.197 и следващите ЗОП
Източник: OJS 2023/S 222-698403 (2023-11-14)
Свързани търсения 🔍