Поръчки: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

9 архивирани обществени поръчки

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ в миналото е била купувач на строителни и монтажни работи, нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници и електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия.
В миналото доставчиците на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ са били Чез Трейд България ЕАД, Давит ЕК ЕООД и Електрохолд Трейд ЕАД.

Неотдавнашни обществени поръчки от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2023-12-19   „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София област“ – текущ ремонт за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Самоков, находяща се на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34. Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Елин Пелин, находяща се на адрес: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13. Обособена позиция №3: Административна сграда, … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Ботевград Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Чавдар Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Челопеч Обособена позиция №4: Административна сграда, ползвана от ДСП Правец Обособена позиция №5: Административна сграда, ползвана … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   „Реализиране на мерки за енергийна ефективност и подмяна на отоплителни уреди в обектите на интервенция“ (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
Предмет на обществената поръчка e реализиране на мерки за енергийна ефективност и подмяна на отоплителни уреди в обектите на интервенция“ в териториалните структури на Регионална дирекция за социално подпомагане - София област към АСП. Изпълнението на предмета на обществената поръчка се изразява в доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 75 броя стенни инверторни климатици съгласно Техническа спецификация Приложение №1 за нуждите на териториалните структури на РДСП София област. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, за нуждите на... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
Предмет на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия „ниско напрежение“ и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-08-11   „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП-София област и на ДСП на територията на София област, включващо: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на задължителен годишен технически преглед на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2023-06-29   „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София област“ – текущ ремонт за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Самоков, находяща се на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34. Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Елин Пелин, находяща се на адрес: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13. Обособена позиция №3: Административна сграда, … Преглед на обществените поръчки »
2021-08-31   "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, предоставени... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ)
Предметът на поръчката включва доставка на активна нетна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група на обекти на Регионална дирекция за социално подпомагане - София област, и ДСП на територията на област София, за срок от 24 месеца. Възлагането на обществената поръчка за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени се провежда при съблюдаване на приложимите разпоредби на Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Чез Трейд България ЕАД