Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП)

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД

Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП)

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Информационно обслужване ад
Национален регистрационен номер: 831641791
Пощенски адрес: ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №2
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1504
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Миряна Йовева
Телефон: +359 29420340 📞
Електронна поща: zop_si@is-bg.net 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.is-bg.net 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1141 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341775 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341775 🌏
Вид на възлагащия орган
Друг тип:
“Дейности по системна интеграция съгласно Глава Първа "а", раздел IV, чл. 7с от ЗЕУ”

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП)”
Продукти/услуги: Услуги по поддържане на комуникационна системи 📦
Кратко описание:
“Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция за приходите (НАП)”
Очаквана стойност без ДДС: BGN 3 276 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Описание на обществената поръчка:
“В предмета на обществената поръчка е включено осигуряване на комуникационната свързаност до мрежата на НАП с точки на достъп и скорости, описани в Таблица 1...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 3 276 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 37
Допълнителна информация:
“Обществената поръчка се открива без осигурен финансов ресурс, поради което договорът ще бъде сключен под условие на основание чл. 114 от ЗОП. Изпълнението...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) за намеренията си да...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя изисквания.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците следва да прилагат система за управление на качеството. Документи за доказване: копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1. В определения в писменото уведомление за осигурено финансиране срок се представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от максималната стойност на...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 12:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл....”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-697009 (2023-11-14)