Доставчик: А1 България ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът А1 България ЕАД

2023-08-30   ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (Община Бургас)
Цел на настоящата обществена поръчка е изграждане на нова система за споделяне на електрически велосипеди за нуждите на Община Бургас. При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани следните основни дейности: - Доставка на електрически велосипеди; - Доставка на софтуер за управление, мониторинг и плащане; - Осигуряване на комуникационна свързаност; - Настройка, оживяване и тестване на системата; - Гаранционна поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-28   „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Министерството на здравеопазването през 2023 г.“ (Министерство на здравеопазването)
Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Министерството на здравеопазването през 2023 г., както следва: предоставяне на фиксирана гласова услуга и предоставяне на мобилна телефонна услуга с възможност за провеждане на разговори с абонати в други национални, мобилни и фиксирани мрежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-25   Предоставяне на електронни съобщителни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги, включително специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна, съгласно приложената техническа спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-14   Изграждане, внедряване и поддръжка на централизирана телевизионна система за нуждите на болничните звена на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Телевизионната система, предмет на обществената поръчка се състои от хардуерно оборудване и софтуерно решение (уеб приложение), посредством които се предоставя цифрова телевизионна услуга, включително се активират различни пакети, с включени телевизионни програми и се предава тяхното съдържание на ползватели (пациенти). Изпълнителят следва да предостави телевизионна услуга с уредени от него права за разпространение на програмите до ползватели в публични обекти или множество съвместно обитаеми помещения … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-07   „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 обособени позиции: ОП №1: „Безжична точка за достъп“; ОП №2: „Мрежов маршрутизатор“; ОП №3: „Мрежов комутатор“; ОП №4: „Смарт телевизор“; ОП №5: „Видеоконферентна система“; ОП №6: „Мултифункционално устройство“; ОП №7: „Спектрофотометър“; ОП №8: „Специализирана система за електроовлакняване“; ОП №9: „Окомплектован … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Вали Компютърс ООД ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД СЕКТРОН ООД
2023-08-04   Предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на ЦСМП-София” по две обособени позиции (Център за спешна медицинска помощ - София)
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на ЦСМП-София” по две обособени позиции: 1. Предоставяне на стационарна телефония и интернет за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – София за период на доставка на услугата от 24 месеца; 2. Предоставяне на мобилна свързаност за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – София за период на доставка на услугата от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-08-02   Осигуряване на софтуерна и хардуерна обезпеченост на виртуалната туристическа платформа и актуализиране на виртуална... (Министерство на туризма)
Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0003 „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основната цел на обществената поръчка, като част от целия проект, е да се осигури доставката на хардуер и софтуер (Операционна система) и актуализирането на виртуалната туристическа платформа за 9-те туристически района. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Агенция Стратегма ООД
2023-07-26   „Доставка на сървърно оборудване, свързано с изграждане на виртуализационна платформа за нуждите на Българското... (Българско национално радио)
Предмет на обществената поръчка е доставка, гаранционна и техническа поддръжка за период от 24 месеца на сървъри от тип 1 и 2 и сторидж за нуждите на БНР. Подробна информация за изпълнението на поръчката се съдържа в раздел ІІ "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-07-20   Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с... (Община Варна)
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие, изграждане на свързаност за нуждите на община Варна и бюджетните ѝ звена“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-29   Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД в две обособени позиции (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции, а именно: Oбособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандарта GSM/UMTS“ и Обособена позиция № 2: „Предоставяне на комплексна интернет услуга, включваща достъп до интернет решение за спиране на DDOS атаки към мрежата на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД и фиксирана телефонна услуга“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-26   „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 1 брой дигитална учебна стая по проект №... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на оборудване за дигитална учебна стая за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115. 2. Монтаж, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на оборудването от квалифициран персонал на участника, избран за изпълнител. 3. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставеното оборудване по време на гаранционния срок в т.ч.: Интерактивна маса – 1 брой, Документна камера – 2 броя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-26   „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 2 бр. дигитални учебни стаи по проект BG05M2OP001-2.016-0010... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на оборудване за дигитални учебни стаи за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115. 2. Монтаж, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на оборудването от квалифициран персонал на участника, избран за изпълнител. 3. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставеното оборудване по време на гаранционния срок в т.ч.: 86" Интерактивен дисплей – 3 броя, Интерактивна маса – 2 броя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-26   „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 1 брой дигитална учебна стая по проект №... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на оборудване за дигитална учебна стая за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115. 2. Монтаж, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на оборудването от квалифициран персонал на участника, избран за изпълнител. 3. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставеното оборудване по време на гаранционния срок в т.ч.: 86" Интерактивен дисплей – 2 броя, Документна камера – 2 броя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-19   Доставка на крайни клиентски устройства с вграден модем за обмен на данни (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Доставка на крайни клиентски устройства с вграден модем за обмен на данни: доставка и гаранционна поддръжка на 100 броя мобилни устройства - таблети; 100 броя предпазни калъфи за устройствата и 100 броя SIM карти с включени пакети за мобилен интернет и защита на устройствата от злонамерени опити за пробив и достъп до чувствителна информация. Мобилният интернет, предоставян посредством SIM картите е с предназначение за ползване с устройствата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-09   Доставка, монтаж, инсталация и поддържане на система за видео-наблюдение и контрол на достъпа за нуждите на... (Технически университет)
Предметът на поръчката е "Доставка, монтаж, инсталация и поддържане на система за видео-наблюдение и контрол на достъпа за нуждите на Технически Университет - София" и включва: Доставка на оборудването; Монтаж на доставеното оборудване; Конфигурация на доставеното оборудване; Осигуряване на свързаност за предаване на видео съдържанието до центъра за наблюдение; Интеграция и конфигуриране на софтуера за видеонаблюдение; Тестване на системата и предаване от Изпълнителя към Възложителя; Поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-09   „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на ДФ „Земеделие“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставяне на фиксирани телефонни услуги за 6 бр. обикновени телефонни поста (POTS), 48 бр. ISDN BRI поста, 12 бр. ISDN PRI поста, 1 бр. персонален номер от вида 0700 и 1 бр. SIP Trunk, по обекти на Възложителя, за пренос на глас и факс услуга в реално време, за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове POTS, ISDN BRI, ISDN PRI и SIP … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-31   Доставка и монтаж на компютърна техника, оборудване и софтуер за обезпечаване на нуждите на НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ (НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ")
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОП. Компютърна конфигурация, тип лаптоп, Вид 1 - 3 бр. Компютърна конфигурация, тип лаптоп, Вид 2 - 3 бр. Компютърна конфигурация, тип лаптоп, Вид 3 - 1 бр. Компютърна конфигурация, тип лаптоп, Вид 4 - 10 бр. Компютърна конфигурация, тип настолен компютър - 14 бр. Монитор - 16 бр. Таблет, Вид 1 - 1 бр. Таблет, Вид 2 - 6 бр. Широкоформатен цветен принтер (плотер), формат 44" - 1 бр. Черно-бяло мултифункционално устройство … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-30   Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, включително защитен мобилен интернет, чрез обществена... (Министерски съвет)
„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, включително защитен мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация” за срок от 2 години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-25   Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за Министерството на вътрешните работи (Министерство на вътрешните работи)
Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за Министерството на вътрешните работи съгласно техническата спецификация включващо 8 тарифни плана, както следва: Тарифен план № 1 - предаване на глас и данни; Тарифен план № 2 - предаване на глас; Тарифен план № 3 - предаване на глас в затворена група; Тарифен план № 4 - предаване на данни; Тарифен план № 5 - предаване на данни в частен APN; Тарифен план № 6 - гласов канал (SIM карта); Тарифен план № 7 - MDM услуга и Тарифен план № 8 - Услуги по защита … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-23   „Доставка на таблети за органите на държавния здравен контрол“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
В предмета на поръчката са включени доставка на 180 броя таблети, калъфи и SIM карти с мобилен интернет за органите на държавния здравен контрол, съгласно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът за доставка е до 31.07.2023 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-12   Поддръжка на група от инсталирани в отдалечени устройства SIM карти с цел продължаване използването на М2М... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Поддръжка на група от инсталирани в отдалечени устройства SIM карти с цел продължаване използването на М2М комуникация (тип CSD и тип GPRS/3G/4G/5G + private APN). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-12   „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР” (Българско национално радио)
Процедурата обхваща предоставянето на телекомуникационни услуги, описани в "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" - Раздел II от документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора. Поръчката е с място на изпълнение на територията на Република България и в чужбина, чрез предоставяне на услуга „роуминг“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-02   Предост.на далекосъобщителни услуги чрез общ.далекосъобщ.подвижна клетъчна мрежа по станд. GSM/UMTS с нац.покр. от... (Българска агенция по безопасност на храните)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-05-02   „Предоставяне на далекосъобщителни услуги - цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
Предоставяне на далекосъобщителни у-ги-цифрови мобилни телефонни у-ги посредством мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с нац.покритие от лиценз. оператор заедно с опр. пакет от допълн.гласови и др. у-ги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към др.мобилни и фиксирани мрежи на територията на РБ и на терит. на целия свят по междунар.зони, разговори при предоставяне на услуга „роуминг”, изпращане и получаване на кратки съобщения/SMS/ и извърш. на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-04-28   „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Системата за централизиран видеомониторинг на... (Столична община)
Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Системата за централизиран видеомониторинг на обекти на територията на Столична община, която предоставя възможност на Възложителя за мониторинг в реално време на параметрите на предоставените линии чрез осигуряване на достъп до WEB интерфейс, който да осигурява наблюдение на реалния преносен трафик, както и наблюдение на използваемостта на всички свои портове и линии в графичен вид в режим 7х24х365. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-03-31   „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Варна и бюджетните й звена и телефонна линия 0800... (Община Варна)
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Варна и бюджетните й звена и телефонна линия 0800 за нуждите на ОП ТАСРУД“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-03-10   „Избор на изпълнител за доставка на мобилни данни за най-малко 360 сим-карти за трафик на данни и предоставяне на... (Министерство на здравеопазването)
Предоставяне на пренос на мобилни данни и достъп до интернет и лицензи за право на ползване на софтуерно приложение за защита и управление на мобилни устройства за нуждите на Регионалните здравни инспекции, второстепенни разпоредители с бюджет към Министерство на здравеопазването за двугодишен период, както следва: предоставяне на пренос на мобилни данни и достъп до интернет и лицензи за право на ползване на софтуерно приложение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-03-10   „Доставка и инсталиране на оптично трасе тип Dark Fiber между два технически центъра на БАН - ИЯИЯЕ и ИР при БАН, с... (ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и инсталиране на оптично трасе тип Dark Fiber между два технически центъра на Българска Академия на Науките (БАН) - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) и Институт по роботика (ИР) при БАН, в това число доставка на необходимото оборудване, оптимизирано за максимална скорост, за експериментална реализация на протоколи по оптичен квантов канал с дължина до 6 км.“. Важно! Подробно описание на вида и броя на оборудването, което … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-03-01   „ОСИГУРЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ” (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на абонаментни планове на софтуерни продукти и свързани с тях услуги”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-28   Предоставяне на услуги за мобилна комуникация свързани с поддръжка на група от съществуващи мобилни телефонни номера (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предоставяне на услуги за мобилна комуникация свързани с поддръжка на група от съществуващи мобилни телефонни номера с цел осъществяване на: Гласова комуникация (тип Voice), Текстова комуникация (тип SMS), Пренос на данни (тип GPRS/3G/4G/5G INTERNET) за дружествата от групата на ЕВН България: Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България ЕАД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД и ЕВН България Ренюъбълс ЕООД със следните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-28   “Изграждане, внедряване и поддръжка на мрежова инфраструктура с цел обновяване и повишаване на капацитета на... (Университет за национално и световно стопанство)
“Изграждане, внедряване и поддръжка на мрежова инфраструктура с цел обновяване и повишаване на капацитета на корпоративната мрежа на територията на корпусите на УНСС в гр. София” Цели на поръчката Целта на настоящата обществена поръчка е обновяване на корпоративната компютърна мрежа на територията на Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС) в гр. София. Очакваният резултат е изградена и внедрена високоскоростна корпоративна мрежа с капацитет 10Gbps, съобразена с най-новите практики и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-24   „Доставка, изграждане на комуникационна свързаност, въвеждане в експлоатация и поддръжка на комплексна единна... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка (хардуер и софтуер), изграждане на комуникационна свързаност, въвеждане в експлоатация и поддръжка на комплексна единна виртуализирана мрежова инфраструктура за нуждите на Регионалните Здравни Инспекции (РЗИ) при Министерство на Здравеопазването (МЗ). Срок за изпълнение на доставката, изграждането на комуникационна свързаност и въвеждане в експлоатация – до 01.07.2023 г. Срок за гаранционна поддръжка на оборудването и поддръжка на изградената комуникационна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-22   „Доставка, изграждане, внедряване и поддръжка на виртуализационна платформа за нуждите на Българско Национално Радио“ (Българско национално радио)
Настоящата обществена поръчка с предмет доставка, изграждане, внедряване и поддръжка на виртуализационна платформа за нуждите на Българско Национално Радио. В резулатат на изпълнение на обществената поръчка ще бъдат реализирани следните дейности: Доставка на 3 бр. сървъри, дискови масив и SAN комутатор Услуги по инсталация на хардуерните устройства; Услуги по интеграция и внедряване на гореизброените компоненти в средата на Възложителя; Гаранционна поддръжка на хардуера и софтуера в рамките на 60 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-20   Доставка на оборудване за изграждане на 2 (два) броя центрове за on-line видео обучение за нуждите на НВУ "Васил... (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
Предмет: Доставка на оборудване за изграждане на 2 броя центрове за on-line видео обучение за нуждите на НВУ „Васил Левски“ по проект BG05M2OP001-2.016-0005. Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване за изграждане на 2 бр. центрове за on-line видео обучение за нуждите на НВУ „Васил Левски“. Центровете следва да бъдат изградени на територията на НВУ „Васил Левски“, съответно 1 бр. център в район В. Търново и 1 бр. център в район Шумен. Всеки от центровете следва да бъде изграден в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-06   Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно и мрежово оборудване и консолидация на инфраструктурата на КПКОНПИ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Обществената поръчка се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ“ по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност”, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-02-02   ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 40 бр. НОВИ ПАРКИНГ АВТОМАТИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (Община Бургас)
Цел на настоящата обществена поръчка е надграждане на съществуващите автомати за платено паркиране за нуждите на Община Бургас. Към момента Община Бургас разполага с 33 бр. съществуващи стари паркинг автомати за платено паркиране. При изпълнението на настоящата поръчка се предвижда монтаж на нови 40 бр. От тях 33 бр. ще заменят съществуващи стари паркинг автомати, които ще бъдат бракувани, а 7 бр. ще бъдат монтирани на нови допълнителни локации. Локациите, на които трябва да бъдат монтирани автоматите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-01-31   „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28... (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“. В предмета на поръчката се включва изграждане и поддръжка за срока на договора на единна комуникационна среда, която да осигури информационна свързаност между всички подразделения/структури на НЗОК на територията на страната, независимо от тяхното разположение и ще предостави … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-01-25   Подобряване на киберзащитата на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за комплексна услуга, включваща цялостно решение за защита на информационната сисурност и защита на данните на Възложителя, което включва доставка, инсталация, интегарция и гаранционна поддръжка за минимум 24 месеца на специализирано оборудване и съответните софтуерни лицензи.УМБАЛ „Александровска“ ЕАД борави с чувствителни лични данни, които са подложени на множество предизвикателства в областта на киберсигурността и опазване на информацията. С оглед на това и с цялата отговорност, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-01-17   Обновяване и поддръжка на IT инфраструктурата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва обезпечаване със сървърна инфраструктура, масиви за информация и комутатори, външни виртуални услуги, софтуерно обезпечение и поддръжка на оборудването с цел постигане на високо ниво на сигурност и работоспособност на IT-системата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД и обезпечаване на случаите на неизправности и критични моменти от работата на системата Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-01-13   „Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР“ (Българско национално радио)
Предмет на обществена поръчка е доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР. Изпълнението на поръчката трябва да отговаря на изискванията подробно описани в Раздел II. "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-12-07   „Доставка, интеграция и поддръжка на сървърна и мрежова инфраструктура за резервен център за обработка и съхранение... (Национална електрическа компания ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка и инсталация на мрежовото и сървърното оборудване, както и приложимите лицензи, интеграция на доставеното оборудване и лицензи и гаранционна и техническа поддръжка на доставеното оборудване и съответните софтуерни лицензи. Обемът на поръчката е съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-12-07   „Доставка на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE/5G модем за обмен на глас и данни” (Българска телеграфна агенция)
Поръчката включва следното: - доставка на 50 броя мобилни апарати съгласно техническата спецификация; - предоставяне на услуга за защита на мобилните апарати от злонамерени опити за пробив и достъп до чувствителна информация; - гаранционно обслужване за период от минимум 24 месеца на доставените артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-12-07   „Доставка на специфичен софтуер и лицензи - Доставка, инсталация и поддръжка на комплексна система за подобряване на... (Национална електрическа компания ЕАД)
Обхвата на обществената поръчка е „Доставка, инсталация и поддръжка на комплексна система за подобряване на информационната сигурност на IT инфраструктурата на НЕК ЕАД“. Това изисква комплексна система за наблюдение, реагиране и разследване на кибератаки. Компонентите на такава система включват: Подсистема за сканиране, откриване и управление на уязвимости; Подсистема за защита и контрол на мрежовия трафик посредством защитни стени от следващо поколение (Next-Generation Firewalls) и модул за тяхното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-12-05   „Комплексно решение за бекъп и защита на данни за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“ (Университет за национално и световно стопанство)
„Комплексно решение за бекъп и защита на данни за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-12-05   „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни... (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
„Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Виваком България ЕАД
2022-11-29   „Доставка на оборудване и софтуер свързани с осигуряване на ИКТ инфраструктурата, предвидена по проект... (НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ")
Продължава от т.II.1.1) Наименование - „Доставка на оборудване и софтуер свързани с осигуряване на ИКТ инфраструктурата, предвидена по проект BG05M2OP001-2.016 “Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, внедряване и настройка на софтуерна платформа за управление на електронни ресурси и дигитално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-11-09   "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“,... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на ОП: 1. Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, център УНИТе /сграда 83510.664.514.34. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранц. срок, с 8 ОП: ОП №1: „Доставка на компютърна система“; ОП №2: „Доставка на работна станция“; ОП №3: „Доставка на преносима работна станция“; ОП №4: „Доставка на преносим компютър-лаптоп“; ОП №5: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2022-10-28   „НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДИСКОВИ МАСИВИ НА НОИ“ (Национален осигурителен институт)
Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ, като се извърши доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на нови дискови масиви (наричани за краткост „оборудване“), в количества и характеристики, подробно описани в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да придобие нови дискови масиви, с които да извърши реинженеринг на съществуващата архитектура и политики за съхранение и управление на данни в две локации: Основен център за данни в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-10-28   Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ“. Поръчката включва изпълнението на две дейности от страна и за сметка на Изпълнителя: доставка на хардуерно оборудване (с включени тестови изпитвания и въвеждане в експлоатация на доставените технически средства) и предоставяне на безплатно (без допълнително заплащане от страна на Възложителя) гаранционно обслужване (сервизиране) на мястото на експлоатация. Под „гаранционно обслужване (сервизиране)“ се има … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-10-17   „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ с 6 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана мрежа за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“; - Обособена позиция № 2 „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“; - Обособена позиция № 3 „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Виваком България ЕАД
Свързани търсения 🔍