Доставчик: Архонт ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Архонт ЕООД

2023-03-02   „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” (Община Девин)
1. Предмет на обществената поръчка - изработване на технически проекти за приоритетни обекти на община Девин.Обществената поръчка е разделена на тридесет обособени позиции Цели, предмет и обхват на поръчката Долните условия са приложими за всяка от обособените позиции. Общите цели поставени пред обществената поръчка като цяло и за всяка от обособените позиции са: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло; добро отводняване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВНПМ - ДЕВИН” ДЗЗД Архонт ЕООД Виа Про Инженеринг ЕООД ЕЙЧЕС АРХИТЕКТИ ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ФРИБУЛ ООД
2019-05-29   Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след... (Община Елхово)
Предметът на обществената поръчка е обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ в сгради в експлоатация — община Елхово. Обществената поръчка е разделена на 17 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гранд Плюс“ ЕООД Архонт ЕООД Аспект ООД ДЗЗД Креатив Ерконт ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ EООД Енерджи Билдинг ЕООД Ерго ООД Контач ООД
2018-06-28   Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и... (Община Велинград)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“, по 3 обособени позиции. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Архонт ЕООД ДЗЗД Надзор Сандански ДЗЗД ПЕК-ХЕС Пловдивинвест АД Проект експерт контрол ЕООД Стройнорм ЕООД ХЕС-Проект ООД
2017-09-25   „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и... (Министерство на образованието и науката)
Обектът на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка е: „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти,осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите,включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции. Поръчката е в изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Архонт“ ЕООД „Е-Проект“ ЕООД „ЕН АР Консулт“ ЕООД „Енерго Юг МОН“ ДЗЗД „Интерстрой“ ДЗЗД „Интерстройконсулт“ ООД „Инфра Е-Проект“ ДЗЗД „Инфра Инвест“ ООД „Мотива“ ЕООД „НТСС -Консултинженеринг“ ЕООД „НТСС — Консултинженеринг“ ЕООД „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД „Пи Ес Консулт“ ЕООД „Пи Ес Консулт7 ЕООД „План Инвест Пловдив“ ЕООД „Русенска строителна борса“ ООД „Сет Инженеринг“ ЕООД „Сник“ ЕООД „Стеки Консулт“ ЕООД „Стройнорм“ ЕООД „СТРОЛ-1000“ АД „Трафик Сник“ ДЗЗД „Трафик холдинг“ ЕООД Архонт ЕООД ДЗЗД „Строй Сет Арх“ ДЗЗД СТРOЙ СЕТ АРХ Е-ПРОЕКТ ЕООД ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД ЕНЕРГО Юг МОН ДЗЗД ЕТ „Интерстрой — Милчо Кръстев“ ЕТ Интерстрой — Милчо Кръстев Интерстрой ДЗЗД Интерстройконсулт ООД Инфра Е-Проект ДЗЗД ИНФРА ИНВЕСТ ООД Мотива ЕООД НТСС -Консултинженеринг ЕООД Обединение „МОН Консулт 2017“ Обединение „Мотива-Строл“ Обединение „Мотива—Строл“ ОБЕДИНЕНИЕ МОН КОНСУЛТ 2017 Обединение Мотива-Строл Пи Ес Консулт ЕООД План инвест Пловдив ЕООД РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД Сет Инженеринг ЕООД Сник ЕООД Стеки Консулт ЕООД Стройнорм ЕООД СТРОЛ-1000 АД ТРАФИК СНИК ДЗЗД Трафик Холдинг ЕООД