Доставчик: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД

13 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД

2023-04-07   „Провеждане на одити за пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа на съответните етапи от... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Целта на поръчката е сключване на Рамково споразумение с първите 9 (девет) класирани участници, респективно 9 (девет) потенциални изпълнители, или по-малко в зависимост от подадените предложения и допуснатите до класиране участници, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, с оглед извършване на одит за пътна безопасност на обект/и от Републиканската пътна мрежа (РПМ) на съответен етап от инвестиционния процес. След провеждане на процедурата с участниците, определени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ЛОГИСТИКА 21 ЕООД ПРЕСТИЖ 2004 ЕООД ПЪТ КОНСУЛТ ООД СТРОЛ-1000 АД Трафик Холдинг ЕООД Три - Ес ЕООД УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И...
2023-03-30   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1)...„Гулянци-Долна Митрополия", участък от км 14+786 до км 24+150 - на етап „начална експлоатация"; Обособена позиция № 2: Път III-507 „Кърджали-Мост-Манастир“ участък от км 0+055 до км 26+109 на етап „начална експлоатация"; Обособена позиция № 3: Път III-559 “Полски Градец- Тополовград - с. Устрем", участъци от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450 - на етап „начална експлоатация". Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ПЪТ КОНСУЛТ ООД Пътконсулт 2000 ЕООД
2023-03-02   „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” (Община Девин)
1. Предмет на обществената поръчка - изработване на технически проекти за приоритетни обекти на община Девин.Обществената поръчка е разделена на тридесет обособени позиции Цели, предмет и обхват на поръчката Долните условия са приложими за всяка от обособените позиции. Общите цели поставени пред обществената поръчка като цяло и за всяка от обособените позиции са: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло; добро отводняване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВНПМ - ДЕВИН” ДЗЗД Архонт ЕООД Виа Про Инженеринг ЕООД ЕЙЧЕС АРХИТЕКТИ ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ФРИБУЛ ООД
2023-02-27   „Определяне на изпълнител за провеждане на одити за пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1....от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, участък: от км 190+771.67 = км 189+344 до км 223+426.75 = км 222+000“, на етап „Технически проект“; Обособена позиция №2: „Изграждане на АМ „Хемус“, участък 9 от км 299+000 (след пътен възел на път II-49) до км 310+940“, на етап „Технически проект“. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да възложи извършване на одит за пътна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2022-12-20   „Доставка на оборудване за измерване на експлоатационните показатели на пътната маркировка и пътните знаци“ по пет... (Агенция "Пътна инфраструктура")
..прод. от II.1.1. Обособена позиция №1: „Доставка на 6 броя комбинирани ретрорефлектометри за измерване на коефициент на яркост при разсеяно осветление Qd и коефициент на яркост при обратно отражение Rl на пътна маркировка“; Обособена позиция №2: „Доставка на 5 броя ретрорефлектометри за измерване на коефициент при обратно отражение RА на пътни знаци“; Обособена позиция №3: „Доставка на 5 броя спектрофотометри за измерване на коефициент на яркост β и координати на цветност x,y на пътни маркировки“; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД Марвел ООД
2022-09-23   Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по 4 (четири) обособени позиции.... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА)
От раздел II.1.1:.... ОП № 1: Път III- 609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 0+000 до км 23+500, с обща дължина 23,500 км; ОП № 2: Път III-609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 23+500 до км 27+100 , с обща дължина 3,600км ОП № 3: Път III-536 “О.п.Ямбол – Роза - Меден кладенец – Скалица- Маца – (ТЕЦ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА" Инжконсултпроект ООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД Пътпроект ЕООД Трафик Холдинг ЕООД
2022-09-21   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обекти по 5 обособени позиции (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО)
Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обекти по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Път I-5 "Русе-Бяла-Полски Тръмбеш-Велико Търново-о.п. Дебелец-Дряново-Габрово-Шипка-Казанлък- о.п. Стара Загора" от км 115+300 до км 126+270", с обща дължина 10,97 км; Обособена позиция № 2: Път I-5 от км 155+195 до км 170+000, с обща дължина 14,805 км; Обособена позиция № 3: Път III-4041 от км 0+000 до км 31+631, с обща дължина 31,631 км. Обособена позиция № 4: Път III-5524 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виа Про Инженеринг ЕООД Ей Джей Консулт ЕООД Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД Трафик Холдинг ЕООД ЪРБАН ГРУП ЕООД
2022-09-21   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-301 от км 0+000 до км 11+730“ (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на Технически проект за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно – експлоатационна пригодност. Целта на Техническия проект е: Изработеното проектно решение да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ; Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2022-09-07   „ Определяне на изпълнител за провеждане на оценка на въздействието върху пътната безопасност на обекти от... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1)......Лесово в участъка от км 245+872 до км 322+545; Обособена позиция №2: Път I-9 „Бургас – Малко Търново“ в участъка от км 253+914 до км 322+447; Обособена позиция №3: Път II-29 „Варна – Добрич“ в участъка от км 3+800 до км 43+515; Обособена позиция №4: Път II-64 „Карлово – Пловдив“ в участъка от км 0+660 до км 49+281 и Път II-56 „Павел баня – Брезово - Раковски- път ІІ-86” от км 90+100 до км 97+900; Обособена позиция №5: Път II-82 „Костенец – София“ в участъка от км 0+000 до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ЛОГИСТИКА 21 ЕООД Пътконсулт 2000 ЕООД УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И...
2022-06-27   „Определяне на изпълнител за провеждане оценка по пътната безопасност за обект: „АМ „Струма“ ЛОТ 0, от п.в.... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Във връзка с повишената аварийност на АМ „Струма“ ЛОТ 0, от п.в. Даскалово при км 19+495 до п.в. Долна Диканя при км 37+098 и зачестилите сигнали за нередности от страна на граждани и други институции, Агенция „Пътна инфраструктура“ инициира провеждането на процедура за извършване на оценка на пътната безопасност за участъка. Оценката има за цел да провери въздействието на инфраструктурата върху поведението на водачите на МПС, да обследва елементите на пътя от страна на пътната безопасност и да провери … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2022-06-08   Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Хемус“, участък 10 от км 310+940... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Хемус“, участък 10 от км 310+940 до км 327+260 и пътен възел „Буховци – Юг“ (пресичане на път I-4 с път III – 5102)“, на етап "Преди въвеждане в експлоатация". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2022-05-26   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа, по... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от поле II.1.1) Обособена позиция №1: Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път І-2 Русе – Разград от км. 0+000 до км. 1+057 – на етап „технически проект“;Обособена позиция №2: Път I-5 Кърджали – Маказа от км 340+228=340+399 до км 342+639.41=342+813.45 – на етап „технически проект“. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи извършване на одит на пътна безопасност на посочения по-горе обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД
2021-07-28   „Изработване на инвестиционни проекти за обекти част от транспортната инфраструктура на територията на СО с цел... (Столична община)
Настоящата обществена поръчка има за предмет изработване на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища и всички други приложими и относими законови и подзаконови нормативни актове, в обхват и със съдържание съответстващ на изискванията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИТС Транспорт Сет Инженеринг ЕООД Техникъл консултинг сървисис ЕООД
Свързани търсения 🔍