2023-02-23   Доставка на обувни изделия (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на работни обувки, тип „Половинки”; Обособена позиция № 2 - Доставка на ботуши миньорски (високи); Обособена позиция № 3 - Доставка на работни обувки обхващащи глезена, тип „Кубинки”. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2022-10-27   „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена“ (Община Пловдив)
Предметът на поръчката обхваща доставки на работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Техническата спецификация и образците на Техническо и Ценово предложение – неразделна част от Документацията. Доставките на стоките, предмет на поръчката, следва да бъдат извършвани до посочен административен адрес на територията на гр. Пловдив, след предварителни писмени заявки, подавани от структурните звена на Възложителя до изпълнителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2022-10-06   Доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
Поръчката обхваща доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла, обособени в 12 (дванадесет) самостоятелни позиции. В изпълнение на нормативните изисквания и в частност на чл. 5 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, ДП РАО осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства при работа с риск за здравето и безопасността. Изискванията относно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД НеоПротект ООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Превента ООД
2022-06-30   Доставка на лични предпазни средства (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
“Доставка на лични предпазни средства”. Количество и обем, включително на обособените позиции: Обособена позиция № 1: ЛПС за защита на главата; Обособена позиция № 2: ЛПС за защита на слуха; Обособена позиция № 3: ЛПС за защита на очите и лицето; Обособена позиция № 4: ЛПС за защита на дихателните органи; Обособена позиция № 5: ЛПС за защита на горните крайници; Обособена позиция № 6: ЛПС за защита на долните крайници; Обособена позиция № 7: ЛПС за защита на тялото и торса; Обособена позиция № 8: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД Дрегер сейфти България ЕООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Превента ООД
2022-06-20   Доставка на работно облекло, по обособени позиции (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на работно облекло, по обособени позиции“: - Обособена позиция №1: „Работно облекло със сигнални елементи за висока видимост“; - Обособена позиция №2: „Работни ръкавици“. Пълното описание на различните артикули и изискванията за изработването им, както и разпределение и номерация на артикулите са посочени в Техническа спецификация за обособена позиция №1 и Техническа спецификация за обособена позиция №2, Приложение №1 към документацията за обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2021-10-29   „Изработка и доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставката на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства и е разделена на три обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - "Изработка и доставка на зимно и лятно работно облекло"; - Обособена позиция № 2 - "Изработка и доставка на обувни изделия"; - Обособена позиция № 3 - "Доставка на специално работно облекло, обувки и аксесоари, предназначени за ползване при високопланински и зимни условия". Конкретните технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2021-07-20   Доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
Поръчката обхваща доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла, обособени в 53 (петдесет и три) самостоятелни позиции. В изпълнение на нормативните изисквания и в частност на чл. 5 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, ДП РАО осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства при работа с риск за здравето и безопасността. Изискванията … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД ВИКИНГ - Т ООД ВИСТАМАР ООД Дрегер сейфти България ЕООД Паладиум ЕООД Превента ООД Хелмед България ЕООД
2021-06-14   Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните ѝ звена (Община Пловдив)
Предметът на поръчката обхваща доставки на работно облекло и ЛПС, в съответствие с Техническата спецификация и образците на Техническо и Ценово предложение. Доставките на стоките следва да бъдат извършвани до посочен административен адрес на територията на гр. Пловдив, след предварителни писмени заявки, подавани от структурните звена на Възложителя до изпълнителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на Възложителя и на изпълнителя, са съгласно: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2021-05-18   Доставка на обувки за персонала на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Поръчката включва доставка на обувки за персонала на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, като предметът е разделен на 4 самостоятелно обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД ТОПТЕКС ПРОТЕКСТ ЕООД
2018-10-12   „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции (без защитно облекло за... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо“)
„Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции (без защитно облекло за пожари) за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“, както следва: — обособена позиция 1 „Доставка на работни дрехи и обувни изделия за служители на ДЛС Ропотамо, чиито длъжности не са включени в Наредба № 3 от 15.2.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2018-07-20   Доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции (ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“)
Доставка на лични предпазни средства по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на лични предпазни средства за защита на глава“ — 2 913 бр. каски, ударо- и електрозащитни; Обособена позиция № 2: „Доставка на индивидуални средства за защита“ — граждански противогази: по 774 бр. — лицева маска, филтър комбиниран и торба; Обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства за защита на горни крайници“ — 4 437 бр. ръкавици топени в латексова пяна; Обособена позиция № 4: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бултекс 99“ ЕООД „Дрегер Сейфти България ЕООД „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД Бултекс 99 ЕООД Паладиум ЕООД Ташев Сейфти Продуктс ЕООД
2018-03-12   Доставка на работно облекло по обособени позиции (ДП „Национална компания Железопътна Инфраструктура”)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на работно облекло по обособени позиции: — Обособена позиция 1: Работно облекло със сигнални елементи за висока видимост, — Обособена позиция 2: Работно облекло прахозащитно, — Обособена позиция 3: Работно облекло за летен период, — Обособена позиция 4: Работни ръкавици. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП възложителят е отделил в обособена позиция № 3 стоките, които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, определени с Решение № 591 от 18 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД Кооперация Кооперативна организация на... Тих труд — Пловдив ЕООД
2017-07-07   „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло“ (Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“)
Поръчката обхваща дейности, обособени в 56 (петдесет и шест) самосотятелни позиции. Целта на доставката е да се осигурят необходимите количества лични предпазни средства и работно облекло за опазване здравето на работещите в ДП „РАО“. Работното облекло за Контролираната зона е предназначено да защитава от радиоактивно замърсяване тялото на работещите в среда с йонизиращи лъчения. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят е отделил в обособени позиции доставките, които са включени в списъка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД ВИКИНГ-Т ООД ГЛОБУС СТИЛ ООД Дрегер сейфти България ЕООД Кооперация Военноинвалид ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ Превента ООД
2011-05-03   Доставка на лични предпазни средства, специални и работни облекла и защитни обувки ("Софийска вода" АД)
Доставка на лични предпазни средства, специални и работни облекла и защитни обувки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД Превента ООД
Свързани търсения 🔍