Доставчик: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД

15 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Олимп - Предпазни екипировки ЕООД

2023-03-06   Доставка на работни обувки за персонала, работещ в КЗ /контролирана зона/ (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поръчката включва доставката на работни обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона, масло и водо-устойчиви, антистатични, с композитно бомбе и предпазна пластина/вложка, цвят черен. Техническите характеристики и изискванията за работните обувки са посочени в Техническа спецификация № 22.БиК.ТЗ.437. Прогнозно количество за една година - 7480 чифта. Доставките ще се извършват поетапно при възникнала необходимост, след предварителна заявка, за период от 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2023-02-10   Доставка на защитни обувки за пожарникари (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 100 чифта защитни обувки за гасене на горски пожари, предназначени за състава на българския модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2023-01-13   „Доставка на работни обувки за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (Столична община)
Предметът на поръчката се отнася за покупка чрез отделни заявки за доставки на работни обувки за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ за срок от 24 месеца. Поръчката не е разделена на обособени позиции. Описанието на количествата, техническите характеристики и изискванията, на които трябва да отговарят артикулите, са предоставени в техническа спецификация. За всяка конкретна доставка данните за видовете работни обувки и техните размери се предоставят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2022-10-06   Доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
Поръчката обхваща доставка на лични предпазни средства и специални работни облекла, обособени в 12 (дванадесет) самостоятелни позиции. В изпълнение на нормативните изисквания и в частност на чл. 5 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, ДП РАО осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства при работа с риск за здравето и безопасността. Изискванията относно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД НеоПротект ООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Превента ООД
2022-06-30   Доставка на лични предпазни средства (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
“Доставка на лични предпазни средства”. Количество и обем, включително на обособените позиции: Обособена позиция № 1: ЛПС за защита на главата; Обособена позиция № 2: ЛПС за защита на слуха; Обособена позиция № 3: ЛПС за защита на очите и лицето; Обособена позиция № 4: ЛПС за защита на дихателните органи; Обособена позиция № 5: ЛПС за защита на горните крайници; Обособена позиция № 6: ЛПС за защита на долните крайници; Обособена позиция № 7: ЛПС за защита на тялото и торса; Обособена позиция № 8: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД Дрегер сейфти България ЕООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Превента ООД
2022-06-27   „Осигуряване на съвременни защитни средства за органите за пожарна безопасност и защита на населението за извършване... (Министерство на вътрешните работи)
Обект на обществената поръчка е доставка на съвременни защитни средства за органите за пожарна безопасност и защита на населението за извършване на действия при пътно-транспортни произшествия. Предметът на поръчката включва доставка на комплекти лични предпазни средства, осигуряващи защита на реагиращите служители при извършване на спасителни дейности при пътно-транспортни произшествия, а именно: защитно облекло за технически операции, каски, ръкавици и обувки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2022-05-20   Доставка на пожарозащитни средства (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на пожарозащитни средства, предпазващи тялото - пожарозащитен костюм от две части и ръкавици, пожарозащитни средства, предпазващи главата - каска, фенер и очила, и защитни обувки за състава на българския модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили, разделени по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Комплект пожарозащитни средства, предпазващи тялото” Обособена позиция № 2: „Комплект пожарозащитни средства, предпазващи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НеоПротект ООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2022-05-19   Доставка на лични предпазни средства (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка включва доставка на лични предпазни средста, а именно: - топлозащитно облекло за пожарникари; - каски за пожарникари; - ръкавици за пожарникари; - обувки за пожарникари; - пожарникарски колани; - пожарникарски качулки. Доставката на лични предпазни средства ще се извършва чрез поетапни доставки, като вида, размера и количеството на съответните артикули ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от Възложителя или определени със заповед от него лица, в рамките … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2021-11-18   Доставка на пожарно-спасително оборудване (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на пожарно-спасително оборудване” по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на осветителни прибори”; Обособена позиция 2: „Доставка на стълби тип „палка“; Обособена позиция 3: „Доставка на турбоструйници”; Обособена позиция 4: „Доставка на носилки” по проекти по механизма за гражданска защита на ЕС за: Международно полево учение EU ModEx Montana 2018 – за обособени позиции 1, 2 и 4 и Международно полево учение EU ModEx Montana 2019 – за обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2021-10-26   Доставка на предпазни средства за защита на долните крайници за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Обществената поръчка има за цел сключване на договори относно доставка на предпазни средства за защита на долните крайници за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД по обособени позиции, с пригнозни необвързващи количества за период от две години, както следва: По обособена позиция 1 – Летни защитни обувки - 2 154 чифта По обособена позиция 2 – Зимни защитни обувки - 2 154 чифта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2021-08-30   Доставка на работно, специално работно облекло и обувки (Столичен електротранспорт ЕАД)
„ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ”, разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция - 1 Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата; Обособена позиция 2- Доставка на работно облекло; Обособена позиция - 3 Доставка на ръкавици; Обособена позиция - 4 Доставка на лични предпазни средства за краката и Обособена позиция - 5- Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2021-04-26   Доставка на работни и предпазни обувки („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се обявява със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на предпазни обувки“; Обособена позиция № 2: „Доставка на работни обувки”. Обувките са предназначени за предпазване стъпалата и краката на персонала на ЕСО ЕАД при извършване на специфични трудови дейности. Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на лични предпазни средства (ЛПС) се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД
2021-04-20   Доставка на лични предпазни средства, средства за защита при извънредни ситуации, предпазна екипировка за работа на... (Столична община)
Доставка на лични предпазни средства, средства за защита при извънредни ситуации, предпазна екипировка за работа на височина и в ограничени пространства за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ в 3 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Олимп - Предпазни екипировки ЕООД
2021-03-05   Доставка на медицински консумативи за нуждите „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“ съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (артикула), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ел Дора ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2018-10-26   „Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло за персонала на ДП РАО“ (Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“)
Поръчката обхваща доставка на лични предпазни средства и работно облекло, обособени в 64 (шестдесет и четири) самостоятелни позиции. Работното облекло за контролираната зона (КЗ) е предназначено да защитава от радиоактивно замърсяване тялото на работещите в среда с йонизиращи лъчения. Изискванията относно количествата и техническите показатели (стандарти) по всяка една обособена позиция са описани подробно в приложената техническа спецификация № 01-167/13.6.2018 г. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бултекс 99“ ЕООД Дрегер сейфти България ЕООД Кооперация Военноинвалид Олимп - Предпазни екипировки ЕООД Превента ООД
Свързани търсения 🔍