2023-11-24   Deadline 2023-12-28   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: „Създаване на център за интегрирани социални и... (Община Пловдив)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мебелировка Обособена позиция № 2: Електроуреди Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразни уреди/системи за битово отопление на електричество и... (Община Пловдив)
Целта на настоящата поръчка е да се избере квалифициран/квалифицирани изпълнител/изпълнители, който да изпълни дейностите по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни уреди/системи за битово отопление на лица - крайни получатели, с които Община Пловдив ще сключи договор за подмяна на стари неефективни високоемисионни отоплителни устройства на дърва и/или въглища с нови екологосъобразни отоплителни устройства (уреди/системи) за битово отопление на електричество … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   „Провеждане на информационна кампания за населението на гр. Пловдив, изготвяне на информационни и рекламни материали... (Община Пловдив)
Поръчката предвижда изпълнение на дейности, свързани с подготовката и изпълнението на комуникационните кампании на местно ниво за популяризиране на възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и/или въглища с екологични алтернативи. Информационната кампания ще се провежда през цялото време на подготовката и изпълнението на проекта, като ще запознае в детайли населението с ползите от подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво, допустимите алтернативи за подмяната, условията и критериите за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   "Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив" (Община Пловдив)
Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Пловдив. Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив, в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за строителство. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните параметри … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Доставка на фабр. нови многофункц. автомобили окомплектовани с метачно устройство с всмукател, сметосъбиращ бункер и... (Община Пловдив)
Доставка на фабрично нови многофункционални автомобили окомплектовани с метачно устройство с всмукател, сметосъбиращ бункер и воден резервоар със система за миене и дезинфекция на улици и тротоари, за нуждите на Община Пловдив и ОП „Чистота“, по две обособени позиции, във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване ФПЧ на територията на гр. Пловдив“ Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на многофункционални автомобили окомплектовани с метачно … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани... (Община Пловдив)
Поръчката предвижда изпълнение на дейности, свързани с подготовката и изпълнението на комуникационните кампании на местно ниво за популяризиране на възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и/или въглища с екологични алтернативи. Информационната кампания ще се провежда през цялото време на подготовката и изпълнението на проекта, като ще запознае в детайли населението с ползите от подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво, допустимите алтернативи за подмяната, условията и критериите за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Техническа подкрепа по проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез... (Община Пловдив)
Целта на поръчката е да се избере квалифициран изпълнител, който да подпомогне Община Пловдив в изпълнение на проекта чрез набиране на максимален брой окомплектовани заявления за кратък период, при осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на набиране на заявления, класиране на подалите заявления, уведомяването им и подписването на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Демонтаж и предоставяне за рециклиране на стари високоемисионни отоплителни устройства (печки и котли) за битово... (Община Пловдив)
Целта на настоящата поръчка е да се избере квалифициран изпълнител, който да изпълни дейностите по демонтаж на старите отоплителни устройства на дърва и/или въглища, използвани за отопление от лица, с които Община Пловдив ще има сключен договор за подмяна на такива стари отоплителни устройства, и извършване на дейности по събиране, транспортиране и предоставяне на площадка за последващо третиране с цел рециклиране на получените отпадъци от метали от демонитраните високоемисионни отоплителни устройства … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Изготвяне на ОСИП и Упражняване СН на обект: „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр.... (Община Пловдив)
Избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, което да изготви оценка за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и Упражняване на строителен надзор (СН) на обект: „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” по Национален план за възстановяване и устойчивост“ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-20   Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на офис оборудване на социални жилища (Община Пловдив)
Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на офис оборудване на социални жилища: едностайни апартаменти – 40 бр. за един обитател, двустайни апартаменти – 22 бр. за двучленно семейство, тристайни апартаменти – 8 бр. до четиричленно семейство и четиристайни апартаменти – 4 бр. за многочленно семейство и административни помещения, съгласно размерите и специфични изисквания за материалите, съгласно техническата спецификация за административните помещения, като за всички административни помещения следва да … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-05   „Избор на изпълнител за представяне на екологично комплексно решение за отстраняване на лоша миризма от отлагания на... (Община Пловдив)
Обществената поръчка има за цел, да бъде избран изпълнител за представяне на Екологично комплексно решение за премахване на отлагания от биоразградима субстанция от дъждоприемните шахти, което подобрява пропускливостта на колекторната мрежа и отстраняване на лошата им миризма при интензивни валежи. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на поръчката, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и Условията и указанията, неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-30   „Изпълнение на одит за проверка на разходите и дейностите във връзка с изпълнение на проект: „Създаване на център за... (Община Пловдив)
За изпълнение на предмета на обществената поръчка следва да бъдат проверени разходите по всички дейности в изпълнение на проект: „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“ Преглед на обществените поръчки »
2023-08-24   Упражняване на авторски надзор (АН) на обекти по четири обособени позиции (Община Пловдив)
„Упражняване на авторски надзор (АН) на обекти по четири обособени позиции: ОП № 1 – Упражняване на АН на обект: „Модернизация на образователна среда в СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” ОП № 2 - Упражн. на АН на обект: „Модернизация на образователната среда в ОУ "Екзарх Антим I" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-18   „Доставка на контейнери за събиране на отпадъци за нуждите на Община Пловдив“ (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на контейнери за събиране на отпадъци за нуждите на Община Пловдив. Видовете контейнери, които ще бъдат доставени, са: контейнер за отпадъци тип „Мева” /120 л./, с прогнозно количество 250 /двеста и петдесет/ броя;контейнер за отпадъци тип „Мева” /240 л./, с прогнозно количество 70 /седемдесет/ броя;контейнер за отпадъци тип „Бобър“ с объл капак /1 100 л./, с прогнозно количество 710 /седемстотин и десет/ броя.Контейнерите за отпадъци трябва да са … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-17   Доставка на фабр. нови многофункц. автомобили окомплектовани с метачно устройство с всмукател, сметосъбиращ бункер и... (Община Пловдив)
Доставка на фабрично нови многофункционални автомобили окомплектовани с метачно устройство с всмукател, сметосъбиращ бункер и воден резервоар със система за миене и дезинфекция на улици и тротоари, за нуждите на Община Пловдив и ОП „Чистота“, по две обособени позиции, във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване ФПЧ на територията на гр. Пловдив“ Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на многофункционални автомобили окомплектовани с метачно … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-14   „Извършване на финансов одит по проект “Във. на мерки за ЕЕ и изгр. на фотоволт. електроц. в три детски градини на... (Община Пловдив)
Одитът на дейностите по проекта ще обхваща проверка на дейностите и разходите за целия период на проекта от подписването на ДБФП до датата на приключване на разходите по проекта. Дейността включва реализирането на финансов одит по проекта, по Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Целта е да се осигури допълнителна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЯВОР АНАСТАСОВ ООД
2023-08-14   „ОСИП на обект: Осн. ремонт и реконстр., вътрешно преустр. и интер. дизайн, благоустр. на дворните площи с цел създ.... (Община Пловдив)
Обхвата на дейностите включва извършване на оценката за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) с основните изисквания към строежите, в обхват по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Най-съществената характеристика на оценката за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите е нейната комплексност. Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за съответствие с:  Предвижданията на подробния устройствен план.  Правилата и нормативите за устройство на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИНИ ООД
2023-08-08   Доставка и монтаж на мебели и друга мебелировка за нуждите на ДГ „Каменица“ и ДГ „Зорница“, гр. Пловдив в изпълнение... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е : „Доставка и монтаж на мебели и друга мебелировка за нуждите на ДГ „Каменица“ и ДГ „Зорница“, гр. Пловдив в изпълнение на Проект № BG16RFOP001-1.003-0007 „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в две детски градини в гр. Пловдив“: - ДГ „Каменица“ – УПИ II-523.1164, Детска градина, кв. 378 по плана на трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух“ № 57; и - ДГ „Зорница“ – УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30 по плана на квартал … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАЛВАНО - КОСТАДИНОВ С-ИЕ СД
2023-08-01   СМР за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и „Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив, а именно: Етап 1: „Благоустрояване и инфраструктура” Етап 5: „Централна трибуна“, находящ се в УПИ VІ-540.81, общ. обсл. и спортни дейности от кв.1 по плана на ВСИ-МО-гр. Пловдив, идентичен с ПИ с идентификатор … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-25   „Извършване на текущ ремонт по сграда с идентификатор 56784.528.574.6 – спортна зала, находяща се в гр. Пловдив,... (Община Пловдив)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на текущ ремонт по сграда с идентификатор 56784.528.574.6 – спортна зала, находяща се в гр. Пловдив, район Източен, п.к. 4000, бул. "Източен" № 10“. Сградата е публична общинска собственост, като същата е ситуирана в Поземлен имот 56784.528.574, гр. Пловдив, район Източен, бул. "Източен" № 10 и е с функционално предназначение- Спортна зала за бокс, карате и КИК бокс, брой етажи 3, застроена площ 1480 кв.м. Предвиждат се извършването на текущи … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-21   Упражняване на строителен надзор (СН) на обекти по четири обособени позиции (Община Пловдив)
ОП № 1 – Упражняване на СН на обект: „Модернизация на образователна среда в СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” ОП № 2 - Упражняване на СН на обект: „Модернизация на образователната среда в ОУ "Екзарх Антим I" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” ОП № 3 - Упражняване на СН на обект: „Модернизация на … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-06   Текущ ремонт на сградния фонд на Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Пловдив (Община Пловдив)
Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни дейности на обекти на „Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Пловдив““, находящи се, както следва: КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - ЦНСТДМУ "Тракия 2" - ул."Лудогорие" №10А КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - ЦНСТДМУ "Тракия 1" - ул."Лудогорие" №10 КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - ЦНСТДБУ "Лъджене" - ул. "Лъджене" № 9 КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - ЦНСТДМУ "Липник" - ул. "Липник" №5 КСУ "Св.Св.Константин и Елена" – ЗЖЛУИ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
2023-06-29   ИЗГОТВЯНЕ НА ОСИП И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СН) НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ДВОРА НА... (Община Пловдив)
Лице, извър. консулт. дейност и стр.надзор по време на стр-вото, съгл.Наредба № 3/31.07.2003г.; и изготвяне на компл.доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, опр. в чл.142, ал.5 ЗУТ, въз осн. на к. ще бъде изд. разрешение за строеж; осъщ-не на контрол отн. пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгл.Наредба № 3/31.07.03 г.; контрол на количествата, цените и качеството на изпълнените СМР; изг. на необх.документация за изд. на … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-28   "Доставка на работно облекло, включено в списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Община... (Община Пловдив)
Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки на работно облекло, в съответствие с Техническата спецификация и образците на Техническо и Ценово предложение. Доставките следва да бъдат извършвани до посочен административен адрес на територията на гр. Пловдив, след предварителни писмени заявки, подавани от Възложителя и структурните му звена до изпълнителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на Възложителя и на изпълнителя, са съгласно: Проекта … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-27   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ Каменица и ДГ Зорница, гр. Пловдив в изпълнение на... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща извършването на доставки на различни видове мебели, друга мебелировка и оборудване („стоки“/“артикули“) за нуждите на следните обекти: - ДГ „Каменица“ – УПИ II-523.1164, Детска градина, кв. 378 по плана на трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух“ № 57; и - ДГ „Зорница“ – УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30 по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“, район „Южен“, адрес: ул. „Георги Кондолов“№45, гр. Пловдив Процедурата за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-22   Изпълнение на СМР за обект: ДГ за шест градински групи от 3 до 6 г. на целодневно обучение, гр. Пловдив, р-н Южен, с... (Община Пловдив)
...продължава от т. ІІ.1.1.): поземлен имот с идентификатор 56784.531.650 по КККР на гр. Пловдив, находящ се в УПИ II-детска градина, в кв.72 по плана на кв. „Христо Ботев - юг”, гр. Пловдив” Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: - изпълнение на СМР ; - доставка, влагане в строежа и изпълнение на СМР с необходимите строителни продукти; - своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и изготвяне на екзекутивна документация; - организиране на … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-19   Избор на външни експерти към Екипи за управление на проекти на община Пловдив, реализ. ч/з фин.инструмент Фонд за... (Община Пловдив)
„Избор на външни експерти към Екипи за управление на проекти на община Пловдив, реализирани чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, прилаган по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Избор на външни експерти към Екип за управление на проект „Изграждане на плувен комплекс „Арена Младост“: - Координатор - Експерт Строителство - Юрист - Технически асистент, Обособена позиция № 2: „Избор на външни експерти към Екип за управление на … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-17   „Извършване на текущ ремонт на салон и зала „Съединение” на сградата на експозиция „Съединение на България” на... (Община Пловдив)
Пълно наименование на поръчката: „Извършване на текущ ремонт на салон и зала „Съединение” на сградата на експозиция „Съединение на България” на Регионален исторически музей – Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“ Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в дейности по текущ ремонт на … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-05   Избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на СН за обекти (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и упражняване на строителен надзор за обекти: Благоустрояване, облагородяване и изграждане на комплексно съоръжение/я за активен спорт в ПИ с идентификатор 56784.528.545 по КККР на гр. Пловдив, находяща се на територията на район Източен, между ул. Тодор Влайков, ул. Месембрия, ул. Варшава и ул. Ст. Шишков, гр. Пловдив, и на площадка за игра в ПИ с идентификатор 56784.528.555 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кима Консулт ЕООД
2023-05-03   "Доставки на полиетиленови чували (торби) за смет и пясък, за нуждите на Община Пловдив" (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставките на полиетиленови чували /торби/ за смет и пясък, за нуждите на Община Пловдив“. Изпълнителят следва да достави приблизително около 680 000 бр. (шестстотин и осемдесет хиляди броя) чували за срок от 12 (дванадесет) месеца, необходими за осигуряване на основната дейност и конкретни нужди на общинските предприятия-ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“. Общата стойност на договора е равна на прогнозната стойност на обществената поръчка. Условията, при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вадиас - Васил Димитров
2023-04-28   „Извършване на ремонтни работи в Регионален археологически музей - Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016... (Община Пловдив)
Пълно наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни работи в Регионален археологически музей - Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места, по две обособени позиции". Обособени позиции: ОП № 1 „Доставка и монтаж на климатична инсталация в Регионален археологически музей – Пловдив“; ОП № 2 "Доставка и монтаж на експозиционно осветление в две зали на Регионален археологически музей - Пловдив". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД
2023-04-28   Изготв. на ОСИП и упражн. на СН за обект:Инженеринг–проект.АН и... (Община Пловдив)
„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект (ОСИП) и упражняване на строителен надзор (СН) за обект: "Инженеринг – проектиране, авторски надзор (АН) и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), по дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение, по Предефиниран проект №3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД
2023-04-26   „Доставки на пособия за почистване за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ (Община Пловдив)
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на пособия за почистване, в съответствие с Техническата спецификация и образците на Техническо и Ценово предложения – неразделна част от Документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГИТ - В ООД
2023-04-03   „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Републиканската транспортна схема от квотата на Община... (Община Пловдив)
Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по общо 19 линиите от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив. Общественият превоз на пътници следва да бъде изпълняван съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, Закона за движение по пътищата и други нормативни актове, отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт, както и съгласно настоящата … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-28   „Изпълнение на одит за проверка на разходите и дейностите във връзка с изпълнение на Проект “По крепостните стени на... (Община Пловдив)
„Изпълнение на одит за проверка на разходите и дейностите във връзка с изпълнение на Проект “По крепостните стени на Филипопол“, финансиран чрез финансови инструменти, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Дейностите, предмет на поръчката включват извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитане на разходите по проекта -„По крепостните стени на Филипопол“, по ОПРР 2014-2020 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЯВОР АНАСТАСОВ ООД
2023-03-24   "Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за нуждите на... продължава в II.1.4) (Община Пловдив)
продължава от II.1.1) ... проект BGO5M9OP001-2.019-0014 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. Обществената поръчка включва доставката на 1 брой специализиран лек автомобил – 6+1+1 места (от които 1 място за инвалидна количка), като обособеното място за инвалидна количка, следва да бъде с усилена подова конструкция за фиксиране на инвалидна количка, специализирано … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Рив комерс ауто ЕООД
2023-03-22   "Доставка и монтаж на специализирани витрини за Регионален исторически музей – Пловдив, и за Регионален етнографски... (Община Пловдив)
Пълно наименование на поръчката (т. II.1.1.): "Доставка и монтаж на специализирани витрини за Регионален исторически музей – Пловдив, и за Регионален етнографски музей – Пловдив, за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Предметът на поръчката включва: Проектиране, визуализация, изработване, доставка и монтаж на 10 бр. витрини за експозиция „Съединение на България“ в Регионален исторически музей – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД
2023-03-22   "Приготвяне и доставка на готова храна - „топъл обяд" на лица от целевата група по проект: „Създаване на център за... (Община Пловдив)
Предмет на настоящата обществена поръчка е приготвяне и доставка на готова храна - „топъл обяд" на лица от целевата група по проект: „Създаване на център за интегрирани социални услуги на едно гише в кв. Столипиново“ на лица от целевата група, в т.ч.: 1.1. Приготвяне на топъл обяд, в материална база /кухня/, отговаряща на изискванията на Закон за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 1.2. Опаковане на готовата храна по начин, който я предпазва от замърсяване, в съдове и опаковки за … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-21   Избор на изпълн. за предост. на консулт. услуги по 3 (три) обос. поз., във вр. с реал. на проект: „Във. на мерки за... (Община Пловдив)
Консултантската дейност включва упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта/ите, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове; контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.; контрол на количествата, цените и качеството на изпълнените СМР, включително инвеститорски контрол по време на строителството; изготвяне на … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-16   Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране,... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажби на обществени услуги за градска мобилност“. Участникът, избран за изпълнител, следва да надгради и модернизира съществуващата система за управление на градския транспорт (СУГТ) чрез доставка и монтаж/инсталация на оборудване и софтуер, обезпечаващи оптимизиране на ефективността на функциониране на СУГТ, както и да осигури … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тикси АД
2023-03-16   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на... (Община Пловдив)
Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки на нетна активна електрическа енергия, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив и структурните ѝ звена. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на Възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор, техническите спецификации - неразделна част от документацията, техническото и ценово предложение на изпълнителя, както и в съответствие с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2023-03-09   "Разработване на мобилно приложение по Проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено... (Община Пловдив)
продължава от т. II.1.1. "...реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“ Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработено мобилно приложение тип quest игра, което ще функционира глобално из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства и вътре в тях. Играта ще е базирана на истории от града и ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и туристи като ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фрагмент Ивентс ЕООД
2023-03-01   „Доставка на автомобили за нуждите на ОП „Чистота“ - Пловдив “ (Община Пловдив)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на автомобили за нуждите на ОП „Чистота“ - Пловдив “. Необходимите автомобили, които следва да бъдат доставени, са: -Високопроходим автомобил 4Х4 - 2 бр.; -Бордови самосвал - 1 бр. При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри съгласно Техническите спецификации – неразделна част от Документацията.Изпълнението на поръчката включва доставка, както и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобили за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД
2023-02-17   Доставки на хранителни продукти за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка в гр. Пловдив, по две обособени позиции (Община Пловдив)
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническо и ценово предложения.Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ Обособена позиция № 2 „Доставки на мляко, млечни хранителни продукти и майонеза“ Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 ООД Петров Комерс ЕООД
2023-02-16   „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане, оборудване и офис оборудване на социални жилища (…) по... (Община Пловдив)
Пълно наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане, оборудване и офис оборудване на социални жилища: едностайни апартаменти – 40 бр. за един обитател, двустайни апартаменти – 22 бр. за двучленно семейство, тристайни апартаменти – 8 бр. до четиричленно семейство и четиристайни апартаменти – 4 бр. за многочленно семейство и административни помещения по три обособени позиции” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вестман ЕООД Школснаб 2001 ЕООД
2023-02-15   Избор на изпълн. за изв. на СМР на обекти по 3 (три) обособ. позиции, във вр. с реализац. на проект: „ВМЕЕ и изгр.... (Община Пловдив)
Предмет на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки е: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“ Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Еделвайс“ - УПИ V-540.466, детска градина от кв. 2 - от плана … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-14   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на презентационен център към АК „Небет тепе“ – „Бакалова къща“ по 2... (Община Пловдив)
Обект на обществената поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП е доставката на оборудване и обзавеждане. Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на презентационен център към АК „Небет тепе“ – „Бакалова къща“ по 2 (две) самостоятелно обособени позиции във връзка с реализиране на проект „По крепостните стени на Филипопол“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” Обособена позиция №1 - „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-02-13   Извършване на услуги по застраховане, по три обособени позиции (Община Пловдив)
Предметът на общ. поръчка обхваща предоставяне на застрах. услуги за скл. на застраховките, в съответствие с ТС, проекта на договор и образците на ТП и ЦП. Обос. позиции (ОП) са: ОП 1 „Извършване на услуги по сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” на работници и служители на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“; ОП 2 „Застраховане срещу злополука на физически лица - доброволци от доброволно формирование „Пловдив 112“; ОП 3 „Извършване на услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
2023-02-02   "Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 ...." (в II.1.4) (Община Пловдив)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., по две обособени позиции: ОП № 1 "Доставка и монтаж на специализирани витрини"; Оп № 2 "Доставка на техника" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-11   „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ по три обособени позиции: ОП 1: „Бензинови лекотоварни МПС “ ОП 2: „Дизелови лекотоварни МПС“ ОП 3: „Тежкотоварни МПС“ Резервните части и услугите по ремонт на МПС са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя и в образците на Ценово предложение за съответната позиция. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД