Доставчик: Давид Холдинг АД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Давид Холдинг АД

2023-03-20   Осигуряване на поддържка на ИСУН за програмния период 2007-2013 (Министерски съвет)
Основната цел на настоящата обществена поръчка е осигуряване поддръжка на системата. Изпълнителят следва да осигури адекватна и целенасочена софтуерна поддръжка и своевременна актуализация на всички работни среди на системата за срок от 5 месеца след сключване на договора. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Възложителят ще заплаща месечна абонаментна такса на Изпълнителя, като последният се задължава да извършва целия обхват на посочените по-долу дейности за срока договора. Услугата включва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давид Холдинг АД
2022-01-11   Доставка и въвеждане в експлоатация на единна автоматизирана система за деловодство, счетоводство и ТРЗ по проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката е Доставка и въвеждане в експлоатация на единна автоматизирана система за деловодство, счетоводство и ТРЗ по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Единната автоматизирана система (ЕАС) за нуждите на ЦВП „Наследство БГ“ e предназначена за процесите по деловодство, счетоводство и управление на човешките ресурси (ТРЗ). Тя следва да се достави и внедри с осигурени (1) безсрочен софтуерен лиценз, (2) обучение на потребителите и (3) гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давид Холдинг АД
2021-05-05   Документоборотна система „Архимед“ — лицензионна поддръжка („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка е за осигуряване на софтуерна и техническа поддръжка за период от три години на следните лицензи: — 100 бр. лиценза Windows Native клиент за модул eProcess, — unlimited (неограничен) конкурентни лиценза за работа през web с модул eProcess, — 81 бр. лиценза Windows Native клиент за модул eDocs, — 1 бр. лиценз Archimed OCR Archimed eProcess OCR — 25 000 стр./месец. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давид Холдинг АД
2016-11-11   Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 (Министерски съвет)
С оглед постигането на поставените цели е необходимо избраният изпълнител да предостави следните услуги: 1. Услуга 1 — Анализ на текущото състояние и функционалности на ИСУН 2020; 2. Услуга 2 — Разработване на нови функционалности и поддържане на ИСУН 2020. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Обединение Да-Си“ ДЗЗД Давид Холдинг АД ДАВИД ХОЛДИНФГ АД Обединение Да-Си ДЗЗД Сиела Норма АД