Доставчик: ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество”

Една архивирана обществена поръчка

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" и Глобал метрикс ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество”

2023-03-17   Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт. В анализа следва да бъдат идентифицирани проблемите и слабостите в системата за обществен транспорт в страната и да бъдат предложени подходящи нормативни решения, включително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и...