2023-04-25   Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга... (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Дейност 1: Изготвяне на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз. Дейност 2: Изготвяне на предложения за възлагане на новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, който да влезе в сила от 01.01.2025 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, са описани в Техническа спецификация към документацията на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД „Железопътен транспорт”
2023-04-05   „Провеждане на количествено-социологическо проучване относно здравния статус и благополучието на населението и... (Медицински университет - Пловдив)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на дейности във връзка с провеждане на национално-представително количествено социологическо проучване относно здравния статус и благополучието на населението и средата/условията на живот в пет български града. Проучването обхваща изследване на съчетани ефекти от излагането на естествената и застроена градска среда върху здравето и благополучието на населението. Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Предмет на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал метрикс ЕООД
2023-03-17   Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт. В анализа следва да бъдат идентифицирани проблемите и слабостите в системата за обществен транспорт в страната и да бъдат предложени подходящи нормативни решения, включително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и...
2021-11-02   „Извършване на оценка на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на... (Министерство на икономиката)
„Извършване на оценка на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал метрикс ЕООД СИГМА МЕТРИКС Сигма Хет ООД
2021-05-19   Проучване за изследване на общественото мнение и нагласите към Електронната платформа за учене на възрастните в... (Министерство на образованието и науката)
Във връзка с изпълнението на проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)“ в качеството си на бенефициент Министерството на образованието и науката е поело ангажимент да организира проучване за изследване на общественото мнение и нагласи в БЪЛГАРИЯ към Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал метрикс ЕООД
2018-07-25   „Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ — дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ (Министерство на Правосъдието)
Предметът на поръчката е пряко свързан с изпълнен. на дейн. 1 от проект „Ефективен достъп до правосъдие“, а именно „Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“, и включва извършване на сл. дейности: 1. Избор на изпълнител, който ще бъде ангажиран с разраб. на методология с конкр. критерии, за да може удовлетвореността на гражданите от съдебн. система да се определя нееднозначно. Методологията ще бъде използвана при провеждане на ежегодни национално представ. проучвания за удовлетвор. от съдеб. с-ма. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД ГФК-2016 Файв Консулт ЕАД